Vårändringsbudget för 2021 samt extra ändringsbudget – förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar under juni–augusti 2021

Finansutskottets betänkande 2020/21:FiU21

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 16 juni 2021

Nästa händelse: Behandling 16 juni 2021

Beslut

Ja till regeringens vårändringsbudget och en extra ändringsbudget (FiU21)

I vårändringsbudgeten har regeringen föreslagit ändringar i 21 av de 27 utgiftsområdena i statens budget för år 2021. Regeringens förslag innehåller ytterligare åtgärder för att minska coronapandemins effekter på den svenska ekonomin.

De största utgiftsökningarna är 3,2 miljarder kronor till stöd vid korttidsarbete, 3,0 miljarder till tillfälligt stöd för hyreskostnader, 2,0 miljarder till merkostnader för covid-19-vård och uppskjuten vård, 1,7 miljarder till förstärkta resurser till testning och smittspårning, 1,0 miljarder i bidrag för att upprätthålla kollektivtrafik och 1,0 miljarder kronor till förstärkta resurser för inköp av vaccin.

Regeringen har också föreslagit en lagändring som innebär att det införs ett tillfälligt bidrag till barnfamiljer inom bostadsbidraget med anledning av coronapandemin. Reglerna om tilläggsbidraget börjar gälla den 1 juli 2021 och sluta att gälla den 31 december 2021.

Regeringens förslag i vårändringsbudgeten innebär att statens budgetsaldo och den offentliga sektorns finansiella sparande försämras med 19,5 miljarder kronor. Ungefär 16,1 miljarder av dessa medel beror på åtgärder med anledning av coronapandemin.

I en extra ändringsbudget föreslås vidare en tillfällig ytterligare sänkning av arbetsgivaravgifterna för personer som vid årets början hade fyllt 18 men inte 23 år. För ersättning som betalas ut till unga under juni, juli och augusti 2021 ska bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent betalas. Lagändringen börjar gälla den 19 juni 2021 och tillämpas på ersättning som ges under perioden 1 juni-31 augusti 2021.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i vårändringsbudgeten och den extra ändringsbudgeten.

Utskottets förslag till beslut: Bifall propositioner, avslag motion
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-06-08, 2021-06-03, 2021-05-27

Ja till regeringens vårändringsbudget och en extra ändringsbudget (FiU21)

I vårändringsbudgeten föreslår regeringen ändringar i 21 av de 27 utgiftsområdena i statens budget för år 2021. Regeringens förslag innehåller ytterligare åtgärder för att minska coronapandemins effekter på den svenska ekonomin.

De största utgiftsökningarna är 3,2 miljarder kronor till stöd vid korttidsarbete, 3,0 miljarder till tillfälligt stöd för hyreskostnader, 2,0 miljarder till merkostnader för covid-19-vård och uppskjuten vård, 1,7 miljarder till förstärkta resurser till testning och smittspårning, 1,0 miljarder i bidrag för att upprätthålla kollektivtrafik och 1,0 miljarder kronor till förstärkta resurser för inköp av vaccin.

Regeringen föreslår också en lagändring som innebär att det införs ett tillfälligt bidrag till barnfamiljer inom bostadsbidraget med anledning av coronapandemin. Reglerna om tilläggsbidraget ska börja att gälla den 1 juli 2021 och sluta att gälla den 31 december 2021.

Regeringens förslag i vårändringsbudgeten innebär att statens budgetsaldo och den offentliga sektorns finansiella sparande försämras med 19,5 miljarder kronor. Ungefär 16,1 miljarder av dessa medel beror på åtgärder med anledning av coronapandemin.

I en extra ändringsbudget föreslår regeringen vidare en tillfällig ytterligare sänkning av arbetsgivaravgifterna för personer som vid årets början hade fyllt 18 men inte 23 år. För ersättning som betalas ut till unga under juni, juli och augusti 2021 ska bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent betalas. Lagändringen ska börja gälla den 19 juni 2021 och tillämpas på ersättning som ges under perioden 1 juni-31 augusti 2021.

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i vårändringsbudgeten och den extra ändringsbudgeten.

Förslagspunkter

1. Vårändringsbudget för 2021 och extra ändringsbudget för 2021

Utskottets förslag: Ändrade utgiftsramar, ändrade anslag samt ändrade beställningsbemyndiganden
Riksdagen
a) godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade anslag enligt utskottets förslag i bilaga 4,
b) bemyndigar regeringen att under 2021 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som regeringen föreslår med den ändringen att bemyndigandet för anslaget 1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning ska uppgå till 9 680 000 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:99 punkterna 14 och 15 samt avslår motion

2020/21:4034 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkandena 1-3.

Lag om ändring i socialförsäkringsbalken
Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i socialförsäkringsbalken,
b) lag om ändring i socialförsäkringsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:99 punkterna 1 och 2.

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:7 Brottsförebyggande rådet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:99 punkt 3.

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
Riksdagen
a) godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:11 Försvarets materielverk,
b) bemyndigar regeringen att under 2021 göra utfästelser om utveckling av det svenska Gripensystemet som innebär en harmonisering av det svenska stridsflyget med det finländska, under förutsättning att Finland beslutar om anskaffning av Jas 39 Gripen som nytt stridsflygsystem,
c) godkänner som en riktlinje att utgifter hänförliga till genomförandet av utvecklingen enligt punkt b) hanteras genom anpassningar av Försvarsmaktens verksamhet på stridsflygområdet, med inkomster som uppkommer i samband med försäljningen av Jas 39 Gripen och med ökade anslag under perioden 2026-2032.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:99 punkterna 4-6.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2021 för anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation besluta om bidrag på högst 1 100 000 000 kronor till European Spallation Source ERIC (ESS).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:99 punkt 7.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:3 Skapande skola.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:99 punkt 8.

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik
Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:99 punkt 9 och avslår motion

2020/21:4034 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkande 4.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:99 punkt 10.

Utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen
a) godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:5 Näringslivsutveckling,
b) bemyndigar regeringen att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att avveckla Orio AB genom likvidation,
c) återkallar bemyndigandet till regeringen att minska statens röst- och ägarandel i Telia Company AB till lägst 37,3 procent av aktierna och rösterna i bolaget.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:99 punkterna 11-13.

Lag om ändring i lagen (2021:55) om särskild beräkning av arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för personer som fyllt 18 men inte 23 år
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2021:55) om särskild beräkning av arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för personer som fyllt 18 men inte 23 år.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:202 punkt 1.

Ändrad inkomstberäkning
Riksdagen godkänner regeringens förslag till ändrad beräkning av inkomster i statens budget för 2021.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:202 punkt 2.

Reservation 1 (SD)