Budgetpropositionen för 2012 del 1

Proposition 2011/12:1 1

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Registrering
2011-09-20
Inlämning
2011-09-20
Bordläggning
2011-09-20
Hänvisning
2011-09-21
Motionstid slutar
2011-10-05

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Budgetpropositionen för 2012 del 1

Regeringens proposition 2011/12:1

Budgetpropositionen för 2012

Förslag till statens budget för 2012, finansplan och skattefrågor

Regeringens proposition 2011/12:1

Budgetpropositionen för 2012

Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 2 § regeringsformen budgetpropositionen för 2012.

Stockholm den 15 september 2011

Fredrik Reinfeldt

Anders Borg

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnar regeringen sitt förslag till statens budget för 2012 och föreslår att riksdagen beräknar inkomster och beslutar om utgifter för staten i enlighet med de specifikationer som fogats till förslaget. Vidare presenteras förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken, förslag

Förslagspunkter (260)

 • 1
  Riksdagen godkänner riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken.
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696) (avsnitt 2.1 och 11.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:KU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2012 besluta om en kredit på räntekonto i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 355 000 000 kronor för att tillgodose Kammarkollegiets behov av likviditet i samband med inrättande av nya myndigheter.
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2012 utnyttja en kredit intill ett belopp av 40 000 000 000 kronor i Riksgäldskontoret om krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden föreligger (avsnitt 3.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2012 anslagen under utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt följande uppställning:
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:SkU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 delta i bildandet av en stiftelse för att främja kriminologisk forskning.
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:JuU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen fastställer biståndsramen för internationellt utvecklingssamarbete till 1 procent av vid budgeteringstillfället beräknad bruttonationalinkomst (BNI) för 2012 (avsnitt 2.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:UU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 168 500 000 kronor 2013-2017 (avsnitt 2.6.11).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:UU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 250 000 000 kronor 2013, högst 100 000 000 kronor 2014 och högst 95 000 000 kronor 2015 (avsnitt 2.7.8).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:SfU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen godkänner målet för arbetsmarknadspolitiken (avsnitt 3.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:AU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 520 000 000 kronor 2013 och 2014 (avsnitt 3.6.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:AU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i budgetlagen (2011:203) (avsnitt 2.1 och 3.8.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:KU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen godkänner målet för utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (avsnitt 2.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att Batterifondens medel, som tagits ut med stöd av lagen (1990:1332) om avgifter för miljöfarliga batterier, får användas för forskning om batterier.
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:MJU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:2 Regionala och lokala insatser för energieffektivisering, m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 140 000 000 kronor 2013 och 2014 (avsnitt 3.1.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst (avsnitt 2.1 och 14.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 400 000 000 kronor 2013-2020 (avsnitt 2.7.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:NU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:1 Väghållning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 37 800 000 000 kronor 2013-2040 (avsnitt 3.7.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen godkänner målet för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel.
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att avveckla Preaktio AB genom likvidation (avsnitt 3.6.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2012 anslagen under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt följande uppställning:
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FiU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2012 anslagen under utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. enligt följande uppställning.
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FiU4
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att ingå de ekonomiska åtaganden som följer av EU-budgeten för budgetåret 2012.
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FiU5
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2012 anslag under utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen enligt följande uppställning:
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FiU5
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 500 000 000 kronor 2013-2017 (avsnitt 3.8.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:NU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2012 besluta om en låneram i Riksgäldskontoret intill ett belopp av högst 8 900 000 000 kronor för prioriterade vägprojekt m.m. (avsnitt 3.7.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:2 Insatser för skogsbruket besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 36 000 000 kr 2013 och högst 34 000 000 kr 2014-2016.
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:MJU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 068 900 000 kronor 2013-2016 (avsnitt 2.7.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:NU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 9 000 000 kronor 2013 och 2014 (avsnitt 4.5.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:3 Insatser för uthållig energianvändning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 90 000 000 kronor 2013 och 2014 (avsnitt 3.1.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:2 Miljöövervakning m.m. ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 82 000 000 kronor 2013-2015.
