Till innehåll på sidan

Taiwans observatörsstatus i WHO

Interpellationsdebatt 9 juni 2023

Protokoll från debatten

Anföranden: 7

Anf. 11 Utrikesminister Tobias Billström (M)

Fru talman! Kerstin Lundgren har frågat mig om vilka initiativ jag har tagit för att bygga stöd för att bjuda in Taiwan som observatör vid kommande möte med WHO:s parlamentariska församling och WHO:s möten. Hon har även frågat mig om Sverige nu kommer att stå bakom en framställan från länder som kräver att Taiwan ska ges observatörsstatus i WHO.

Regeringen stöder Taiwans deltagande i alla internationella sammanhang där deltagandet är meningsfullt och inte kräver status som stat.

Jag håller med Kerstin Lundgren om att det ligger i allas vårt intresse att Taiwan kan delta i det internationella hälsosamarbetet. Covid-19-pandemin belyste frågan om gränsöverskridande hälsokriser och att inget land ensamt kan hantera en utmaning i den omfattningen. Vi är alla ömsesidigt beroende av varandra. Global samverkan och informationsdelning krävs för att bidra till bättre hantering och mer hållbara hälsosystem i framtiden.

Regeringen vill se en utveckling där Taiwan åter kan få möjlighet att delta som observatör, vilket skedde under åren 2009-2016.

Av denna anledning har Sverige i flera års tid, tillsammans med en grupp likasinnade länder, på olika sätt uppmanat WHO:s generaldirektör att bjuda in Taiwan att delta som observatör vid Världshälsoförsamlingens möte i Genève. Detta gjordes även inför årets WHA. Frågan kräver dock konsensus inom WHO, vilket tyvärr inte föreligger i dag.

Sverige kommer även fortsatt att främja Taiwans meningsfulla deltagande i det globala hälsosamarbetet, inklusive genom ett aktivt utbyte med Taiwans representationskontor i Genève, som är WHO:s säte.


Anf. 12 Tredje vice talman Kerstin Lundgren (C)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Fru talman! Tack, utrikesministern, för ett efterlängtat svar!

Den här interpellationsdebatten sker post factum, fru talman, eftersom Världshälsoorganisationens parlamentariska möte redan har ägt rum. Man kan ju tänka: Oj, vad sent ute interpellanten är med att ställa denna fråga! Men, fru talman, jag väckte frågan den 12 april. Vi skriver snart den 12 juni, två månader efter att min interpellation väcktes. På måndag är det två månader. Den här interpellationsdebatten är alltså lite speciell. Jag hade kunnat dra tillbaka interpellationen, men jag valde att inte göra det i det här läget eftersom jag var nyfiken på att se hur utrikesministern skulle hantera svaret. Nu har jag sett och hört utrikesministern ge sitt svar på mina frågor.

Den ena frågan valde jag att göra om, så den har jag egentligen redan fått svar på. Jag gjorde om den till en skriftlig fråga, och svaret på den återfinns i interpellationen.

Men, fru talman, nu när mötet har ägt rum och historien kan berättas hade det varit oerhört spännande att få ta del av de initiativ som utrikesministern hade tagit inför Världshälsoorganisationens parlamentariska möte för att nå ökad enighet bakom att bjuda in Taiwan som observatör. Det var min första kvarstående fråga, fru talman, och jag ser inte någonting av initiativtagande alls. Jag hör i svaret på frågan att det krävs enighet. Jo, det vet vi. Men det säger ju ingenting om vilka initiativ som har tagits för att försöka uppnå detta.

Jag tycker att som ordförandeland är man ansvarig för att tala. Jag vet att Sveriges röst var EU:s röst på Världshälsoorganisationens parlamentariska församlingsmöte. Acko Ankarberg Johansson var den som framförde EU:s position, och i det läget krävs det såklart att man framträder för helheten. Men det var inte det jag frågade. Jag frågade vilka initiativ utrikesministern hade tagit för att nå framgång, och jag hör inget sådant. Möjligen finns det något, för jag har noterat att det varit många resor. Jag vet att vi gemensamt driver Natoprocessen och att den är viktig. Men jag hade hoppats att jag skulle få ett annat svar - att något initiativ hade tagits för att nå framgång.

