Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Konstitutionsutskottets betänkande 2011/12:KU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 december 2011

Beslut

Ökad insyn i hovets verksamhet (KU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen på anslag för utgiftsområdet Rikets styrelse 2012. Anslagen uppgår till 11,8 miljarder kronor. Riksdagen gjorde samtidigt två tillkännagivanden. Det första handlar om hur hovet använder statens pengar. Regeringen ska se över överenskommelsen med riksmarskalksämbetet från 2005 om att hovet varje år ska redovisa hur anslagen använts. Översynen bör verka för en ökad insyn i hovstaten men samtidigt respektera statschefens privata sfär. Den ska inte ändra den konstitutionella ordningen. Det andra tillkännagivandet handlar om djurskyddskontroller. Av regeringens budgetproposition framgår det att avsikten är att insatserna för djurskyddskontroller ska uppgå till 25 miljoner kronor 2012. Riksdagen konstaterar dock att regeringen endast föreslagit 15 miljoner kronor i budgetpropositionen. Riksdagen gav därför regeringen i uppdrag att rätta till felet, till exempel i samband med vårändringsbudgeten, för att säkerställa goda djurskyddskontroller. Vidare sa riksdagen nej till ett antal motioner som går ut på att regeringen ska återkomma med lagförslag för bättre insyn i partiernas finansiering.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen utgiftsområde 1 och utgiftsområde 15 punkt 1. Bifall till initiativ om tillkännagivande till regeringen om förstärkta resurser för djurskyddskontroller. Bifall med tillkännagivande till regeringen och delvis bifall till motioner om insyn i kungliga hovstaten. Avslag på övriga motioner. Redogörelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

30 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2011-11-17
Justering: 2011-11-22
Betänkande publicerat: 2011-11-24
Trycklov: 2011-11-24
Reservationer 3
Betänkande 2011/12:KU1

Alla beredningar i utskottet

2011-11-17, 2011-11-15, 2011-11-10, 2011-11-08, 2011-10-27, 2011-10-25, 2011-10-11

Ökad insyn i hovets verksamhet (KU1)

Konstitutionsutskottet, KU, föreslår att riksdagen säger ja till regeringens budgetförslag för utgiftsområdet Rikets styrelse. Anslagen uppgår till 11,8 miljarder kronor. Utskottet föreslår också två så kallade tillkännagivanden till regeringen. Det ena handlar om hur hovet använder statens pengar. KU vill att regeringen ser över överenskommelsen med riksmarskalksämbetet från 2005 om att hovet varje år ska redovisa hur anslagen använts. Översynen bör verka för en ökad insyn i hovstaten men samtidigt respektera statschefens privata sfär. Den ska inte ändra den konstitutionella ordningen.

Det andra tillkännagivandet handlar om djurskyddskontroller. Av regeringens budgetproposition framgår det att avsikten är att insatserna för djurskyddskontroller ska uppgå till 25 miljoner kronor 2012. KU konstaterar dock att regeringen endast föreslagit 15 miljoner kronor i budgetpropositionen. Utskottet föreslår därför att regeringen får i uppdrag att rätta till felet, till exempel i samband med vårändringsbudgeten, för att säkerställa goda djurskyddskontroller.

Vidare sa KU nej till ett antal motioner som går ut på att regeringen ska återkomma med lagförslag för bättre insyn i partiernas finansiering.
Pressmeddelande

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-12-07
4

Beslut

Beslut: 2011-12-07
18 förslagspunkter, 16 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 7 december 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag m.m. 2012 inom utgiftsområde 1

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Finansiering av demokratiforskning
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 6:1 Allmänna val och demokrati besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 15 000 000 kr 2013-2015.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 1 punkt 2.

b) Finansiering av stöd till politiska partier
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 6:6 Stöd till politiska partier besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 171 200 000 kr 2013.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 1 punkt 3.

c) Ändringar i lagen om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen
Riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag i bilaga 2 till lag om ändring i lagen (1999:1209) om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 1 punkt 5.

d) Ändring i radio- och tv-lagen
Riksdagen antar regeringens förslag i bilaga 2 till lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 1 punkt 1 och avslår motion 2011/12:K384 yrkande 1.