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:MJU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen godkänner målet för Samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och lantmäteriverksamhet (avsnitt 4.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2012 anslagen under utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt följande uppställning i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen godkänner att riksdagens tidigare ställningstagande om grunderna för statligt ekonomiskt stöd till utbildning i teckenspråk för föräldrar till barn som är beroende av teckenspråk för kommunikation inte längre ska gälla (avsnitt 5.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:5 Bidrag till vissa studiesociala ändamål beställa produktion av studielitteratur som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 7 000 000 kronor 2013 (avsnitt 3.8.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:UbU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:6 Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 62 000 000 kronor 2013 och 2014 (avsnitt 3.6.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:AU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen godkänner målet för arbetslivspolitiken (avsnitt 4.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:AU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2012 besluta om kredit på räntekonto i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 9 000 000 000 kronor för att tillgodose Pensionsmyndighetens behov av likviditet i handeln med fondandelar (avsnitt 3.7.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2012 anslagen under utgiftsområde 8 Migration enligt uppställning i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:SfU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2012 anslagen under utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt uppställning i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:UU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 besluta om kapitaltillskott på högst 14 000 000 kronor till stiftelsen för främjande av kriminologisk forskning.
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:JuU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:1 Biståndsverksamhet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 44 535 000 000 kronor 2013-2028 (avsnitt 3.7.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om den nordiska stridsgruppen (avsnitt 3.4.3.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FöU1
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:3 Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen ingå avtal för utveckling och underhåll av informationssystemet Hermes som medför behov av framtida anslag på högst 45 000 000 kronor 2013-2017.
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 6:1 Allmänna val och demokrati besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 15 000 000 kronor 2013-2015 (avsnitt 9.9.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:KU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget till följd av tekniska justeringar till 1 084 miljarder kronor för 2012.
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget till 1 123 miljarder kronor för 2015.
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2012 besluta om en kredit på räntekonto i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 100 000 000 kronor för att tillgodose Statens tjänstepensionsverks behov av likviditet i pensionshanteringen.
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om den Särskilda Operationsgruppen (avsnitt 3.4.3.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:8 Bidrag till psykiatri besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 21 000 000 kronor 2013-2017 (avsnitt 4.12.8).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2012 anslagen under utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt följande uppställning i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier för biståndsverksamhet intill ett belopp av 10 000 000 000 kronor (avsnitt 3.7.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:UU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2012 anslagen under utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt uppställning i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:JuU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 6:6 Stöd till politiska partier besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 171 200 000 kronor 2013 (avsnitt 9.9.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:KU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 300 000 000 kronor 2013-2015 (avsnitt 3.6.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:AU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 478 000 000 kronor 2013 och 2014 (avsnitt 5.6.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:AU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 ta upp lån i Riksgäldskontoret för studielån intill ett belopp av 176 600 000 000 kronor (avsnitt 3.8.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:UbU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 12 000 000 kronor 2013 och 2014 (avsnitt 8.1.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen godkänner att målet för Hållbart samhällsbyggande upphävs (avsnitt 4.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen godkänner att regeringen på AB Svenska Spels bolagsstämma 2012 verkar för att bolagsstämman beslutar om ett bidrag som motsvarar 1/26 av bolagets överskott 2011 från Nya Penninglotten avsett för konst, teater och andra kulturella ändamål. Bidraget ska fördelas enligt de närmare anvisningar som beslutas av regeringen (avsnitt 4.5.8).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 140 000 000 kronor 2013-2037.
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:MJU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:4 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 50 000 000 kronor under 2013 (avsnitt 3.1.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen anvisar för 2012 anslagen under utgiftsområde 19 Regional tillväxt enligt uppställning i avsnitt 1 i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:NU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:2 Banhållning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 73 600 000 000 kronor 2013-2050 (avsnitt 3.7.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2012 låta Kammarkollegiet ha tillgång till en kredit på myndighetens särskilda räntekonto för Viltvårdsfonden i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 5 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:MJU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:5 Näringslivsutveckling m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 650 000 000 kronor 2013-2015 (avsnitt 3.8.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:NU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:9 Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 9 000 000 kronor 2013-2015 (avsnitt 3.8.9).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:NU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:14 Strukturstöd till fisket m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 9 500 000 kr 2013 och högst 20 500 000 kr 2014.
