Protokoll 2019/20:35 Onsdagen den 20 november

ProtokollRiksdagens protokoll 2019/20:35

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Proposition

2019/20:45 till finansutskottet

Skrivelser

2019/20:40 till civilutskottet

2019/20:46 och 48 till arbetsmarknadsutskottet

EU-dokument

COM(2019) 581 till miljö- och jordbruksutskottet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 4 februari 2020.

§ 2  Ärenden för bordläggning

Följande dokument anmäldes och bordlades:

Utbildningsutskottets betänkanden

2019/20:UbU4 Etikprövning av forskning – tydligare regler och skärpta straff

2019/20:UbU5 Behandling av personuppgifter vid hantering av oredlighet i forskning

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

2019/20:MJU5 Förbättrat genomförande av avfallsdirektivet

§ 3  Ändringar

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.