Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Försvarsutskottets betänkande 2019/20:FöU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 december 2019

Beslut

Knappt 65 miljarder till försvaret och samhällets krisberedskap (FöU1)

Regeringen har föreslagit att ungefär 64,8 miljarder kronor ur statens budget för år 2020 ska gå till försvaret och samhällets krisberedskap. Mest pengar går till förbandsverksamhet och beredskap, som får knappt 39 miljarder kronor. Ungefär 15,2 miljarder går till anskaffning av materiel och anläggningar.

Riksdagen godkände att regeringen gör framtida ekonomiska åtaganden som motsvarar cirka 92,6 miljarder kronor inom utgiftsområdet. Investeringsplaner för vissa av Försvarsmaktens investeringar och beredskapsinvesteringar hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap godkändes. Regeringen fick rätt att under vissa förutsättningar exportera JAS 39 Gripen-plan och att inrätta fyra militärregionstaber.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Försvarsutskottet föreslog också att riksdagen skulle rikta en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att den bör återkomma till riksdagen med förslag om att inrätta en inspektion för totalförsvaret i enlighet med förslag från Försvarsberedningen. Riksdagen sa dock nej till utskottets förslag om tillkännagivande.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 27 november 2019. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två i beslutsprocessen.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet tillstyrker samtliga 11 punkter i propositionen. Utskottet tillstyrker även ett motionsyrkande om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag om att inrätta en inspektion för totalförsvaret i enlighet med Försvarsberedningens förslag. Övriga motionsyrkanden avstyrks.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 3 dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-11-07
Justering: 2019-11-28
Trycklov: 2019-11-29
Reservationer 9
Betänkande 2019/20:FöU1

Alla beredningar i utskottet

2019-11-07, 2019-10-24

Knappt 65 miljarder till försvaret och samhällets krisberedskap (FöU1)

Regeringen har föreslagit att ungefär 64,8 miljarder kronor ur statens budget för år 2020 ska gå till försvaret och samhällets krisberedskap. Mest pengar går till förbandsverksamhet och beredskap, som får knappt 39 miljarder kronor. Ungefär 15,2 miljarder går till anskaffning av materiel och anläggningar.

Riksdagen godkänner att regeringen gör framtida ekonomiska åtaganden som motsvarar cirka 92,6 miljarder kronor inom utgiftsområdet. Investeringsplaner för vissa av Försvarsmaktens investeringar och beredskapsinvesteringar hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap godkänns. Regeringen får rätt att under vissa förutsättningar exportera JAS 39 Gripen-plan och att inrätta fyra militärregionstaber.

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet föreslår även att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att den bör återkomma till riksdagen med förslag om att inrätta en inspektion för totalförsvaret i enlighet med förslag från Försvarsberedningen.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 27 november 2019. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två i beslutsprocessen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-12-10
Debatt i kammaren: 2019-12-11
4

Beslut

Beslut: 2019-12-12
11 förslagspunkter, 6 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 12 december 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål och direktiv inom utgiftsområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:671 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkandena 4-6, 25 och 36.

Reservation 1 (SD)

2. Nationella mål för olycksförebyggande arbete och skogsbränder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3262 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 21.

3. Totalförsvarsmål och inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2819 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 2 och 22.

Reservation 2 (KD)

4. Inspektion för totalförsvaret

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag om att inrätta en inspektion för totalförsvaret i enlighet med Försvarsberedningens förslag och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2019/20:3377 av Allan Widman m.fl. (L) yrkande 1.

Reservation 3 (S, C, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, C, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 92 0 8
M 63 0 0 7
SD 60 0 0 2
C 0 30 0 1
V 0 25 0 2
KD 20 0 0 2
L 19 0 0 0
MP 0 16 0 0
- 1 1 0 0
Totalt 163 164 0 22


5. Resultatredovisning av länsstyrelsernas övningsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3315 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 8.

