Vapenfrågor

Justitieutskottets bet 2019/20:JuU33

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 juni 2020

Beslut

Åtta uppmaningar till regeringen om vapenfrågor (JuU33)

Riksdagen riktade åtta uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen om vapenfrågor:

 • Vapensmuggling bör få en egen brottsrubricering.
 • Prövningen av vapenlicensfrågor bör flyttas från Polismyndigheten till en ny tillståndsmyndighet. En utredning bör se över denna fråga.
 • Regeringen bör arbeta för att förkorta handläggningstiderna för ärenden om vapenlicens.
 • En generell översyn av vapenlagstiftningen bör genomföras.
 • Regeringen ska se till att genomförandet av 2017 års ändringsdirektiv (EU:s vapendirektiv), inte går längre än vad direktivet kräver när det införs i den svenska lagstiftningen.
 • Det bör övervägas att slopa kravet på förnyade nya licenser vart femte år för innehav av helautomatiska vapen och enhandsvapen.
 • Begreppet synnerliga skäl i vapenlagen behöver förtydligas.
 • Licenshanteringen vid vapenbyte borde förenklas.

Riksdagens tillkännagivanden gjordes i samband med att riksdagen behandlade cirka 50 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019. Riksdagen sa nej till förslagen i övriga motioner, bland annat med hänvisning till att utrednings- och beredningsarbete pågår.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivande om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med lagförslag som innebär en särskild brottsrubricering för vapensmuggling, överföring av prövningen av vapenlicensfrågor till en ny tillståndsmyndighet, handläggningstider i ärenden om vapenlicens, översyn av vapenlagstiftningen, genomförandet av 2017 års ändringsdirektiv i svensk rätt, tidsbegränsade licenser, synnerliga skäl i vapenlagen och licenshantering vid vapenbyte. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

24 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-05-14
Justering: 2020-05-28
Trycklov: 2020-05-28
Reservationer 22
bet 2019/20:JuU33

Alla beredningar i utskottet

2020-05-14, 2020-05-07

Åtta uppmaningar till regeringen om vapenfrågor (JuU33)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen ska rikta åtta uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen om vapenfrågor:

 • Vapensmuggling bör få en egen brottsrubricering.
 • Prövningen av vapenlicensfrågor bör flyttas från Polismyndigheten till en ny tillståndsmyndighet. En utredning bör se över denna fråga.
 • Regeringen bör arbeta för att förkorta handläggningstiderna för ärenden om vapenlicens.
 • En generell översyn av vapenlagstiftningen bör genomföras.
 • Regeringen ska se till att genomförandet av 2017 års ändringsdirektiv (EU:s vapendirektiv), inte går längre än vad direktivet kräver när det införs i den svenska lagstiftningen.
 • Det bör övervägas att slopa kravet på förnyade nya licenser vart femte år för innehav av helautomatiska vapen och enhandsvapen.
 • Begreppet synnerliga skäl i vapenlagen behöver förtydligas.
 • Licenshanteringen vid vapenbyte borde förenklas.

Utskottets förslag om tillkännagivanden lades fram i samband med att utskottet behandlade cirka 50 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till förslagen i övriga motioner, bland annat med hänvisning till att utrednings- och beredningsarbete pågår.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-06-02
Debatt i kammaren: 2020-06-03
4

Beslut

Beslut: 2020-06-03
27 förslagspunkter, 23 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

 • 3 juni 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Straffet för vapenbrott m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2959 av Edward Riedl (M) och

2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 28 i denna del.

Reservation 1 (C)

2. Föraransvar vid vapenbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2794 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 15.

Reservation 2 (L)

3. Återfall vid vapenbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2794 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 14.

Reservation 3 (L)

4. Vapensmuggling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att vapensmuggling ska ges en egen brottsrubricering och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 28 i denna del och

avslår motion

2019/20:554 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 10.

5. Ny tillståndsmyndighet för vapenlicensärenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer
sig bakom det som utskottet anför om att överföra prövningen av
vapenlicensfrågor till en ny tillståndsmyndighet och tillkännager detta för
regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:542 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 1 och

2019/20:3191 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 6.

