En moderniserad radio- och tv-lag

Konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 oktober 2020

Beslut

Radio- och tv-lagen ska moderniseras (KU3)

Regeringen vill modernisera radio- och tv-lagen. Bland annat ska bestämmelser om videodelningsplattformar, till exempel Youtube, införas eftersom plattformarna konkurrerar med tv-sändningar och beställ-tv. Reglerna om tv-sändningar och beställ-tv ska också ändras i vissa delar. Exempelvis ska kravet på tillgänglighet och skyddet av minderåriga börja gälla för beställ-tv. Även reglerna för produktplacering och reklam ändras och blir mer flexibla.

Regeringen vill också ta bort nuvarande tillståndsvillkoret om respekt för den enskildes privatliv ur sändningstillstånden för public service-företagen, om företagen begär det. Syftet är att göra ett utvidgat självreglerande system möjligt, där frågor om enskilda publicitetsskador prövas av Allmänhetens Medieombudsman och Mediernas Etiknämnd.

Lagändringarna genomförs främst som en följd av vissa förändringar i EU:s så kallade AV-direktiv.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 december 2020. Ändringarna kopplat till tillståndsvillkoret om respekt för den enskildes privatliv börjar gälla den 1 januari 2021, om företagen begär det.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-09-29
Justering: 2020-10-13
Trycklov: 2020-10-14
Reservationer 3
Betänkande 2020/21:KU3

Alla beredningar i utskottet

2020-09-29, 2020-09-24, 2020-09-07

Radio- och tv-lagen ska moderniseras (KU3)

Regeringen vill modernisera radio- och tv-lagen. Bland annat ska bestämmelser om videodelningsplattformar, till exempel Youtube, införas eftersom plattformarna konkurrerar med tv-sändningar och beställ-tv. Reglerna om tv-sändningar och beställ-tv ska också ändras i vissa delar. Exempelvis ska kravet på tillgänglighet och skyddet av minderåriga börja gälla för beställ-tv. Även reglerna för produktplacering och reklam ändras och blir mer flexibla.

Regeringen vill också ta bort nuvarande tillståndsvillkoret om respekt för den enskildes privatliv ur sändningstillstånden för public service-företagen, om företagen begär det. Syftet är att göra ett utvidgat självreglerande system möjligt, där frågor om enskilda publicitetsskador prövas av Allmänhetens Medieombudsman och Mediernas Etiknämnd.

Lagändringarna genomförs främst som en följd av vissa förändringar i EU:s så kallade AV-direktiv.

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 december 2020. Ändringarna kopplat till tillståndsvillkoret om respekt för den enskildes privatliv föreslås börja gälla den 1 januari 2021, om företagen begär det.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-10-20
Debatt i kammaren: 2020-10-21
4

Beslut

Beslut: 2020-10-21
4 förslagspunkter, 2 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 21 oktober 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En moderniserad radio- och tv-lag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen 
a) antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk,
2. lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden,
3. lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486),
4. lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696) med den ändringen att orden "text tv" i 18 kap. 2 § första stycket ska bytas ut mot "text-tv",
5. lag om ändring i alkohollagen (2010:1622),
6. lag om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter,
b) godkänner vad regeringen föreslår om att ta bort tillståndsvillkoret om respekt för den enskildes privatliv ur sändningstillstånden för public service-företagen fr.o.m. den 1 januari 2021, om företagen begär det (avsnitt 20 i propositionen).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:168 punkterna 1-7.

2. Det medieetiska systemet och public service

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3634 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 45 10 0 294


3. Innehållskrav för streamingtjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3634 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 2 (SD)

4. Omförhandla AV-direktivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3637 av Tina Acketoft m.fl. (L).

Reservation 3 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 52 3 0 294