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:MJU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2012 besluta om en låneram i Riksgäldskontoret intill ett belopp av högst 16 900 000 000 kronor för prioriterade järnvägsprojekt m.m. (avsnitt 3.7.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:5 Energiforskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 278 000 000 kronor 2013-2015 (avsnitt 3.1.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 668 000 000 kronor 2013-2022.
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:MJU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 107 000 000 kronor 2013 och 2014 (avsnitt 5.5.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 ställa ut kreditgarantier för ny- och ombyggnad av bostäder, kreditgarantier för avlösen av kommunala borgensåtaganden samt kreditgarantier för lån som kooperativa hyresrättsföreningar tar upp vid förvärv av fastigheter för ombildning till kooperativ hyresrätt intill ett belopp av 10 000 000 000 kronor (avsnitt 4.7.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 312 000 000 kronor 2013-2015 (avsnitt 8.1.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2012 anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd i enlighet med uppställningen i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:UbU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen godkänner regeringens förslag om ändrad finansiering av hemutrustningslån (avsnitt 3.6.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:AU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 11 000 000 000 kronor 2013-2015 (avsnitt 3.6.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:AU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier för de lån som Europeiska Investeringsbanken lämnar inom ramen för Lomé IV Bis och Cotonou-avtalet intill ett belopp av 22 162 356 euro (avsnitt 3.7.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:UU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 470 000 000 kronor 2013-2015 (avsnitt 7.6.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att fatta beslut om organisationstillhörighet m.m. för den verksamhet som bedrivs inom ramen för Försvarsmaktens logistikverksamhet (avsnitt 3.4.3.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FöU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4
  Riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Statens fastighetsverk för 2012-2014.
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2012 anslagen under utgiftsområde 1 Rikets styrelse, vad gäller anslag som står till regeringens disposition, enligt följande uppställning: (se prop.).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:KU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen godkänner beräkningen av budgetens inkomster för 2012.
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen beslutar om fördelning av utgifter på utgiftsområden för 2012.
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag till lag om ändring i lagen (1999:1209) om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen (avsitt 2.2 och 5.4.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:KU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2012 besluta att Statens fastighetsverk får ta upp lån i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 12 300 000 000 kronor för investeringar i fastigheter m.m.
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Försvarsmakten för 2012-2015 (avsnitt 3.6.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 6:2 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 750 000 000 kronor 2013-2015 (avsnitt 9.3.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier för Nordiska investeringsbankens miljöinvesteringslån intill ett belopp av 103 720 437 euro (avsnitt 3.7.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:UU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 013 540 000 kronor 2013-2016 (avsnitt 3.6.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:AU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen godkänner regeringens förslag om föreskrifter om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar (avsnitt 3.6.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:AU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:6 Särskilda insatser inom skolområdet ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 37 000 000 kronor 2013 (avsnitt 8.1.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 ställa ut kreditgarantier till kreditinstitut som lånar ut pengar till enskilda för förvärv av bostad (s.k. förvärvsgarantier) intill ett belopp av 5 000 000 000 kronor (avsnitt 4.7.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 20 000 000 kronor 2013 (avsnitt 6.5.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:5 Miljöforskning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 102 000 000 kronor 2013-2015.
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:MJU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:7 Planeringsstöd för vindkraft, m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 5 000 000 kronor under 2013 (avsnitt 3.1.7).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2012 besluta om en låneram i Riksgäldskontoret intill ett belopp av högst 16 500 000 000 kronor till Botniabanan AB (publ) för Botniabanan (avsnitt 3.7.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:15 Från EU-budgeten finansierat strukturstöd till fisket m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 70 000 000 kr 2013 och högst 30 000 000 kr 2014.
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:MJU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 besluta om kapitaltillskott på högst 1 000 000 000 kronor till Ersättningsmark i Sverige AB (avsnitt 3.8.19).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:NU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 2:3 Exportfrämjande verksamhet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 20 000 000 kronor 2013-2014 (avsnitt 4.6.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:NU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:21 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 213 000 000 kr 2013, högst 325 000 000 kr 2014 och högst 272 000 000 kr 2015 och 2016.
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:MJU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:7 Trafikavtal ingå ekonomiska åtaganden i samband med tjänstekoncessioner, avtal om trafiktjänst baserat på allmän trafikplikt, samverkansavtal och upphandling av transportpolitiskt motiverad trafik som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 500 000 000 kronor under 2013-2022 (avsnitt 3.7.7).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:9 Energiteknik besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 160 000 000 kronor 2013 och 2014 (avsnitt 3.1.9).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:10 Klimatanpassning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 25 000 000 kronor 2013-2015.
