En ny beteckning för kommuner på regional nivå och vissa frågor om regionindelning

Konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 november 2019

Beslut

Termen landsting ändras till region (KU3)

Alla landsting använder i dag termen region. Samtidigt används termen landsting i ett stort antal lagar. Regeringen tycker att den lagstadgade beteckningen och den som används i praktiken ska vara densamma. Dessutom ska större hänsyn tas till berörda parters synpunkter vid ändringar i regionindelningen. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Merparten av lagändringarna föreslås börja gälla 1 januari 2020. Eftersom en av ändringarna berör en grundlag, tryckfrihetsförordningen (TF), föreslås den ändringen börja gälla 1 januari 2023.

Enligt riksdagen finns det fortfarande betydande skillnader i hur man hämtar in och tar hänsyn till synpunkter vid ändringar i kommun- respektive regionindelningen. Riksdagen riktade därför också en uppmaning, ett tillkännagivande till regeringen om att återkomma till riksdagen med förslag om bestämmelser för regionindelningen som i allt väsentligt motsvarar dem för kommunindelningen när det gäller synpunkter.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition 2018/19:127 punkt 1.2 och proposition 2018/19:162 punkterna 1, 2, 4-60, 62, 63, 65-83, 85-164, 165.1 och 166. Bifall vilande till grundlagsförslaget i proposition 2018/19:162 punkt 3. Delvis bifall till proposition 2018/19:162 punkterna 61, 64 och 84. Delvis bifall till motion med tillkännagivande till regeringen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag till bestämmelser om att inhämta och beakta synpunkter vid ändringar i regionindelningen som i allt väsentligt motsvarar de bestämmelser som gäller vid ändringar i kommunindelningen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 2 propositioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-11-12
Justering: 2019-11-14
Trycklov: 2019-11-14
Reservationer 1
Betänkande 2019/20:KU3

Alla beredningar i utskottet

2019-11-12, 2019-11-07, 2019-11-05, 2019-10-15

Termen landsting ändras till region (KU3)

Alla landsting använder i dag termen region. Samtidigt används termen landsting i ett stort antal lagar. Regeringen tycker att den lagstadgade beteckningen och den som används i praktiken ska vara densamma. Dessutom ska större hänsyn tas till berörda parters synpunkter vid ändringar i regionindelningen. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Merparten av lagändringarna föreslås börja gälla 1 januari 2020. Eftersom en av ändringarna berör en grundlag, tryckfrihetsförordningen (TF), föreslås den ändringen börja gälla 1 januari 2023.

Enligt utskottet finns det fortfarande betydande skillnader i hur man hämtar in och tar hänsyn till synpunkter vid ändringar i kommun- respektive regionindelningen. Utskottet föreslår därför också att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande till regeringen om att återkomma till riksdagen med förslag om bestämmelser för regionindelningen som i allt väsentligt motsvarar dem för kommunindelningen när det gäller synpunkter.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-11-19
Debatt i kammaren: 2019-11-20
4

Beslut

Beslut: 2019-11-20
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 20 november 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Att inhämta och beakta synpunkter vid ändringar i regionindelningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag till bestämmelser om att inhämta och beakta synpunkter vid ändringar i regionindelningen som i allt väsentligt motsvarar de bestämmelser som gäller vid ändringar i kommunindelningen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen delvis motion

2019/20:363 av Matheus Enholm m.fl. (SD).

Reservation 1 (S, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 90 0 10
M 63 0 0 7
SD 55 1 0 6
C 30 0 0 1
V 0 22 0 5
KD 16 0 0 6
L 16 0 0 3
MP 0 14 0 2
- 1 1 0 0
Totalt 181 128 0 40


2. Grundlagsförslaget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar som vilande regeringens förslag till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen. 
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:162 punkt 3.

