Dokument & lagar (17 171 träffar)

Utskottsmöte 2017/18:16 Torsdag 2017-12-14 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2017/18:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:16 Datum och tid: 2017-12-14 09:30 Plats: RÖ 4-50 1. Information från Riksdagens utrednings- och forskningssekretariat (RUFS) Forskningssekreterare Helene Limén presenterar utvärderingsrapporten om samordnad individuell plan

2017-12-14 09:30:00

Betänkande 2017/18:SoU17


Beredning: 2018-02-06 Justering: 2018-02-15

Betänkande 2017/18:SoU1

Bifall till propositionen. Därmed avstyrker utskottet oppositionspartiernas alternativa budgetförslag. Utskottet tillstyrker också regeringens förslag om vissa bemyndiganden om ekonomiska åtaganden. Utskottet föreslår även ett tillkännagivande till regeringen om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med förslag som innebär att samma krav på tillstånd som gäller för enskilda för att yrkesmässigt bedriva verksamhet inom socialtjänsten även ska gälla för offentlig verksamhet enligt ett tillkännagivande som riksdagen gjorde 2017. Utskottets förslag grundar sig på två motionsyrkanden. Utskottet avstyrker övriga motionsförslag.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2017-12-05 Debatt: 2017-12-13 Beslut: 2017-12-13

Betänkande 2017/18:SoU1 (pdf, 2660 kB)

Utskottsmöte 2017/18:15 Tisdag 2017-12-05 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2017/18:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:15 Datum och tid: 2017-12-05 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Information från Socialdepartementet Statssekreterare Agneta Karlsson informerar om arbetet med frågan om organdonation. 2. Information från Utredningen om donations-

2017-12-05 11:00:00

Utskottsmöte 2017/18:14 Torsdag 2017-11-30 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2017/18:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:14 Datum och tid: 2017-11-30 09:30 Plats: RÖ 4-50 1. Information från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys Presentation av rapporterna Löftesfri garanti? (2017:6) och Visa vägen i vården (2017:7). 2. Justering av

2017-11-30 09:30:00

Omröstning 2017/18:SoU5 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken

Votering: betänkande 2017/18:SoU5 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken, förslagspunkt 6 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken Datum: 2017-11-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 (C, V, L, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 69 0 0 14 SD 9 28 0 9 MP 18 0 0 6 C 0 17 0 5 V 0 17 0 4 L 0 14 0 5 KD 0 14 0 2 - 2 1 0 2 Totalt 194 91 0 64 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-30

Omröstning 2017/18:SoU5 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken

Votering: betänkande 2017/18:SoU5 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken, förslagspunkt 3 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken Datum: 2017-11-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 (C) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 69 0 0 14 SD 37 0 0 9 MP 18 0 0 6 C 0 17 0 5 V 0 0 17 4 L 14 0 0 5 KD 0 0 14 2 - 3 0 0 2 Totalt 237 17 31 64 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-30

Omröstning 2017/18:SoU5 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken

Votering: betänkande 2017/18:SoU5 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken, förslagspunkt 2 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken Datum: 2017-11-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 96 0 17 M 69 0 0 14 SD 37 0 0 9 MP 0 18 0 6 C 17 0 0 5 V 0 17 0 4 L 14 0 0 5 KD 14 0 0 2 - 2 1 0 2 Totalt 153 132 0 64 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-30

Omröstning 2017/18:SoU5 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken

Votering: betänkande 2017/18:SoU5 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken, förslagspunkt 18 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken Datum: 2017-11-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 18 (V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 69 0 0 14 SD 37 0 0 9 MP 18 0 0 6 C 17 0 0 5 V 0 17 0 4 L 14 0 0 5 KD 14 0 0 2 - 3 0 0 2 Totalt 268 17 0 64 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-30