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:MJU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 10 000 000 kronor 2013 och 2014 (avsnitt 7.5.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 70 000 000 kronor 2013-2020 (avsnitt 4.7.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 401 000 000 kronor 2013-2015 (avsnitt 8.1.10).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2012 anslagen under utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet enligt uppställning i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:AU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:7 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 9 000 000 kronor 2013-2015 (avsnitt 3.6.7).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:AU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 besluta om kapitaltillskott till det statligt ägda bolaget Swedfund International AB på högst 400 000 000 kronor (avsnitt 3.7.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:UU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:7 Bidrag för sjukskrivningsprocessen ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 005 000 000 kronor under 2013 (avsnitt 3.11.7).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2012 anslagen under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt uppställning i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:SoU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om anskaffning av materielprojekt 2012 (avsnitt 3.6.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall, Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:10 Bidragsfastigheter ingå avtal om underhåll av bidragsfastigheter som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 30 000 000 kronor 2013.
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen godkänner riksdagsstyrelsens förslag till investeringsplan för ramanslaget 2:2 Riksdagens förvaltningsanslag för 2012-2015 (avsnitt 5.4.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:KU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen godkänner beräkningen av förändringen av anslagsbehållningar för 2012.
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen godkänner beräkningen av utgifterna för ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget för 2012.
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen godkänner riksdagsstyrelsens förslag till investeringsplan för ramanslaget 2:3 Riksdagens fastighetsanslag för 2012-2015 (avsnitt 5.4.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:KU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Fortifikationsverket för 2012-2014.
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar besluta om beställningar som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 46 100 000 000 kronor 2013-2019 (avsnitt 3.6.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2012 anslagen under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp enligt följande uppställning i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:SfU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 100 000 000 kronor 2013-2018 (avsnitt 4.6.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 2:1 Arbetsmiljöverket ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 18 400 000 kronor 2013 (avsnitt 4.6.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:AU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning besluta om bidrag till yrkeshögskolan, kvalificerad yrkesutbildning och lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 900 000 000 kronor 2013-2018 (avsnitt 8.1.15).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 2:2 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 15 000 000 kronor 2013 och 2014 (avsnitt 4.7.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 155 000 000 kronor 2013-2017.
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:MJU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen fastställer avgiftsuttaget för elberedskapsavgiften till högst 255 000 000 kronor 2012 (avsnitt 3.1.10).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 100 000 000 kronor 2013-2022 (avsnitt 8.5.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:22 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 352 500 000 kr 2013, högst 400 000 000 kr 2014 och högst 250 000 000 kr 2015 och 2016.
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:MJU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen godkänner de ekonomiska målen för Sjöfartsverket och föreslagen prisrestriktion samt bemyndigar regeringen att besluta om utdelning och skattemotsvarighet för Sjöfartsverket i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 3.7.14).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 ikläda staten betalningsansvar intill ett belopp av 500 000 000 000 kronor för exportkreditgarantier (avsnitt 4.6.7).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:NU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 ikläda staten betalningsansvar intill ett belopp av 10 000 000 000 kronor för investeringsgarantier (avsnitt 4.6.7).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:NU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2012 ge Sjöfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 3.7.14).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:28 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 400 000 000 kr 2013, högst 400 000 000 kr 2014 och högst 400 000 000 kr 2015-2017.
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:MJU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 7:2 Bidrag till kulturmiljövård besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 100 000 000 kronor 2013-2015 (avsnitt 10.5.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:10 Elberedskap besluta om beställningar av tjänster, utrustning och anläggningar av tjänster, utrustning och anläggningar för beredskapsåtgärder som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför bohov av framtida anslag på högst 290 000 000 kronor 2013-2016 (avsnitt 3.1.10).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 150 000 000 kronor 2013-2021.
