Stärkt kvalitet och likvärdighet i pedagogisk omsorg

Utbildningsutskottets betänkande 2021/22:UbU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 mars 2022

Beslut

Tydligare och utökade krav på pedagogisk omsorg (UbU21)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag till tydligare och utökade krav på den pedagogiska omsorgen. Förslagen syftar till att stärka kvalitet och likvärdighet i pedagogisk omsorg.

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem som ska förbereda barnen för utbildning inom skolväsendet. Huvudmannen för den pedagogiska omsorgen ska vara skyldig att se till att barn som har behov av det ges särskilt stöd i sin utveckling.

Den som bedriver pedagogisk omsorg behöver godkännas av kommunen. Om verksamheten ska bedrivas i en bostad ska straffmyndiga personer som är folkbokförda där visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan verksamheten kan godkännas. Efter att verksamheten har godkänts ska tillsyn göras över att kraven fortlöpande är uppfyllda. Det ska också finnas möjlighet att återkalla godkännandet utan att föreläggande lämnas i förväg.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 januari 2023.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motionerna 2021/22:4379 yrkande 3 och 2021/22:4378 yrkande 2 med tillkännagivande till regeringen om att utdrag ur belastningsregistret för ansökan om att bedriva pedagogisk omsorg bör lämnas in och arkiveras. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 13 under punkt 8, dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

Tydligare och utökade krav på pedagogisk omsorg (UbU21)

Utbildningsutskottet förslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till tydligare och utökade krav på den pedagogiska omsorgen. Förslagen syftar till att stärka kvalitet och likvärdighet i pedagogisk omsorg.

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem som ska förbereda barnen för utbildning inom skolväsendet. Huvudmannen för den pedagogiska omsorgen ska vara skyldig att se till att barn som har behov av det ges särskilt stöd i sin utveckling.

Den som bedriver pedagogisk omsorg behöver godkännas av kommunen. Om verksamheten ska bedrivas i en bostad ska straffmyndiga personer som är folkbokförda där visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan verksamheten kan godkännas. Efter att verksamheten har godkänts ska tillsyn göras över att kraven fortlöpande är uppfyllda. Det ska också finnas möjlighet att återkalla godkännandet utan att föreläggande lämnas i förväg.

Utskottet föreslår också att riksdagen beslutar att rikta en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att ett utdrag ur belastningsregistret inte enbart ska visas upp utan även lämnas in och arkiveras.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 januari 2023.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.