Straffet för mord

Justitieutskottets bet 2019/20:JuU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 november 2019

Beslut

Livstidsstraff ska oftare komma i fråga vid mord (JuU4)

Regeringen föreslår att straffet för mord ska skärpas. Enligt förslaget ska det stå i straffbestämmelsen att rätten särskilt ska beakta om gärningen har föregåtts av noggrann planering, präglats av särskild förslagenhet, syftat till att främja eller dölja annan brottslighet, inneburit svårt lidande för offret eller på annat sätt varit särskilt hänsynslös. Syftet med lagändringen är att livstidsstraffet ska kunna komma i fråga i betydligt större utsträckning än tidigare. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringen börjar gälla den 1 januari 2020.

Riksdagen riktade också en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med ett lagförslag som innebär att mord och vissa andra allvarliga brott inte längre ska kunna preskriberas, om inte den person som begick brottet var under 18 år vid tidpunkten för brottet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivande om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med ett lagförslag som innebär att mord och vissa andra allvarliga brott ska kunna preskriberas endast om lagöverträdaren var under 18 år vid tidpunkten för brottet. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-10-10
Justering: 2019-10-22
Trycklov: 2019-10-23
Reservationer 4
bet 2019/20:JuU4

Alla beredningar i utskottet

2019-10-10, 2019-10-03, 2019-09-26

Livstidsstraff ska oftare komma i fråga vid mord (JuU4)

Regeringen föreslår att straffet för mord ska skärpas. Enligt förslaget ska det stå i straffbestämmelsen att rätten särskilt ska beakta om gärningen har föregåtts av noggrann planering, präglats av särskild förslagenhet, syftat till att främja eller dölja annan brottslighet, inneburit svårt lidande för offret eller på annat sätt varit särskilt hänsynslös. Syftet med lagändringen är att livstidsstraffet ska kunna komma i fråga i betydligt större utsträckning än tidigare. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringen föreslås börja gälla den 1 januari 2020.

Utskottet föreslår också att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med ett lagförslag som innebär att mord och vissa andra allvarliga brott inte längre ska kunna preskriberas, om inte den person som begick brottet var under 18 år vid tidpunkten för brottet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-11-12
Debatt i kammaren: 2019-11-13
4

Beslut

Beslut: 2019-11-13
4 förslagspunkter, 1 acklamation, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 13 november 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Straffet för mord

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:138 och avslår motion

2019/20:30 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 65 0 0 5
SD 57 0 0 5
C 28 0 0 3
V 0 24 0 3
KD 20 0 0 2
L 17 0 0 2
MP 14 0 0 2
- 1 1 0 0
Totalt 295 25 0 29


2. Uppföljning och utvärdering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:49 av Adam Marttinen m.fl. (SD).

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 65 0 0 5
SD 0 57 0 5
C 28 0 0 3
V 6 0 18 3
KD 20 0 0 2
L 17 0 0 2
MP 14 0 0 2
- 2 0 0 0
Totalt 245 57 18 29


3. Avskaffande av livstidsstraffet för mord

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:30 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 3 (V)

4. Preskription

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att mord och vissa andra allvarliga brott ska kunna preskriberas endast om lagöverträdaren var under 18 år vid tidpunkten för brottet och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:50 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 2 och

2019/20:51 av Andreas Carlson m.fl. (KD).

Reservation 4 (S, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 93 0 7
M 65 0 0 5
SD 57 0 0 5
C 28 0 0 3
V 0 24 0 3
KD 20 0 0 2
L 17 0 0 2
MP 0 14 0 2
- 1 1 0 0
Totalt 188 132 0 29