Omröstning 2017/18:SoU5 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken

Votering: betänkande 2017/18:SoU5 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken, förslagspunkt 17 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken Datum: 2017-11-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 17 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 69 0 0 14 SD 0 37 0 9 MP 16 0 0 8 C 17 0 0 5 V 17 0 0 4 L 14 0 0 5 KD 14 0 0 2 - 1 2 0 2 Totalt 244 39 0 66 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-30

Omröstning 2017/18:SoU5 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken

Votering: betänkande 2017/18:SoU5 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken, förslagspunkt 10 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken Datum: 2017-11-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 69 0 0 14 SD 0 37 0 9 MP 17 1 0 6 C 17 0 0 5 V 17 0 0 4 L 14 0 0 5 KD 14 0 0 2 - 1 2 0 2 Totalt 245 40 0 64 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-30

Socialutskottets protokoll 2017/18:14

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:14 DATUM 2017-11-30 TID 09.30–10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:13. 2 Överlämnande av motion Utskottet överlämnade motion 2017/18:3584 yrkande 12-13

2017-11-30

Riksdagsskrivelse 2017/18:86

Riksdagsskrivelse 2017/18:86 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2017/18:SoU5 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 november 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-11-30

Riksdagsskrivelse 2017/18:86 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:86 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:85

Riksdagsskrivelse 2017/18:85 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2017/18:SoU12 Barnombudsmannens anmälningsskyldighet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 november 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-11-30

Riksdagsskrivelse 2017/18:85 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:85 (pdf, 53 kB)

Betänkande 2017/18:SoU5

Det införs ett nytt nationellt mål och en ny inriktning för funktionshinderspolitiken. Det nya målet är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Riksdagen sa ja till regeringens förslag i stort, men lade till att målet om jämlikhet och delaktighet ska uppnås i ett samhälle som har mångfald som grund.

Riksdagen riktade också två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen:

  • Regeringen bör ta ett samlat helhetsgrepp om funktionshinderspolitiken.
  • Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag som innebär att alla personer med funktionsnedsättning som har beviljats en insats ska få möjlighet att välja utförare.

Förslagspunkter: 22 Reservationer: 20
Justering: 2017-11-21 Debatt: 2017-11-30 Beslut: 2017-11-30

Betänkande 2017/18:SoU5 (pdf, 1682 kB) Webb-tv debatt om förslag: Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken

Betänkande 2017/18:SoU12

Barnombudsmannens kontakt med barn och unga i utsatta situationer har ökat. Regeringen förslår därför att myndigheten ska ha samma anmälningsskyldighet till socialnämnden enligt socialtjänstlagen som övriga myndigheter, när det handlar om barn som far illa eller behöver skydd.

Regeringen föreslår också att Barnombudsmannen får lämna uppgifter som kan vara av betydelse för den tillsyn som görs av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Uppgifterna kan handla om socialtjänstens eller hälso- och sjukvårdens insatser som rör enskilda barn och som påvisar strukturella brister.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2018.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2017-11-21 Debatt: 2017-11-30 Beslut: 2017-11-30

Betänkande 2017/18:SoU12 (pdf, 473 kB)

Utskottsmöte 2017/18:13 Onsdag 2017-11-22 kl. 08:00

Föredragningslista Socialutskottet 2017/18:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:13 Datum och tid: 2017-11-22 08:00 Plats: RÖ 4-50 1. Information från KU:s kanslichef 2. Förslag till utskottsinitiativ om direktiv till en utredning om LSS Fortsatt beredning Föredragande: JLS 3. Justering av

2017-11-22 08:00:00

Socialutskottets protokoll 2017/18:13

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:13 DATUM 2017-11-22 TID 08.00–09.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från KU:s kanslichef Konstitutionsutskottets kanslichef informerade om konstitutionella frågor. Deltagare se bilaga 2. 2 Förslag till utskottsinitiativ

2017-11-22

Riksdagsskrivelse 2017/18:66

Riksdagsskrivelse 2017/18:66 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2017/18:SoU11 Ny övergångsbestämmelse i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 november 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-11-22

Riksdagsskrivelse 2017/18:66 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:66 (pdf, 53 kB)