Man kan ju läsa hur andra like-minded-länder har agerat. Det går att läsa på USA:s state government-sida hur utrikesminister Blinken varit tydlig i denna fråga.

Men jag har inte sett några initiativ från svensk sida. Möjligen kan jag få ett svar om några initiativ eller ageranden i nästa inlägg från utrikesministern.


Anf. 13 Utrikesminister Tobias Billström (M)

Fru talman! Tack till interpellanten för interpellationen! Jag kan börja med att konstatera att Sveriges och EU:s ett-Kina-politik ligger fast. Inom ramen för ett-Kina-politiken har Sverige och EU ett omfattande och livligt utbyte med Taiwan på en rad områden: handel och investeringar, klimat, kultur, akademiskt utbyte, parlamentariska kontakter och även hälsosamarbete, som ju är föremål för interpellationen.

Låt mig också påminna om regeringens övergripande utgångspunkt att verka för ett så brett och heltäckande deltagande som möjligt i det globala hälsosamarbetet. Detta innefattar förstås även Taiwan.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Regeringen anser att Taiwans meningsfulla deltagande i olika internationella organisationer inom exempelvis luftfart, hälsa och handel bidrar på ett mycket positivt sätt till internationell samverkan. Det internationella hälsotekniska arbetet, inklusive pandemihanteringen, är ett särskilt bra exempel på ett område där det är skäligt och mycket önskvärt att Taiwan deltar.

Ett fullvärdigt taiwanesiskt medlemskap i Världshälsoorganisationen är inte möjligt eftersom Taiwan inte är FN-medlem. Mellan 2009 och 2016 kunde Taiwan dock delta som observatör i WHO:s högsta beslutande organ Världshälsoförsamlingen, WHA - ett deltagande som vi bedömer var mycket värdefullt.

Regeringen verkar därför för en utveckling som återigen möjliggör observatörskap för Taiwan. Detta innebär, som jag tidigare har nämnt, att vi på olika sätt uppmanar WHO:s generaldirektör att bjuda in Taiwan att delta som observatör vid Världshälsoförsamlingens möten. Det innefattar också bland annat diplomatiskt utbyte och informationsdelning med andra länder som stöder Taiwans deltagande i WHO:s arbete.

Parallellt med detta arbete verkar Sverige och EU för att finna praktiska lösningar för hur Taiwan ska kunna inlemmas i WHO:s arbete. Regeringen fortsätter också att stödja Taiwans aktiva deltagande i WHO:s hälsotekniska arbete, även i expertmöten på olika områden.

Sverige har även, i linje med denna ansats, ett värdefullt nationellt utbyte med Taiwan i globala hälsofrågor. I Genève, där WHO har sitt säte, har Sverige till exempel återkommande kontakter om WHO-frågor med Taiwans representationskontor.

Utbytet på det hälsotekniska området bidrar alltså inte bara till det bilaterala hälsosamarbetet mellan Sverige och Taiwan, vilket naturligtvis är värdefullt i sig. Det uppmärksammar och tillvaratar även Taiwans betydande expertis på området och gynnar det breda arbetet med hälsofrågor på global nivå.


Anf. 14 Tredje vice talman Kerstin Lundgren (C)

Fru talman! Utrikesministern och jag är överens om betydelsen av att ta vara på Taiwans oerhört stora förmåga att bidra när det gäller både hälsa och demokrati och demokratisk utveckling samt även på teknikområdet. Det rör sig om en innovativ och kreativ del av världen, som det naturligtvis är oerhört viktigt att vi inte ser bort ifrån utan i stället suger in - för världens bästa.

Jag noterar, fru talman, när jag läser den kinesiska kommentaren om Världshälsoorganisationens omröstning, att det inte är världens hälsobästa man ser framför sig utan CCP:s bästa. Detta är något som det är oerhört viktigt att mota. När det talas om ett-Kina-princip, som de säger, medan vi säger ett-Kina-politik, måste vi göra tydligt att det inte är den kinesiska tolkningen som gäller.