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:MJU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2012 anslagen under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik enligt följande uppställning: (se bilaga 2 i betänkandet).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:16 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom utbildningsområdet m.m. besluta om stöd för studerande med funktionshinder vid folkhögskolor, universitet och högskolor som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 77 000 000 kronor 2013 (avsnitt 8.1.16).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2012 anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt uppställning i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:AU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2012 anslagen under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, vad gäller anslag som står till regeringens disposition, enligt uppställning nedan.
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:UU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar besluta om beställningar som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 16 400 000 000 kronor 2013-2017 (avsnitt 3.6.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2012 besluta att Fortifikationsverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 10 200 000 000 kronor för investeringar i mark, anläggningar och lokaler.
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8
  Riksdagen bemyndigar Riksdagsförvaltningen att för 2012 besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar som används i verksamheten intill ett belopp av 100 000 000 kronor (avsnitt 5.4.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:KU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8
  Riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifter på utgiftsområden för 2013, 2014 och 2015 som riktlinje för regeringens budgetarbete.
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 ta upp lån enligt 5 kap. budgetlagen.
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9
  Riksdagen bemyndigar Riksdagsförvaltningen att för 2012 besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar i fastigheter och tekniska anläggningar intill ett belopp av 420 000 000 kronor (avsnitt 5.4.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:KU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2012 avseende Sjunde AP-fondens verksamhet dels besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten intill ett belopp av 5 000 000 kronor, dels besluta om kredit på räntekonto i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 185 000 000 kronor.
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2012 besluta om kredit på räntekonto i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 12 000 000 000 kronor för att tillgodose Försvarets materielverks behov av rörelsekapital (avsnitt 3.6.11).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9
  Riksdagen bemyndigar Riksrevisionen att under 2012 för ramanslaget 1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete ingå avtal om samarbetsprojekt som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 30 000 000 kronor 2013-2015 (avsnitt 3.7.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9
  Riksdagen godkänner att riksdagens tidigare ställningstagande om Institutet för social forskning inte längre ska gälla (avsnitt 8.2.10).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9
  Riksdagen godkänner regeringens förslag till medelsberäkning för 2012 för den avgiftsfinansierade verksamhet som bedrivs av Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB (avsnitt 14.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:14 Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 30 000 000 kronor 2013-2017.
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:MJU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:11 Energieffektiviseringsprogram besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 500 000 000 kronor 2013 och 2014 (avsnitt 3.1.11).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2012 anslagen under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt uppställning i avsnitt 9.
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:MJU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9
  Riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Sjöfartsverket för 2012-2014 (avsnitt 3.7.14).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 besluta att Exportkreditnämnden får obegränsad upplåningsrätt i Riksgäldskontoret för skadeutbetalning (avsnitt 4.6.7).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:NU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 besluta om lån till Aktiebolaget Svensk Exportkredit intill ett belopp av 100 000 000 000 kronor (avsnitt 4.6.8).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:NU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10
  Riksdagen godkänner de ekonomiska målen för Luftfartsverket och bemyndigar regeringen att besluta om utdelning och skattemotsvarighet i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 3.7.15).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:12 Avgifter till internationella organisationer besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 20 000 000 kronor 2013 och 2014 (avsnitt 3.1.12).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:15 Hållbara städer ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 111 000 000 kronor 2013-2017.
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:MJU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10
  Riksdagen godkänner regeringens förslag till medelstilldelning för 2012 från rundradiokontot till budgetens inkomstsida avseende Myndigheten för radio och tv (avsnitt 14.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10
  Riksdagen godkänner att riksdagens tidigare ställningstagande om Institutet för fortbildning av journalister inte längre ska gälla (avsnitt 8.2.23).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2012 ett anslag under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd för Riksrevisionen enligt följande uppställning:
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:UU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2012 besluta om kredit på räntekonto i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 7 000 000 000 kronor för att tillgodose försvarsexportmyndighetens behov av rörelsekapital (avsnitt 3.6.13).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10
  Riksdagen godkänner att Sverige under 2012 medverkar i kapitalhöjningen i Europarådets utvecklingsbank (CEB) och bemyndigar regeringen att ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier till CEB intill ett belopp av 123 724 000 euro.
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10
  Riksdagen beslutar att det för ramanslaget 2:3 Riksdagens fastighetsanslag för 2012 ska finnas en anslagskredit på högst 5 procent av anvisat anslag (avsnitt 5.4.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:KU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10
  Riksdagen godkänner beräkningen av Riksgäldskontorets nettoutlåning för 2012.
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11
  Riksdagen godkänner beräkningen av den kassamässiga korrigeringen för 2012.
