om stöd och service till vissa funktionshindrade

Proposition 1992/93:159

Sammanfattning
av Handikapputredningens  pp- 1992/93:159

betänkande
(SOU 1991:97) En väg till      "a 1.2

delaktighet och inflytande - tolk för döva, dövblinda,
vuxendöva, hörselskadade och talskadade

Uppdraget

1989
års handikapputredning har uppdraget att utreda vissa frågor om samhällets stöd
till raänniskor med funktionshinder. Huvuduppgiften är att kartlägga och
analysera insatser som görs inom socialtjänsten särat habiliteringen och rehabiliteringen.
Ora det föreligger brister i insatser­na bör utredningen lämna förslag som kan
leda till förbättringar och tillförsäkra personer raed funktionshinder ett väl
fungerande stöd.

Regeringens
uppdrag till utredningen har lämnats i direktiv (dir 1988:53) jämte
filläggsdirektiv (dir 1988:65 resp. 1990:24). Därjämte har
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 1993-02-18 Bordläggning: 1993-02-18 Hänvisning: 1993-02-19 Motionstid slutar: 1993-03-10
Förslagspunkter (30)
Följdmotioner (24)