Störningar i telefonin

Just nu är det problem med riksdagens telefoni. Bland annat kan det vara svårt att nå riksdagsinformation via telefon. Det går att skicka e-post till: riksdagsinformation@riksdagen.se

Arbete pågår med att lösa problemet.

Ett stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och myndighetsutövning

Justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 november 2019

Beslut

Starkare skydd för blåljuspersonal som utsätts för våld eller sabotage (JuU8)

Regeringen har föreslagit ändringar i brottsbalken som ska skydda personal inom polis, räddningstjänst och ambulanssjukvård från våld och sabotage. Ändringarna innebär att ett nytt brott införs: sabotage mot blåljusverksamhet, som gör det förbjudet att angripa eller på annat sätt störa blåljuspersonalens arbete. Regeringen har även föreslagit att straffskalan för grovt våld mot tjänsteman ska skärpas.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2020.

Riksdagen riktade också sex tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen: 

 • Personal hos Tullverket och Kustbevakningen ska ha samma straffrättsliga skydd som poliser har.
 • Ett utvidgat straffrättsligt skydd för samhällsviktiga yrkesfunktioner.
 • Straffet för brott som rör angrepp mot viktiga samhällsfunktioner ska skärpas.
 • En egen brottsrubricering för våld mot tjänsteman, där straffet ska vara minst sex månaders fängelse.
 • En utvidgad rätt för poliser att få kränkningsersättning.
 • En översyn av vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas för att öka säkerheten på sjukhus.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivande om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med lagförslag som innebär samma straffrättsliga skydd för personal hos Tullverket och Kustbevakningen som för poliser, ett utvidgat straffrättsligt skydd för samhällsviktiga yrkesfunktioner, en särskild straffskärpningsgrund för angrepp mot viktiga samhällsfunktioner, en egen brottsrubricering för våld mot tjänsteman där straffet ska vara minst sex månaders fängelse, en utvidgad rätt till kränkningsersättning för poliser och en översyn av vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas för att öka säkerheten på sjukhus. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2019-10-10, 2019-10-24

Starkare skydd för blåljuspersonal som utsätts för våld eller sabotage (JuU8)

Regeringen föreslår ändringar i brottsbalken som ska skydda personal inom polis, räddningstjänst och ambulanssjukvård från våld och sabotage. Ändringarna innebär att ett nytt brott införs: sabotage mot blåljusverksamhet som gör det förbjudet att angripa eller på annat sätt störa blåljuspersonalens arbete. Regeringen föreslår även att straffskalan för grovt våld mot tjänsteman ska skärpas.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna ska enligt förslaget börja gälla den 1 januari 2020.

Utskottet föreslår också att riksdagen riktar sex tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen: 

 • Att personal hos Tullverket och Kustbevakningen ska ha samma straffrättsliga skydd som poliser har.
 • Ett utvidgat straffrättsligt skydd för samhällsviktiga yrkesfunktioner.
 • Att straffet för brott som rör angrepp mot viktiga samhällsfunktioner ska skärpas.
 • En egen brottsrubricering för våld mot tjänsteman där straffet ska vara minst sex månaders fängelse.
 • En utvidgad rätt för poliser att få kränkningsersättning.
 • En översyn av vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas för att öka säkerheten på sjukhus.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.