En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring

Proposition 2021/22:186

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-03-22
Bordlagd
2022-03-22
Hänvisad
2022-03-23
Motionstid slutar
2022-04-06

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring

Regeringens proposition 2021/22:186

En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring

Prop.

2021/22:186

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 mars 2022

Magdalena Andersson

Morgan Johansson (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

För att brott ska klaras upp är det avgörande att den som har uppgifter att lämna vågar berätta om sina iakttagelser och att tystnadskulturen gentemot rättsväsendet bryts. Samhället måste reagera kraftfullt mot brott som innebär att respekten för rättsprocessen åsidosätts och som påverkar möjligheterna att upprätthålla straffsystemets effektivitet. Regeringen lämnar därför lagförslag om bland annat följande:

•Den som medverkar i utredningen

Förslagspunkter (3)

 1. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i rättegångsbalken.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2021/22:JuU35
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2021/22:JuU35
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 3. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
  Behandlas i
  Justitieutskottet,Justitieutskottet
  Utskottets förslag
  Bifall,BifallDelvis
  Kammarens beslut
  Bifall,BifallDelvis

Följdmotioner (5)

Behandlas i betänkande (2)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.