Riksdagens protokoll 2011/12:43 Onsdagen den 7 december

ProtokollRiksdagens protokoll 2011/12:43

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2011/12:43

Onsdagen den 7 december

Kl. 09:00 - 19:28

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 1 december. 

2 § Beslut om senaste dag för avlämnande av propositioner

I enlighet med 3 kap. 3 § riksdagsordningen hade talmannen föreslagit att propositioner som regeringen avsåg skulle behandlas under innevarande riksmöte och för vilka särskild tidpunkt inte var föreskriven skulle avlämnas
senast tisdagen den 20 mars 2012.

Kammaren biföll detta förslag. 

3 § Meddelande om skriftliga frågor och svar under juluppehållet

Talmannen meddelade att skriftliga frågor som lämnats in under tiden
fredagen den 16 december 2011 kl. 10.00–torsdagen den 5 januari 2012 kl. 10.00
skulle besvaras senast inom fjorton dagar efter det att

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.