Stärkt sekretess i domstol för kontaktuppgifter till enskilda

Justitieutskottets betänkande 2021/22:JuU46

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 juni 2022

Beslut

Starkare sekretess i domstolar för kontaktuppgifter till privatpersoner (JuU46)

Regeringen har lagt fram ett förslag som bland annat innebär att sekretess ska gälla i domstolar för uppgifter som rör privatpersoner i brottmål och vissa typer av tvistemål. De uppgifter som ska skyddas av sekretess är

  • bostadsadress eller andra jämförbara uppgifter som kan visa var en person bor
  • telefonnummer, e-postadress eller andra jämförbara uppgifter som kan användas för att komma i kontakt med en person
  • personnummer.

Sekretessen ska inte gälla för den som är åtalad eller som det ställs krav mot i en rättegång.

Riksdagen sa ja till huvuddelen av regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2023.

Riksdagen beslutade också om en övergångsbestämmelse som innebär att lagändringarna inte ska gälla retroaktivt, det vill säga bakåt i tiden.

Riksdagen riktade vidare en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen. Regeringen bör återkomma till riksdagen med en bedömning av hur mycket kostnaderna ökar som en följd av lagändringarna.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motionsyrkande med tillkännagivanden om att regeringen bör återkomma med ett förslag om en utförlig bedömning av hur stora de ökade kostnaderna med anledning av de föreslagna ändringarna i offentlighets- och sekretesslagen förväntas bli.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-05-12, 2022-05-31, 2022-06-02, 2022-06-09

Starkare sekretess i domstolar för kontaktuppgifter till privatpersoner (JuU46)

Regeringen har lagt fram ett förslag som bland annat innebär att sekretess ska gälla i domstolar för uppgifter som rör privatpersoner i brottmål och vissa typer av tvistemål. De uppgifter som ska skyddas av sekretess är

  • bostadsadress eller andra jämförbara uppgifter som kan visa var en person bor
  • telefonnummer, e-postadress eller andra jämförbara uppgifter som kan användas för att komma i kontakt med en person
  • personnummer.

Sekretessen ska inte gälla för den som är åtalad eller som det ställs krav mot i en rättegång.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till huvuddelen av regeringens förslag. Lagändringarna ska börja gälla den 1 april 2023.

Utskottet föreslår också en övergångsbestämmelse som innebär att lagändringarna inte ska gälla retroaktivt, det vill säga bakåt i tiden.

Justitieutskottet föreslår vidare att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen. Enligt utskottet bör regeringen återkomma till riksdagen med en bedömning av hur mycket kostnaderna ökar som en följd av lagändringarna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.