Reservation 4 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 8
M 0 63 0 7
SD 60 0 0 2
C 30 0 0 1
V 25 0 0 2
KD 20 0 0 2
L 19 0 0 0
MP 16 0 0 0
- 2 0 0 0
Totalt 264 63 0 22


6. Statens budget inom utgiftsområde 6

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2020
Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt regeringens förslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:1 utgiftsområde 6 punkt 10 och avslår motionerna

2019/20:2630 av Roger Richthoff m.fl. (SD),

2019/20:2819 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 1,

2019/20:3023 av Caroline Nordengrip m.fl. (SD) och

2019/20:3315 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkandena 1-7.

b) Beställningsbemyndiganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:1 utgiftsområde 6 punkt 11.

c) Krediter i Riksgäldskontoret
Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2020
1. besluta om en kredit i Riksgäldskontoret för att tillgodose Försvarsmaktens behov av rörelsekapital som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 1 000 000 000 kronor,
2. besluta om en kredit i Riksgäldskontoret för att tillgodose Försvarets materielverks behov av rörelsekapital som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 26 500 000 000 kronor,
3. utnyttja en kredit i Riksgäldskontoret som uppgår till högst 40 000 000 000 kronor i händelse av krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden,
4. besluta att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får ta upp lån i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 1 550 000 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:1 utgiftsområde 6 punkterna 2, 5, 7 och 8.

d) Investeringsplaner
Riksdagen godkänner investeringsplanen för
1. vidmakthållande av försvarsmateriel för 2020-2025 som en riktlinje för Försvarsmaktens investeringar,
2. anskaffning av försvarsmateriel för 2020-2025 som en riktlinje för Försvarsmaktens investeringar,
3. krisberedskap för 2020-2022 som en riktlinje för Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps beredskapsinvesteringar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:1 utgiftsområde 6 punkterna 3, 4 och 9 samt avslår motionerna

2019/20:649 av Anders Hansson (M),

2019/20:671 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkandena 31, 33-35, 38 och 43-45 samt

2019/20:2819 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 28, 29 och 31-33.

Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 8
M 0 0 63 7
SD 0 60 0 2
C 30 0 0 1
V 1 0 24 2
KD 0 0 20 2
L 19 0 0 0
MP 16 0 0 0
- 1 0 1 0
Totalt 159 60 108 22


7. Överlåtelse och upplåtelse av JAS 39 C/D

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 besluta om export av JAS 39 C/D genom upplåtelse eller överlåtelse av viss materiel, under förutsättning att exporten bidrar till den operativa tillgängligheten inom stridsflygssystemet, att det i övrigt är i linje med det försvarspolitiska inriktningsbeslutet för 2016-2020 och att exporten under 2020 sker till förmån för den operativa tillgängligheten till JAS 39 C/D.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:1 utgiftsområde 6 punkt 6.

Reservation 6 (M, SD)

8. Organisationsenheter inom Försvarsmakten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att inrätta organisationsenheter i form av Norra, Mellersta, Västra och Södra militärregionstaben samt att lokalisera dessa till Boden, Upplands-Bro/Kungsängen, Skövde respektive Lund/Revinge.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:1 utgiftsområde 6 punkt 1.

9. Det militära försvarets anslagsnivå 2025

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2819 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 5 och

2019/20:3049 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 7 (M, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 8
M 0 63 0 7
SD 60 0 0 2
C 30 0 0 1
V 23 0 2 2
KD 0 20 0 2
L 19 0 0 0
MP 16 0 0 0
- 2 0 0 0
Totalt 242 83 2 22


10. Det militära försvarets anslagsnivå 2030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3377 av Allan Widman m.fl. (L) yrkande 2.

Reservation 8 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 8
M 63 0 0 7
SD 60 0 0 2
C 30 0 0 1
V 25 0 0 2
KD 20 0 0 2
L 0 19 0 0
MP 16 0 0 0
- 1 1 0 0
Totalt 307 20 0 22


11. Lagreglering av Försvarsmaktens anslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:671 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 9 (SD)