3. Övriga lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting, 
2. lag om ändring i kommunallagen (2017:725) med den ändringen att 5 kap. 5 § första stycket andra meningen ska utgöra det andra stycket i paragrafen,  
3. lag om ändring i riksdagsordningen med den ändringen att uttrycket "13.6.2" ska bytas ut mot "Tilläggsbestämmelse 13.6.2",
4. lag om ändring i rättegångsbalken,
5. lag om ändring i föräldrabalken,
6. lag om ändring i brottsbalken,
7. lag om ändring i jordabalken, 
8. lag om ändring i utsökningsbalken,  
9. lag om ändring i miljöbalken,
10. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,
11. lag om ändring i lagen (1933:269) om ägofred,
12. lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.,
13. lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln,
14. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar,
15. lag om ändring i väglagen (1971:948),
16. lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207),
17. lag om ändring i expropriationslagen (1972:719), 
18. lag om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.,
19. lag om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare,
20. lag om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar,
21. lag om ändring i förfogandelagen (1978:262),
22. lag om ändring i lagen (1979:417) om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner och landsting,
23. lag om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter,
24. lag om ändring i lagen (1981:324) om medborgarvittnen,
25. lag om ändring i lagen (1981:1310) om offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål m.m.,
26. lag om ändring i lagen (1982:1004) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen,
27. lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125) med den ändringen att 15 b § ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3, 
28. lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),
29. lag om ändring i konkurslagen (1987:672),
30. lag om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.,
31. lag om ändring i kulturmiljölagen (1988:950),
32. lag om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster,
33. lag om ändring i arkivlagen (1990:782),
34. lag om ändring i begravningslagen (1990:1144),
35. lag om ändring i lagen (1990:1402) om övertagande av vissa sjukhem och andra vårdinrättningar,
36. lag om ändring i minerallagen (1991:45),
37. lag om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor,
38. lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481),
39. lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta,
40. lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614) med den ändringen att orden "2 kap. 4 § och" i ingressen ska bytas ut mot "2 kap. 4 §,",
41. lag om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,
42. lag om ändring i lagen (1991:1109) om uppdragsutbildning i vissa fall med den ändringen att ingressen ska avslutas med en punkt,
43. lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård med den ändringen att orden "Vårdplanen när" i 7 a § andra stycket sista meningen ska bytas ut mot "Vårdplanen är",
44. lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,
45. lag om ändring i lagen (1992:339) om proportionellt valsätt,
46. lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon,
47. lag om ändring i lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap med den ändringen att 7 § ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,  
48. lag om ändring i sametingslagen (1992:1433),
49. lag om ändring i lagen (1993:335) om Barnombudsman,
50. lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
51. lag om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning,
52. lag om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi,
53. lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200),
54. lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning,
55. lag om ändring i lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar,
56. lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220),
57. lag om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,
58. lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.,
59. lag om ändring i lagen (1995:479) om nordisk konvention om socialt bistånd och sociala tjänster,
60. lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg,
61. lag om ändring i vapenlagen (1996:67),
62. lag om ändring i lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen,
63. lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister,
64. lag om ändring i lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer,
65. lag om ändring i lagen (1997:735) om riksfärdtjänst,
66. lag om ändring i lagen (1997:736) om färdtjänst,
67. lag om ändring i ellagen (1997:857),
68. lag om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet,
69. lag om ändring i lagen (1998:938) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga,
70. lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078),
71. lag om ändring i revisionslagen (1999:1079),
72. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229), 
73. lag om ändring i lagen (2001:99) om den officiella statistiken,
74. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),
75. lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980),
76. lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.,
77. lag om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.,
78. lag om ändring i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet,
79. lag om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser,
80. lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168),
81. lag om ändring i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning med den ändringen att 7 och 17 a §§ och ikraftträdandebestämmelsen ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3, 
82. lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter,
83. lag om ändring i lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott,
84. lag om ändring i naturgaslagen (2005:403),
85. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),
86. lag om ändring i lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.,
87. lag om ändring i lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund,
88. lag om ändring i vallagen (2005:837) med den ändringen att uttrycket "Val till regionfullmäktige" i rubriken närmast före 4 kap. 5 § ska bytas ut mot "Val till regionfullmäktige",
89. lag om ändring i lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler,