Reservation 4 (S, V, L, MP)

6. Handläggningstider i vapenlicensärenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig
bakom det som utskottet anför om kortare handläggningstider i
vapenlicensärenden och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:542 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 2,

2019/20:2668 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 16 och

2019/20:3257 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 2.

Reservation 5 (S, V, L, MP)

7. Ett digitalt ansökningsförfarande m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2312 av Johan Andersson m.fl. (S).

8. Översyn av vapenlagstiftningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
ställer sig bakom det som utskottet anför om en översyn av vapenlagstiftningen och tillkännager detta för
regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:2220 av Lars Beckman (M),

2019/20:2245 av Marléne Lund Kopparklint (M) och

2019/20:2668 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 17 och

avslår motion

2019/20:2219 av Lars Beckman (M).

Reservation 6 (S, V, L, MP)

9. Vapenlagens ställning i förhållande till EU-lagstiftningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:542 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 5.

Reservation 7 (SD)

10. EU:s vapendirektiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen ska tillse att genomförandet
av 2017 års ändringsdirektiv i svensk rätt inte går längre än vad direktivet kräver och tillkännager
detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:2668 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 19,

2019/20:2774 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 25 och

2019/20:3257 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 15.

11. Tillfälliga licenser för enhandsvapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:309 av Magnus Persson (SD).

12. Tidsbegränsade licenser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som
utskottet anför om tidsbegränsade licenser och tillkännager detta för
regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:542 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 3 och

2019/20:2668 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 20.

Reservation 8 (S, V, L, MP)

13. Synnerliga skäl i vapenlagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om synnerliga skäl och
tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:542 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 4 och

2019/20:3257 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 16 och

bifaller delvis motion

2019/20:2668 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 22.

Reservation 9 (S, V, L, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (S, V, L, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 16 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 0 3 0 16
MP 0 3 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 29 26 0 294


14. Licenshantering vid vapenbyte

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
ställer sig bakom det som utskottet anför om licenshantering vid byte av vapen och tillkännager
detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:2668 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 21,

2019/20:2774 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 22 och

2019/20:3257 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 17.

Reservation 10 (S, V, MP)

15. Beviljande av vapenlicenser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2774 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 23.

Reservation 11 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 52 3 0 294


16. Utökad vapengarderob

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:542 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 8 och

2019/20:1311 av Åsa Coenraads och Mats Green (båda M).

Reservation 12 (M, SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (M, SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 31 24 0 294


17. Utökad patronkapacitet i hagelgevär

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:311 av Magnus Persson (SD).

Reservation 13 (SD)

18. Utlåning av vapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:542 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 9.

Reservation 14 (SD)

19. Förvaring av vapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:542 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 7,

2019/20:2668 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 18 och

2019/20:2938 av Edward Riedl (M).

Reservation 15 (M, SD)

20. Förvaring av ammunition

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:542 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 10 och

2019/20:1301 av Åsa Coenraads m.fl. (M).

Reservation 16 (SD)

21. Införande av vapen till Sverige m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:542 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 12 och

2019/20:2558 av Mats Green och Åsa Coenraads (båda M).

Reservation 17 (SD)

22. Auktorisation av skyttesammanslutningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:542 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 6.

Reservation 18 (SD)

23. Vapenamnesti m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:686 av Kjell-Arne Ottosson (KD) och

2019/20:2147 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 8.

Reservation 19 (V)

24. Handel med vapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2619 av Mattias Jonsson och Anna Johansson (båda S) och

2019/20:2774 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 26.

Reservation 20 (C, KD)

25. Rättshjälp i vapenlicensmål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2774 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 24.

Reservation 21 (KD)

26. Tillsyn av skjutbanor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1336 av Marléne Lund Kopparklint (M) och

2019/20:2668 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 23.

Reservation 22 (M, C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 22 (M, C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 39 16 0 294


27. Skjutvapenträning för väktare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:1047 av Petter Löberg (S).