e) Investeringsplaner för Riksdagsförvaltningen
Riksdagen godkänner förslagen till investeringsplaner för ramanslagen 2:2 Riksdagens förvaltningsanslag och 2:3 Riksdagens fastighetsanslag för 2012-2015.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 1 punkterna 6 och 7.

f) Låneram för Riksdagsförvaltningen
Riksdagen bemyndigar Riksdagsförvaltningen att för 2012 besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar som används i verksamheten intill ett belopp av 100 000 000 kr och för investeringar i fastigheter och tekniska anläggningar intill ett belopp av 420 000 000 kr.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 1 punkterna 8 och 9.

g) Anslagskredit för riksdagens fastighetsanslag
Riksdagen beslutar att det för ramanslaget 2:3 Riksdagens fastighetsanslag för 2012 ska finnas en anslagskredit på högst 5 % av anvisat anslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 1 punkt 10.

h) Anslagsfinansiering av Justitieombudsmännens anläggningstillgångar
Riksdagen beslutar att Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen (JO), för 2012 får finansiera anläggningstillgångar som används i myndighetens verksamhet med anslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 1 punkt 12.

i) Fördelning av anslagen inom utgiftsområde 1
Riksdagen anvisar anslagen för 2012 inom utgiftsområdet i enlighet med specifikationen i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 1 punkterna 4, 11 och 13 samt avslår motionerna 2011/12:K313 yrkande 1, 2011/12:K384 yrkande 4 och 2011/12:K394.

2. Insyn i kungliga hovstaten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen ska genomföra en översyn av den nuvarande överenskommelsen som träffats mellan regeringen och riksmarskalksämbetet om redovisningen av hovstatens verksamhet.
Därmed bifaller riksdagen motionerna
2011/12:K231 av Eva Sonidsson och Christina Karlsson (båda S) och
2011/12:K328 av Sven-Erik Österberg m.fl. (S) samt
bifaller delvis motion
2011/12:K314 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 1 (M, FP, C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, FP, C, KD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S930019
M090017
MP20005
FP02004
C11804
SD17002
V15004
KD01603
-0001
Totalt146144059

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. En MR-avdelning under JO

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:K317.

Reservation 2 (V)

4. Regeringskansliets organisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:C369 yrkande 4 och 2011/12:Fö228 yrkande 17.

5. Utrikesförvaltningens organisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:K209, 2011/12:K245, 2011/12:K250, 2011/12:K282, 2011/12:U315 yrkande 99 och 2011/12:U329 yrkande 16.

6. Tillkännagivande om förstärkta resurser för djurskyddskontroller

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om behovet av att säkerställa att länsstyrelserna tillförs avsedda medel under 2012 för fortsatta insatser för en god och kvalitativ djurskyddskontroll på 2011 års nivå i enlighet med regeringens i budgetpropositionen uttalade avsikt.

7. Förstärkta resurser för djurskyddskontroller

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:K264 och 2011/12:MJ376 yrkande 12.

8. Kvinno- och mansjourer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:K384 yrkande 3.

9. Översyn av nivån på partistödet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:K327.

10. Offentlig redovisning av bidrag till politiska partier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:K261 yrkandena 1-6, 2011/12:K312, 2011/12:K332, 2011/12:K341 och 2011/12:K349.

Reservation 3 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S921019
M900017
MP02005
FP20004
C19004
SD17002
V01504
KD16003
-0001
Totalt25436059

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


11. Skydd till den judiska minoriteten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr269 yrkande 5.

12. Utredning om en ny mediepolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:K384 yrkande 2.

13. Översyn av presstödet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:K268, 2011/12:K269, 2011/12:K326 och 2011/12:K379.

14. Ändring i budgetlagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag i bilaga 2 till lag om ändring i budgetlagen (2011:203).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 15 punkt 1.

15. Nedläggning av Sieps

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:K313 yrkande 2.

16. Inkomstgaranti för f.d. statsråd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:K278.

17. Föräldraledighet för statsråd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:K235.

18. Riksdagsförvaltningens årsredovisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger redogörelse 2010/11:RS2 till handlingarna.