Riksrevisionens rapport om vägen till arbete efter nekad sjukpenning

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2020/21:SfU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 december 2020

Beslut

Regeringen bör ta helhetsgrepp om återgång i arbete för den som nekats sjukpenning (SfU10)

Riksrevisionen har granskat om processen för återgång i arbete vid nekad sjukpenning fungerar effektivt. Bland annat gjorde revisionen iakttagelserna att det finns brister i rutinerna hos de arbetsgivare som granskats och att övergången från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen inte fungerar effektivt. Mot bakgrund av det har Riksrevisionen lämnat rekommendationer till både Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Riksdagen har behandlat regeringens skrivelse om Riksrevisionens granskning. Regeringen instämmer i iakttagelserna och rekommendationerna och det gör även riksdagen. Dock anser riksdagen även att regeringen snarast behöver ta ett helhetsgrepp för att underlätta återgången i arbete för den som nekats sjukpenning.

Därför riktar riksdagen ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det. Riksdagen lade också Riksrevisionens rapport till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Läggs till handlingarna och tillkännagivande
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-11-19
Justering: 2020-11-26
Trycklov: 2020-11-30
Reservationer 4
Betänkande 2020/21:SfU10

Alla beredningar i utskottet

2020-11-19, 2020-11-10

Regeringen bör ta helhetsgrepp om återgång i arbete för den som nekats sjukpenning (SfU10)

Riksrevisionen har granskat om processen för återgång i arbete vid nekad sjukpenning fungerar effektivt. Bland annat gjorde revisionen iakttagelserna att det finns brister i rutinerna hos de arbetsgivare som granskats och att övergången från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen inte fungerar effektivt. Mot bakgrund av det har Riksrevisionen lämnat rekommendationer till både Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Socialförsäkringsutskottet har behandlat regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport. Regeringen instämmer i iakttagelserna och rekommendationerna och det gör även socialförsäkringsutskottet. Dock anser utskottet även att regeringen snarast behöver ta ett helhetsgrepp för att underlätta återgången i arbete för den som nekats sjukpenning.

Därför föreslår utskottet att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det. Socialförsäkringsutskottet föreslår också att riksdagen lägger Riksrevisionens rapport till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-12-02
Debatt i kammaren: 2020-12-03
4

Beslut

Beslut: 2020-12-09
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 9 december 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Underlätta återgången i arbete för den som har nekats sjukpenning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen snarast bör ta ett helhetsgrepp för att underlätta återgång i arbete för den som nekats sjukpenning och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna

2020/21:2955 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 3,

2020/21:3762 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M),

2020/21:3763 av Julia Kronlid och Linda Lindberg (båda SD) yrkandena 1, 3 och 4,

2020/21:3764 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 1 och

2020/21:3765 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 1.

2. Övrigt om processen vid nekad sjukpenning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1306 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 17,

2020/21:3761 av Bengt Eliasson m.fl. (L),

2020/21:3763 av Julia Kronlid och Linda Lindberg (båda SD) yrkandena 2 och 5,

2020/21:3764 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 2 och

2020/21:3765 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkandena 2 och 3.

Reservation 1 (SD, KD)
Reservation 2 (C)
Reservation 3 (V)
Reservation 4 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 0 0 5 26
V 0 0 4 23
KD 0 3 0 19
L 0 0 3 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 30 13 12 294


3. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2020/21:31 till handlingarna.