Onsdag den 13 november 2019

Kammarens föredragningslistor 2019/20:31

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2019/20:31

Onsdagen den 13 november 2019

Kl.

09.00

 

Partiledardebatt

 

 

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

1

EU-politisk partiledardebatt

 

 

Justering av protokoll

 

2

Justering av protokoll från sammanträdena torsdagen den 24 och fredagen den 25 oktober

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

3

2019/20:6 Torsdagen den 10 oktober

UU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

4

2019/20:38 Samarbete mellan svenska och norska särskilda insatsgrupper i krissituationer

JuU

 

Skrivelse

 

5

2019/20:39 Riksrevisionens rapport om grundsärskolans kunskapsuppdrag

UbU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2019/20:27 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan

 

6

2019/20:3424 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

UU

7

2019/20:3425 av Björn Söder m.fl. (SD)

UU

8

2019/20:3426 av Joar Forssell m.fl. (L)

UU

 

med anledning av prop. 2019/20:32 Skatt på avfallsförbränning

 

9

2019/20:3422 av Eric Westroth m.fl. (SD)

SkU

 

EU-dokument

 

10

COM(2019) 580 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller finansiell disciplin från och med budgetåret 2021 och förordning (EU) nr 1307/2013 vad gäller flexibilitet mellan pelare avseende kalenderåret 2020
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 29 januari 2020

MJU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Finansutskottets betänkande

 

11

Bet. 2019/20:FiU15 Skärpta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

 

 

Kulturutskottets betänkande

 

12

Bet. 2019/20:KrU4 Säkerhetsarbetet i de statliga centralmuseernas samlingsförvaltning

1 res. (SD)

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

13

Bet. 2019/20:UbU3 Skolinspektionens uppföljning av brister i skolor

 

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Finansutskottets betänkanden

 

14

Bet. 2019/20:FiU13 Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av andra tjänstepensionsdirektivet

 

15

Bet. 2019/20:FiU12 En ny reglering för tjänstepensionsföretag
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

 

16

Bet. 2019/20:FiU14 En effektivare flytträtt av försäkringssparande

1 res. (KD)

17

Bet. 2019/20:FiU17 Köp på saklig grund

 

 

Näringsutskottets betänkande

 

18

Bet. 2019/20:NU8 Transmissionsledningar för naturgas mellan EU och tredjeland

 

 

Civilutskottets betänkande

 

19

Bet. 2019/20:CU3 Byggnaders energiprestanda

 

 

Skatteutskottets betänkanden

 

20

Bet. 2019/20:SkU4 Ändrade mervärdesskatteregler vid gränsöverskridande handel mellan företag

 

21

Bet. 2019/20:SkU6 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal

 

 

Justitieutskottets betänkanden

 

22

Bet. 2019/20:JuU4 Straffet för mord

4 res. (S, SD, V, MP)

23

Bet. 2019/20:JuU5 Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande

3 res. (V)

24

Bet. 2019/20:JuU7 Straffrättsliga åtgärder mot utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling

1 res. (V)

25

Bet. 2019/20:JuU11 Förlängda möjligheter för migrations-domstolarna att överlämna mål

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.