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2012 anslagen under utgiftsområde 1 Rikets styrelse, vad gäller anslag för Riksdagsförvaltningen, enligt följande uppställning: (se prop.).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:KU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2012 anslagen under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, vad gäller anslag som står till regeringens disposition, enligt följande uppställning:
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11
  Riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Kustbevakningen för 2012-2015 (avsnitt 4.7.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 2:70 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 153 000 000 kronor 2013-2015 (avsnitt 8.2.70).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2012 besluta om lån i Riksgäldskontoret för att täcka underskott på distributionskontot för tv-distribution intill ett belopp av 500 000 000 kronor (avsnitt 14.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:16 Skydd av värdefull natur ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 25 000 000 kronor 2013-2062.
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:MJU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11
  Riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Affärsverket svenska kraftnät för perioden 2012-2014 (avsnitt 3.2.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 besluta om en kreditgaranti till Aktiebolaget Svensk Exportkredit intill ett belopp av 250 000 000 000 kronor (avsnitt 4.6.8).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:NU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2012 ge Luftfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 3.7.15).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 12
  Riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Luftfartsverket för 2012-2015 (avsnitt 3.7.15).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 12
  Riksdagen anvisar för 2012 anslagen under utgiftsområde 24 Näringsliv enligt uppställning i avsnitt 1 i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:NU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 12
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2012 ge Affärsverket svenska kraftnät finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 3.2.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 12
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 450 000 000 kronor 2013, högst 450 000 000 kronor 2014 och högst 450 000 000 kronor 2015-2017.
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:MJU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 12
  Riksdagen godkänner förslaget om dels överföring av medel till distributionskontot från rundradiokontot, dels överföring till Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB (avsnitt 14.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 12
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 9 500 000 000 kronor 2013-2017 (avsnitt 8.3.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 12
  Riksdagen bemyndigar Riksrevisionen att för 2012 ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten intill ett belopp av 15 000 000 kronor.
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 12
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 35 000 000 kronor 2013-2015 (avsnitt 4.7.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 12
  Riksdagen beslutar att Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen (JO), för 2012 får finansiera anläggningstillgångar som används i myndighetens verksamhet med anslag (avsnitt 5.4.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:KU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 12
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2012 besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i statens verksamhet intill ett belopp av 34 350 000 000 kronor.
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 13
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2012 besluta om krediter för myndigheternas räntekonton i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 20 900 000 000 kronor.
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 13
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2012 ett anslag under utgiftsområde 1 Rikets styrelse för Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen (JO), enligt följande uppställning: (se prop.).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:KU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 13
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2012 ett anslag under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning för Riksrevisionen enligt ovanstående uppställning.
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 13
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 2:4 Krisberedskap besluta om beställningar som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 560 000 000 kronor 2013-2018 (avsnitt 4.7.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 13
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 besluta om kapitaltillskott på högst 300 000 000 kronor till European Spallation Source ESS AB (avsnitt 8.3.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 13
  Riksdagen godkänner förslaget att riksdagens beslut den 2 juni 1993 om att den verkställande direktören i respektive programföretag är självskriven ledamot i företagets styrelse inte längre ska gälla (avsnitt 14.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 13
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2012 anslagen under utgiftsområde 20 Allmän miljö och naturvård enligt uppställning i avsnitt 13.
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:MJU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 13
  Riksdagen bemyndigar regeringen att låta Affärsverket svenska kraftnät förvärva svenska statens andel av tillgångarna i SwePol Link AB och därefter likvidera bolaget SwePol Link AB (avsnitt 3.2.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:NU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 13
  Riksdagen godkänner Statens järnvägars ekonomiska mål och finansieringsmodell samt bemyndigar regeringen att för 2012 ge Statens järnvägar finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 3.7.16).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 14
  Riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Statens järnvägar för perioden 2012-2014 (avsnitt 3.7.16).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 14
  Riksdagen anvisar för 2012 anslagen under utgiftsområde 21 Energi enligt uppställning i avsnitt 1 i propisitionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 14