Jag vet inte riktigt hur de översätter transparens till mandarin, men det är i alla fall inget som vi kan se. Vi har haft transparensfrågorna att diskutera när det gäller covidhanteringen - mycket återstår fortfarande där.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Vi har naturligtvis också frågan om hur man ska säkra att kunskap som finns och skulle vara värdefull att tillgängliggöra för världens befolkningar inte utestängs, genom att Taiwan i vart fall tas med som observatör; det är observatörsstatus som jag efterfrågar.

Då är det naturligtvis oerhört viktigt att agera, bland annat att säkra att vi blir fler EU-länder som är tydliga. Jag noterar att Frankrike, trots det som Macron uttalat, var tydligt i detta fall och under mötet markerade att man efterfrågade observatörsstatus, på samma sätt som till exempel Tjeckien. Det finns alltså EU-länder som är tydliga och talar med en tydlig, stark röst om vikten av Taiwans närvaro i det globala hälsoarbetet.

Det är klart att Sverige borde ha funnits med och kunnat agera, också med egen röst. Ibland talar vi både som nation och som EU-företrädare, och det hade naturligtvis varit möjligt att göra även här, för att särskilja om vi inte har enighet inom EU.

Men det är naturligtvis också viktigt att fundera på hur vi jobbar för att uppnå enighet kring detta i EU. Det finns en rädsla hos flera EU-stater när det gäller hur man ska hantera den kinesiska tolkningen av vår politik. Ska det vara kinesiska CCP:s princip, eller ska det vara politik, som vi hävdar? Är det politik måste vi också stå upp för det. Detta handlar om världens befolknings hälsa och det bästa för den globala hälsan. Då borde man kunna göra den rösten tydlig.

Så återigen - på vilket sätt har ministern inför det här mötet agerat för att vi ska kunna göra vår röst tydligare och också synliggöra att det inte är Kinas uttolkning som råder, både för Sverige och för EU?


Anf. 15 Utrikesminister Tobias Billström (M)

Fru talman! Det är bra att Kerstin Lundgren lyfter fram de demokratiska aspekterna. Så låt mig även säga något om Sveriges och EU:s syn på det bredare samarbetet med Taiwan. EU och Taiwan delar en gemensam övertygelse när det gäller demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. Taiwan är en välutvecklad demokrati med god efterlevnad av de mänskliga rättigheterna.

Taiwan är också en viktig likasinnad ekonomisk och högteknologisk partner i regionen. EU och dess medlemsstater har ett intresse av att fortsätta utveckla förbindelserna och samarbetet med Taiwan inom flera områden, exempelvis handel och investeringar, digitala och industriella frågor, sysselsättning, mänskliga rättigheter, konnektivitet och desinformation. Sådant samarbete är helt i linje med Sveriges ett-Kina-politik.

Våra goda förbindelser med Taiwan har utvecklats under många år, inom ett flertal områden. Vi har till exempel ett brett handelsutbyte. Svenska företag har haft en lång och framgångsrik närvaro i Taiwan, och i dag verkar närmare hundra svenska företag där. Sverige har hållit handelsöverläggningar på statssekreterarnivå med Taiwan årligen sedan 1980-talet. Vi har också ingått ett samförståndsavtal om investeringsfrämjande. Business Sweden-kontoret i Taiwan har varit aktivt sedan 1991 och var ett av dåvarande Exportrådets första kontor i Asien. Regeringen ser förutsättningar för ett utökat utbyte mellan Sverige och Taiwan inom exempelvis handel, grön teknik, forskning och kultur, för att bara nämna några områden.


Anf. 16 Tredje vice talman Kerstin Lundgren (C)

Fru talman! Återigen - jag har inte hört några svar om initiativ som har tagits för att uppnå ökad enighet inför Världshälsoorganisationens årliga möte den 21-30 maj. Där blir utrikesministern alltså uppenbarligen svaret skyldig.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

När det gäller frågan om att utveckla förbindelserna låter det positivt. Men det finns ju också ett uttalande från riksdagen i den här delen, som handlar om ett House of Sweden. Det är inte föremål för den här interpellationen. Vi har haft den diskussionen i andra sammanhang. Men det är också viktigt att den delen inte isoleras.

