Vapenfrågor

Justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU33

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 juni 2020

Beslut

Åtta uppmaningar till regeringen om vapenfrågor (JuU33)

Riksdagen riktade åtta uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen om vapenfrågor:

 • Vapensmuggling bör få en egen brottsrubricering.
 • Prövningen av vapenlicensfrågor bör flyttas från Polismyndigheten till en ny tillståndsmyndighet. En utredning bör se över denna fråga.
 • Regeringen bör arbeta för att förkorta handläggningstiderna för ärenden om vapenlicens.
 • En generell översyn av vapenlagstiftningen bör genomföras.
 • Regeringen ska se till att genomförandet av 2017 års ändringsdirektiv (EU:s vapendirektiv), inte går längre än vad direktivet kräver när det införs i den svenska lagstiftningen.
 • Det bör övervägas att slopa kravet på förnyade nya licenser vart femte år för innehav av helautomatiska vapen och enhandsvapen.
 • Begreppet synnerliga skäl i vapenlagen behöver förtydligas.
 • Licenshanteringen vid vapenbyte borde förenklas.

Riksdagens tillkännagivanden gjordes i samband med att riksdagen behandlade cirka 50 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019. Riksdagen sa nej till förslagen i övriga motioner, bland annat med hänvisning till att utrednings- och beredningsarbete pågår.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivande om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med lagförslag som innebär en särskild brottsrubricering för vapensmuggling, överföring av prövningen av vapenlicensfrågor till en ny tillståndsmyndighet, handläggningstider i ärenden om vapenlicens, översyn av vapenlagstiftningen, genomförandet av 2017 års ändringsdirektiv i svensk rätt, tidsbegränsade licenser, synnerliga skäl i vapenlagen och licenshantering vid vapenbyte. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2020-05-07, 2020-05-14

Åtta uppmaningar till regeringen om vapenfrågor (JuU33)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen ska rikta åtta uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen om vapenfrågor:

 • Vapensmuggling bör få en egen brottsrubricering.
 • Prövningen av vapenlicensfrågor bör flyttas från Polismyndigheten till en ny tillståndsmyndighet. En utredning bör se över denna fråga.
 • Regeringen bör arbeta för att förkorta handläggningstiderna för ärenden om vapenlicens.
 • En generell översyn av vapenlagstiftningen bör genomföras.
 • Regeringen ska se till att genomförandet av 2017 års ändringsdirektiv (EU:s vapendirektiv), inte går längre än vad direktivet kräver när det införs i den svenska lagstiftningen.
 • Det bör övervägas att slopa kravet på förnyade nya licenser vart femte år för innehav av helautomatiska vapen och enhandsvapen.
 • Begreppet synnerliga skäl i vapenlagen behöver förtydligas.
 • Licenshanteringen vid vapenbyte borde förenklas.

Utskottets förslag om tillkännagivanden lades fram i samband med att utskottet behandlade cirka 50 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till förslagen i övriga motioner, bland annat med hänvisning till att utrednings- och beredningsarbete pågår.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.