Förbud mot erkännande av utländska månggiften m.m.

Civilutskottets betänkande 2020/21:CU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 maj 2021

Beslut

Lagen om månggifte och släktäktenskap ska skärpas (CU18)

Utländska månggiften och släktäktenskap ska inte längre godkännas i Sverige, även om personerna inte hade någon anknytning till Sverige när de gifte sig. Förbudet ska även gälla retroaktivt för äldre äktenskap, så länge de inte har registrerats i folkbokföringen. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

För att säkra att de nya reglerna tar hänsyn till utsatta kvinnor ska det kunna göras undantag om det finns synnerliga skäl. Det handlar om enskilda fall där en kvinna riskerar att drabbas orimligt hårt om hon mister rätten till exempelvis bodelning, underhåll eller arv. I de fallen ska kvinnans status som gift kunna erkännas.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2021. Äktenskap som redan har registrerats av Skatteverket omfattas inte av de nya reglerna.

Riksdagen riktade också ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att återkomma med ett lagförslag där innebörden av undantagsreglerna ändras. Enligt riksdagen ska en utsatt person under vissa omständigheter kunna få ett rättsligt skydd utan att äktenskapet erkänns.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motioner med tillkännagivande om att regeringen snarast möjligt bör återkomma med ett lagförslag som innebär att ventilen i fråga om månggiften slopas och att det istället införs en ordning som innebär en möjlighet att, utan att erkänna äktenskapet som sådant, under särskilda omständigheter tillerkänna det vissa rättsverkningar. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-04-22, 2021-04-29, 2021-05-04

Lagen om månggifte och släktäktenskap ska skärpas (CU18)

Utländska månggiften och släktäktenskap ska inte längre godkännas i Sverige, även om personerna inte hade någon anknytning till Sverige när de gifte sig. Förbudet ska även gälla retroaktivt för äldre äktenskap, så länge de inte har registrerats i folkbokföringen. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

För att säkra att de nya reglerna tar hänsyn till utsatta kvinnor ska det kunna göras undantag om det finns synnerliga skäl. Det handlar om enskilda fall där en kvinna riskerar att drabbas orimligt hårt om hon mister rätten till exempelvis bodelning, underhåll eller arv. I de fallen ska kvinnans status som gift kunna erkännas.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2021. Äktenskap som redan har registrerats av Skatteverket omfattas inte av de nya reglerna.

Utskottet föreslår också att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att återkomma med ett lagförslag där innebörden av undantagsreglerna ändras. Enligt utskottet ska en utsatt person under vissa omständigheter kunna få ett rättsligt skydd utan att äktenskapet erkänns.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.