  Riksdagen godkänner förslaget att avskaffa villkoret att andelen av allmänproduktionen i Sveriges Radio AB:s och Sveriges Television AB:s rikssändningar som produceras utanför Stockholm ska uppgå till minst 55 procent (avsnitt 14.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:KrU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 14
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 och 2013 besluta om medlemskap i vissa konsortier för europeisk forskningsinfrastruktur och att besluta om finansiering av årliga medlemsavgifter till konsortierna (avsnitt 8.3.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 14
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2012 besluta om lån i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar inom ramen för Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps verksamhet intill ett belopp av 500 000 000 kronor (avsnitt 4.7.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 14
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012, med de begränsningar som följer av 3 kap. 8 § andra stycket budgetlagen (2011:203), besluta om överskridande av vissa anslag.
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 15
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 15
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2012 besluta om lån i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar inom ramen för Socialstyrelsens verksamhet intill ett belopp av 350 000 000 kronor (avsnitt 4.7.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 15
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 873 000 000 kronor 2013-2017 (avsnitt 8.3.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 15
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 32 000 000 kronor 2013 och 2014 (avsnitt 16.6.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 15
  Riksdagen bemyndigar regeringen att förvärva de aktier i Botniabanan AB (publ) som ägs av Kramfors kommun, Örnsköldsviks kommun, Nordmalings kommun och Umeå kommun till ett belopp om 90 000 kronor (avsnitt 3.8.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 16
  Riksdagen bemyndigar regeringen att vidta de åtgärder som krävs för att genomföra förvärvet enligt punkt 15 (avsnitt 3.8.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 16
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 13:5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 15 000 000 kronor 2013 (avsnitt 16.6.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 16
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 910 000 000 kronor 2013-2022 (avsnitt 8.3.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 16
  Riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för 2012-2015 (avsnitt 4.7.7).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 16
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17
  Riksdagen bemyndigar regeringen att disponera de avgifter som tas ut för att finansiera Strålsäkerhetsmyndighetens kostnader för granskning av eventuella ansökningar om att få uppföra nya kärnkraftverk (avsnitt 5.5.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 300 000 000 kronor 2013-2022 (avsnitt 8.3.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2012 anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning (se bilaga).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17
  Riksdagen godkänner att regeringen överför förvaltningen av statens aktier i Botniabanan AB (publ) till Trafikverket (avsnitt 3.8.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 18
  Riksdagen godkänner att Botniabanan AB (publ) avvecklas (avsnitt 3.8.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 18
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål besluta om kapitaltillskott på högst 19 000 000 kronor till holdingbolag knutna till universitet och högskolor (avsnitt 8.3.13).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 18
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för anslaget 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 60 000 000 kronor 2013-2016 (avsnitt 5.5.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 18
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 19
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 19
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2012 anslagen under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt uppställningen under avsnitt 1 i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 19
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2012 anslagen under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning i enlighet med uppställningen i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 19
  Riksdagen godkänner målet för it-politiken och att det tidigare målet samt två av tre tidigare delmål upphör att gälla (avsnitt 4.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 20
  Riksdagen fastställer avgiftsuttaget för finansiering av åtgärder mot allvarliga fredstida hot och påfrestningar som gäller elektronisk kommunikation till högst 100 000 000 kronor 2012 (avsnitt 4.6.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 20
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 21
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 21
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 2:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 220 000 000 kronor 2013-2014 (avsnitt 4.6.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 22
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 2:3 Grundläggande betaltjänster ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 60 000 000 kronor 2013-2014 (avsnitt 4.6.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 22
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 135 000 000 kronor 2013 och 2014 (avsnitt 4.6.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 24
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2012 utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt uppställningen under avsnitt 1 i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 24
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 25
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 26
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 27
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 28
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 29
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 30
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 31
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 32
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 33
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 34
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 35
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 36
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 37
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 38
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall

Bilagor (39)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.