Sveriges tillträde till Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet

Justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 mars 2021

Beslut

Godkännande av Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet (JuU16)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag att godkänna Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet och regeringens förslag till lagändringar med anledning av konventionen.

Europarådets huvuduppgifter är att bevara och främja mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Konventionen ska bidra till att den nationella lagstiftningen om it-relaterad brottslighet harmoniseras i de länder som godkänt konventionen samt förenkla det internationella samarbetet.

Lagändringarna innebär bland annat att den som har en lagrad elektronisk uppgift som behövs i en brottsutredning ska kunna uppmanas att bevara uppgiften, genom så kallad frysning. Dessutom ska den som erbjuder elektroniska kommunikationsnät och tjänster vara skyldig att lämna ut information om vilka som deltagit vid överföringen av ett meddelande. Åtgärderna ska kunna användas i det internationella straffrättsliga samarbetet.

Lagändringarna börjar gälla den 1 maj 2021.

Riksdagen riktade även ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen att reglerna om beslag och husrannsakan skyndsamt bör anpassas till modern teknik. Tillkännagivandet har sin grund i motioner.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivanden om att reglerna om beslag och husrannsakan skyndsamt anpassas till modern teknik. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-02-11, 2021-02-25

Godkännande av Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet (JuU16)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag att godkänna Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet och till de lagändringar som regeringen föreslår med anledning av konventionen.

Europarådets huvuduppgifter är att bevara och främja mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Konventionen ska bidra till att den nationella lagstiftningen om it-relaterad brottslighet harmoniseras i de länder som godkänt konventionen samt förenkla det internationella samarbetet.

Lagändringarna som föreslås innebär bland annat att den som har en lagrad elektronisk uppgift som behövs i en brottsutredning ska kunna uppmanas att bevara uppgiften, genom så kallad frysning. Dessutom föreslås att den som erbjuder elektroniska kommunikationsnät och tjänster ska vara skyldig att lämna ut information om vilka som deltagit vid överföringen av ett meddelande. Åtgärderna ska kunna användas i det internationella straffrättsliga samarbetet.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 maj 2021.

Justitieutskottet föreslår också att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen att reglerna om beslag och husrannsakan skyndsamt bör anpassas till modern teknik. Förslaget om tillkännagivandet har sin grund i motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.