90. lag om ändring i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap med den ändringen att ordet "förhåll-anden" i 6 kap. 1 § första stycket första meningen ska bytas ut mot "förhållanden",
91. lag om ändring i lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap, 
92. lag om ändring i lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa,
93. lag om ändring i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap,
94. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
95. lag om ändring i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. med den ändringen att 7 § ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
96. lag om ändring i patientdatalagen (2008:355) med den ändringen att ordet "personupp-gifter" i 2 kap. 6 § första stycket sista meningen ska bytas ut mot "personuppgifter",
97. lag om ändring i lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands,
98. lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579),
99. lag om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem,
100. lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter,
101. lag om ändring i lagen (2009:128) om yrkeshögskolan,
102. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
103. lag om ändring i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk,
104. lag om ändring i lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden,
105. lag om ändring i lagen (2010:294) om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting,
106. lag om ändring i luftfartslagen (2010:500),
107. lag om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen,
108. lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar,
109. lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659),
110. lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696),
111. lag om ändring i skollagen (2010:800) med den ändringen att 15 kap. 40 § ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,  
112. lag om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800),
113. lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900),
114. lag om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik,
115. lag om ändring i lagen (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden,
116. lag om ändring i lagen (2010:1919) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet,
117. lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet,
118. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) med den ändringen att rubriken "Kommuner och regioner" närmast efter 26 kap. 34 § ska sättas närmast före 34 §, 
119. lag om ändring i yrkestrafiklagen (2012:210),
120. lag om ändring i taxitrafiklagen (2012:211),
121. lag om ändring i lagen (2012:263) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ,
122. lag om ändring i lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd,
123. lag om ändring i lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
124. lag om ändring i lagen (2013:514) om landstingens och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet,
125. lag om ändring i bibliotekslagen (2013:801),
126. lag om ändring i lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn,
127. lag om ändring i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete,
128. lag om ändring i patientlagen (2014:821),
129. lag om ändring i lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet,
130. lag om ändring i lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring,
131. lag om ändring i lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton, 
132. lag om ändring i lagen (2016:35) om bidrag för glasögon till vissa barn och unga,
133. lag om ändring i lagen (2016:659) om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården,
134. lag om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, 
135. lag om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna,
136. lag om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner,
137. lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),
138. lag om ändring i lagen (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter,
139. lag om ändring i lagen (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet,
140. lag om ändring i lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården,
141. lag om ändring i museilagen (2017:563), 
142. lag om ändring i lagen (2017:571) om försöksverksamhet med branschskolor,
143. lag om ändring i lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård,
144. lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,
145. lag om ändring i förvaltningslagen (2017:900),
146. lag om ändring i lagen (2018:90) om insyn i finansiering av partier,
147. lag om ändring i lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag,
148. lag om ändring i strålskyddslagen (2018:396),
149. lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585),
150. lag om ändring i lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning,
151. lag om ändring i lagen (2018:649) om förbud mot innehav av berusningsmedel m.m. vid hem för vård eller boende,
152. lag om ändring i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar,
153. lag om ändring i lagen (2018:744) om försäkringsmedicinska utredningar,
154. lag om ändring i lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista,
155. lag om ändring i lagen (2018:1214) om ändring i patientdatalagen (2008:355),
156. lag om ändring i lagen (2018:1241) om ändring i lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista, 
157. lag om ändring i lagen (2018:1276) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
158. lag om ändring i lagen (2018:1625) om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument,
159. lag om ändring i lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service,
160. lag om ändring i lagen (2018:1997) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),
161. lag om ändring i lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig service, 
b) antar utskottets förslag i bilaga 3 till
1. lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti,
2. lag om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion,
3. lag om ändring i skyddslagen (2010:305),
c) godtar det som utskottet anför om regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning. 
Därmed bifaller riksdagen propositionerna 2018/19:127 punkt 1.2 och 2018/19:162 punkterna 1, 2, 4-60, 62, 63, 65-83, 85-164, 165.1 och 166 samt bifaller delvis proposition 2018/19:162 punkterna 61, 64 och 84.