Samling för skolan

Utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 maj 2018

Beslut

Nej till förslag om att motverka skolsegregation (UbU27)

Riksdagen sa nej till regeringens förslag om ändring i skollagen för att motverka skolsegregation. Enligt förslaget skulle de som ansvarar för verksamheten i förskoleklass, grundskola och gymnasieskola arbeta systematiskt för en blandad social sammansättning av elever i skolorna.

Riksdagen sa samtidigt ja till andra delar av regeringens förslag. Bland annat ändras skollagen för att minska elevers upprepade eller längre frånvaro i grundskolan. Syftet är att tidigt upptäcka elever som inte deltar i undervisningen och utreda orsakerna till frånvaron. Skolans rektor ska göra utredningen i samråd med eleven, dess vårdnadshavare och om det behövs med andra organisationer och samhällsorgan. Utöver det innebär ändringarna bland annat att varje skolhuvudman ska utse en skolchef som ska se till så att utbildningarna i skolan följer de regler som gäller.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2018 och i vissa fall efter utgången av 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 1 under punkt 1, dels i övrigt bifall till utskottets förslag.

Ärendets gång

Ändringar i skollagen för att motverka skolsegregation (UbU27)

Skollagen ska ändras för att motverka segregation, öka jämlikheten och minska systemsvagheter i den svenska skolan. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Med förslaget vill regeringen att skolorna ska arbeta systematiskt för att motverka segregation och uppnå en allsidig elevsammansättning när det gäller vilken socioekonomisk bakgrund eleverna har. Förslaget innebär bland annat att de som ansvarar för verksamheten i förskoleklass, grundskola och gymnasieskola, de så kallade huvudmännen, ska arbeta för en blandad social sammansättning av elever i de skolor de ansvarar för.

Förslaget innebär också att det införs ändringar för att minska elevers upprepade eller längre frånvaro i grundskolan. Syftet är att tidigt upptäcka elever som inte deltar i undervisningen och utreda orsakerna till frånvaron. Skolans rektor ska göra utredningen i samråd med eleven, dess vårdnadshavare och om det behövs med andra organisationer och samhällsorgan.

Utöver det innebär förslaget bland annat att varje skolhuvudman ska utse en skolchef som ska se till så att utbildningarna i skolan följer de regler som gäller.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2018 och i vissa fall efter utgången av 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.