Vill vi göra vår uttolkning av ett-Kina-politiken måste politiken också finnas i Taiwan. Då får det inte bara vara handel, näringslivsutbyte eller för den delen teknisk utveckling som vi arbetar med, utan då måste vi också ha en politisk närvaro och finnas närvarande i den demokratiska kontexten.

Jag hoppas att vi kommer att kunna se ett House of Sweden som får ett mycket bredare uppdrag. Det handlar inte om diplomatiska förbindelser - det är solklart - men det handlar om att få till stånd ett bredare möte med Taiwan för att stärka utbytet med Taiwan, som är en viktig demokratisk nod i den delen av Asien och har stor betydelse för oss, för EU och för världen som helhet. Då borde Sverige kunna vara närvarande mycket starkare än i dag.

Men detta är inte vad den här interpellationen handlade om. Den handlade egentligen om vilka initiativ som ministern hade tagit. Jag säger "hade", för det har nämligen passerat bästföredatum för den här interpellationen.


Anf. 17 Utrikesminister Tobias Billström (M)

Fru talman! Låt mig börja med frågan om House of Sweden. Riksdagens tillkännagivande har ju tagits emot av regeringen och bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

Det är beklagligt att Kina försöker begränsa Taiwans rörelseutrymme. Det tror jag att vi alla kan vara överens om. Meningsmotsättningar mellan Folkrepubliken Kina och Taiwan måste lösas på fredlig väg, också på ett sätt som överensstämmer med viljan hos Taiwans befolkning.

Sammanfattningsvis ligger det i Sveriges och EU:s intresse att främja Taiwans meningsfulla deltagande i internationella organisationer, inklusive internationella expertorgan som WHO. Jag har redogjort för hur regeringen har arbetat ingående med den frågan.

Taiwan har som sagt betydande expertis på hälsoområdet och har mycket att tillföra det internationella hälsosamarbetet. Det är också viktigt att det internationella samarbetet om hälsofrågor fungerar och är så heltäckande som möjligt, liksom att relevanta fackorgan och styrelsemöten fungerar effektivt. Det är regeringens bestämda uppfattning.

Regeringen kommer även i fortsättningen att stödja Taiwans deltagande i internationella sammanhang som inte kräver status som stat. Regeringen avser däremot inte att ändra sin ett-Kina-politik. Arbetet för att utveckla förbindelserna med Taiwan kommer att fortlöpa inom ramen för de existerande förbindelserna.

Interpellationsdebatten var härmed avslutad.

Interpellation 2022/23:303 Taiwans observatörsstatus i WHO

av Kerstin Lundgren (C)

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

Det råder ett brett erkännande av värdet av att inkludera Taiwan i det globala hälsoarbetet. Det ligger i allas intresse att bjuda in Taiwan som observatör till det kommande 76:e mötet med WHA (World Health Assembly, WHO:s beslutande organ) den 21–30 maj i Genève. WHO ska ju arbeta tillsammans för det bästa för alla människor, överallt.

Mot bakgrund av åren när världen sökt möta covid-19-utbrottet finns det än starkare skäl att inkludera Taiwan, en mycket engagerad, kapabel och ansvarsfull medlem i det globala hälsoarbetet. Det finns inga skäl att fortsätta utesluta deltagande som skulle tillföra världen förmåga att möta globala utmaningar för vår hälsa.

Världen tjänar på att Taiwan kan delta i det globala samarbetet, som inte bygger på suveräna stater. Sverige bör driva på för detta tillsammans med likasinnade och inom EU. 

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga utrikesminister Tobias Billström: 

 

1. Vilka initiativ har ministern tagit för att bygga stöd för att bjuda in Taiwan som observatör vid kommande möte med WHO:s parlamentariska församling och WHO:s möten?

2. Kommer Sverige nu att stå bakom en framställan från länder som kräver att Taiwan ska ges observatörsstatus i WHO?