En gymnasieutbildning för alla

Utbildningsutskottets bet 2017/18:UbU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 maj 2018

Beslut

Fler elever ska fullfölja en gymnasieutbildning (UbU23)

Regeringen har lämnat flera förslag som ska möjliggöra att fler elever ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. Riksdagen sa ja till alla förslag förutom förslaget om att vissa elever ska kunna få undantag från några behörighetskrav till högskoleförberedande program på gymnasiet. Undantaget gällde elever som kommer från introduktionsprogram, det vill säga en förberedelseutbildning för de elever som saknar behörighet till de nationella programmen i gymnasieskolan.

Det här är några av de förslag som riksdagen sa ja till:

 • Varje elev i gymnasiet ska ha en mentor som följer elevens kunskapsutveckling och studiesituation. Mentorn ska uppmärksamma om eleven behöver stöd.
 • Rektorn ska ges ett förtydligat ansvar att utreda upprepad eller längre frånvaro.
 • Stöd som ges i grundskolan och gymnasiet i form av extra anpassningar och särskilt stöd ska ges med utgångspunkt i elevens utbildning i dess helhet.
 • Eleverna på introduktionsprogrammen ska ha rätt till en garanterad minsta undervisningstid.
 • Nyanlända elevers kunskaper ska bedömas vid mottagandet till introduktionsprogrammet språkintroduktion.

Några av lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2018, andra delar börjar gälla den 1 juli 2019.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i skollagen med undantag för de föreslagna bestämmelserna om ett undantag för elever på introduktionsprogram från vissa behörighetskrav till högskoleförberedande program. Därmed bifaller riksdagen delvis propositionen och bifaller två motioner 2017/18:4029 yrkande 1 och 2017/18:4072 yrkande 3. Riksdagen avslår övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-04-24
Justering: 2018-05-17
Trycklov: 2018-05-18
Reservationer 7
bet 2017/18:UbU23

Fler elever ska fullfölja en gymnasieutbildning (UbU23)

Regeringen har lämnat flera förslag som ska möjliggöra att fler elever ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till alla förslag förutom förslaget om att vissa elever ska kunna få undantag från några behörighetskrav till högskoleförberedande program på gymnasiet. Undantaget gällde elever som kommer från introduktionsprogram, det vill säga en förberedelseutbildning för de elever som saknar behörighet till de nationella programmen i gymnasieskolan.

Det här är några av de förslag som utskottet vill att riksdagen säger ja till:

 • Varje elev i gymnasiet ska ha en mentor som följer elevens kunskapsutveckling och studiesituation. Mentorn ska uppmärksamma om eleven behöver stöd.
 • Rektorn ska ges ett förtydligat ansvar att utreda upprepad eller längre frånvaro.
 • Stöd som ges i grundskolan och gymnasiet i form av extra anpassningar och särskilt stöd ska ges med utgångspunkt i elevens utbildning i dess helhet.
 • Eleverna på introduktionsprogrammen ska ha rätt till en garanterad minsta undervisningstid.
 • Nyanlända elevers kunskaper ska bedömas vid mottagandet till introduktionsprogrammet språkintroduktion.

Några av lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2018, andra börjar gälla den 1 juli 2019.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-22
Debatt i kammaren: 2018-05-23
4

Beslut

Beslut: 2018-05-23
6 förslagspunkter, 2 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

 • 23 maj 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslaget i fråga om undantag för elever på introduktionsprogram från vissa behörighetskrav till högskoleförberedande program

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800) i de delar det avser 16 kap. 32 a § och motsvarande delar i punkt 2 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2017/18:4029 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) yrkande 1 och

2017/18:4072 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 3 och

avslår proposition 2017/18:183 i denna del.

Reservation 1 (S, MP, V)

2. Lagförslaget i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800) utom i de delar som omfattas av utskottets förslag ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:183 i denna del och avslår motionerna

2017/18:4029 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) yrkande 3 och

2017/18:4072 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 1.

Reservation 2 (M, C, L, KD)
Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 0 73 0 10
SD 0 0 33 9
MP 23 0 0 2
C 0 19 0 3
V 18 0 0 3
L 0 14 0 5
KD 0 13 0 3
- 0 0 5 3
Totalt 138 119 38 54


3. Åtgärder för att motverka frånvaro

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4072 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 2.

Reservation 4 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 0 72 0 11
SD 33 0 0 9
MP 23 0 0 2
C 0 19 0 3
V 18 0 0 3
L 0 14 0 5
KD 0 13 0 3
- 5 0 0 3
Totalt 176 118 0 55


4. Rätt att fullfölja utbildningen på ett introduktionsprogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4029 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) yrkande 2.

Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 73 0 0 10
SD 0 33 0 9
MP 23 0 0 2
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 14 0 0 5
KD 13 0 0 3
- 0 5 0 3
Totalt 257 38 0 54


5. Skolskjuts för gymnasieelever

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4049 av Daniel Riazat m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 6 (V)

6. Uppdraget som mentor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4049 av Daniel Riazat m.fl. (V) yrkandena 2-4.

Reservation 7 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 73 0 0 10
SD 33 0 0 9
MP 23 0 0 2
C 19 0 0 3
V 0 18 0 3
L 14 0 0 5
KD 13 0 0 3
- 5 0 0 3
Totalt 276 18 0 55