Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister

Civilutskottets betänkande 2020/21:CU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 maj 2021

Beslut

Barnrättsperspektivet i vårdnadstvister ska stärkas (CU17)

För att stärka barnrättsperspektivet i vårdnadstvister har regeringen föreslagit en rad ändringar i lagstiftningen. Bland annat föreslås åtgärder som innebär att

 • barnets rätt till information och till delaktighet i övrigt stärks
 • förutsättningarna för föräldrar att nå samförståndslösningar förbättras genom en ny lag om informationssamtal
 • skyddet för barn som riskerar att fara illa stärks.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Huvuddelen av lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2021, medan den nya lagen om informationssamtal börjar gälla den 1 januari 2022.

Riksdagen riktade också tre tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om att

 • göra en översyn av vilka kunskapshöjande åtgärder som kan behövas för de personer som arbetar med familjerättsliga frågor
 • se över frågan om utökade möjligheter för socialnämnden att hämta in uppgifter utan en vårdnadshavares samtycke
 • se över hur vårdnadsutredningar kan kvalitetssäkras även i övrigt.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Dessutom bifall helt eller delvis till motioner med tillkännagivanden om kompetensfrågor, möjligheter att hämta in uppgifter utan vårdnadshavares samtycke samt kvalitetssäkring och domstolens beslutsunderlag i övrigt. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-04-29, 2021-05-06, 2021-05-18

Barnrättsperspektivet i vårdnadstvister ska stärkas (CU17)

För att stärka barnrättsperspektivet i vårdnadstvister har regeringen föreslagit en rad ändringar i lagstiftningen. Bland annat föreslås åtgärder som innebär att

 • barnets rätt till information och till delaktighet i övrigt stärks
 • förutsättningarna för föräldrar att nå samförståndslösningar förbättras genom en ny lag om informationssamtal
 • skyddet för barn som riskerar att fara illa stärks.

Civilutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till förslaget. Huvuddelen av lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2021, medan den nya lagen om informationssamtal ska börja gälla den 1 januari 2022.

Utskottet föreslår också att riksdagen ska rikta tre tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om att

 • göra en översyn av vilka kunskapshöjande åtgärder som kan behövas för de personer som arbetar med familjerättsliga frågor
 • se över frågan om utökade möjligheter för socialnämnden att hämta in uppgifter utan en vårdnadshavares samtycke
 • se över hur vårdnadsutredningar kan kvalitetssäkras även i övrigt.

 

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.