Resiliens, klimat och biologisk mångfald vid parlamentariska Östersjökonferensen

Publicerad:

Den 27–29 augusti arrangerades den 32:a parlamentariska Östersjökonferensen (BSPC–Baltic Sea Parliamentary Conference), i Berlin. Rubriken för årets konferens var ”Stärkt resiliens i den demokratiska Östersjöregionen – att öka demokratisk, digital och marin motståndskraft och värna pålitlig grannsämja och samarbete”.

Den parlamentariska Östersjökonferensen är ett forum för politisk dialog mellan parlamentariker i Östersjöregionen och har som syfte att uppmärksamma och driva frågor av betydelse för regionen. Konferensen öppnades av det tyska parlamentets talman, Bärbel Bas, och samlade 70 parlamentariker från tio nationella parlament, sju regionala parlament och tre parlamentariska organisationer. Dessutom deltog ministrar, experter samt inbjudna gäster från Östersjöregionen. Från riksdagens delegation till den parlamentariska Östersjökonferensen deltog Staffan Eklöf (SD), ordförande, Hanna Westerén (S), vice ordförande och Emma Nohrén (MP).

Demokrati och digital resiliens på agendan

Konferensens första session fokuserade på fredligt och stärkt samarbete i regionen. Staffan Eklöf (SD) var medordförande för sessionen. Centrala frågor var vikten av enighet i Östersjöregionen efter den ryska invasionen av Ukraina, ungdomars delaktighet och fortsatt arbete med miljö- och klimatfrågor. Den tyska utrikesministern, Annalena Baerbock, gav en återrapportering från arbetet inom regeringssamarbetet i regionen, Östersjöstaternas råd (CBSS). Därtill presenterades de kommande prioriteringarna för regeringssamarbetet vilket följdes av en debatt om samarbete i regionen. Ett flertal internationella gäster var inbjudna att tala vid konferensen, däribland presidenten för Natos parlamentariska församling, Joëlle Garriaud-Maylam. 

En annan fråga på agendan var demokratisk och digital motståndskraft. Ett panelsamtal hölls på temat med experter inom området, bland annat med Paul Nemitz, huvudrådgivare för digitalisering vid EU-kommissionen. I panelen ingick även representanter för ett ungdomsforum som hölls i anslutning till konferensen. I en efterföljande debatt deltog Staffan Eklöf (SD) och Hanna Westerén (S).

Motståndskraftiga marina ekosystem

Det tyska ordförandeskapet för konferensen har under året fokuserat på miljöfrågor, bland annat arbetet med dumpad ammunition och vrak i Östersjön. Vid konferensen hölls en session om marina ekosystem. Vid sessionen talade bland annat Tysklands miljöminister, Steffi Lenke, och Christoph Humborg, professor och vetenskaplig ledare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum. Från den svenska delegationen höll Emma Nohrén (MP) ett av huvudanförandena, i vilket Nohrén informerade om Miljömålsberedningen som ett exempel på en demokratisk process med syfte att nå politisk samsyn i en rad olika miljöfrågor. 

Under tisdagen hölls även ett panelsamtal om stärkandet av resiliens vad gäller klimatförändringar och biologisk mångfald. Inom ramen för samtalet presenterades slutrapporten för konferensens arbetsgrupp inom klimatförändringar och biologisk mångfald. Arbetsgruppen har under en treårsperiod fördjupat sig inom frågorna. Delegationens representant i arbetsgruppen har varit Emma Nohrén (MP). I en efterföljande debatt deltog Staffan Eklöf (SD).

En resolution antogs

Vid konferensen antogs en resolution, ett gemensamt offentligt uttalande med ett antal rekommendationer riktade till medlemsländernas regeringar. Rekommendationerna hade fokus på fortsatt stöd till Ukraina, fördömande av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, stärkt samarbete i Östersjöregionen och förstärkt demokratisk och digital motståndskraft. Resolutionen lyfte också resiliens i marina ekosystem, klimat och biologisk mångfald och arbetet med dumpad ammunition i Östersjön. 

Konferensen fattade också beslut om att inrätta en ny arbetsgrupp om energisäkerhet, självförsörjning, resiliens och konnektivitet. Vid konferensens avslut lämnades ordförandeskapet över till Danmark som kommer att inneha ordförandeskapet till 2024.

Ledamöter i riksdagens delegation till Östersjökonferensen som deltog i konferensen

Mer information

Den parlamentariska Östersjökonferensen på BSPC:s webbplats     

Parlamentariska församlingar

Kontaktperson för media

Johanna Ingvarsson, internationell rådgivare, riksdagens internationella kansli, telefon: 076 117 49 19, e-post: johanna.ingvarsson@riksdagen.se.