Moms på posttjänster

Interpellationsdebatt 10 september 2015

Protokoll från debatten

Anföranden: 7

Anf. 15 Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Herr talman! Erik Ottoson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förmildra och om möjligt helt undvika konsekvenserna för svensk postmarknad av EU-domstolens dom som beskrivs i interpellationen samt vilka åtgärder jag avser att vidta inom ramen för EU-samarbetet i syfte att förbättra situationen som interpellationen avser och omständigheterna därikring.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

EU-domstolen har kommit fram till att Sverige gjort sig skyldigt till en överträdelse av EU-rätten genom att inte undanta vissa posttjänster från mervärdesskatt. Bedömningen är att den svenska mervärdesskattelagstiftningen måste ändras så att vissa av de samhällsomfattande posttjänsterna undantas från mervärdesskatt. De aktuella ändringarna presenteras i promemorian Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster som tagits fram inom Regeringskansliet. Promemorian har remitterats, och ändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2016.

Regeringen arbetar självklart för att de negativa konsekvenserna ska bli så små som möjligt. Förslaget har också utformats på det sättet, i den mån detta varit möjligt mot bakgrund av EU-domstolens dom och tidigare praxis.

Den svenska postmarknaden har under hela 2000-talet genomgått stora förändringar och gör det alltjämt. För att säkerställa att det även fortsatt kommer att finnas en posttjänst av god kvalitet i hela landet som är kostnadseffektiv och i så stor utsträckning som möjligt motsvarar hushållens och företagens behov har regeringen tillsatt en utredning som ska se över postlagstiftningen. Att vissa posttjänster kommer att vara undantagna från mervärdesskatt och vad som blir konsekvenserna av det är naturligtvis något som utredningen måste fästa avseende vid.

Det är ingen hemlighet för övriga EU-medlemsstater att Sverige, till skillnad från EU-domstolen, anser att det på en avreglerad postmarknad är förenligt med mervärdesskattedirektivet att ta ut mervärdesskatt på alla posttjänster, oavsett vem som utför dem. Det har framgått mycket tydligt i den domstolsprocess som varit, och den svenska regeringen har kommunicerat detta inom EU-samarbetet sedan länge.

Såväl medlemsstater som EU-kommissionen och olika samarbetsorgan inom postområdet har väckt frågan om förändringar av det rådande postdirektivet. En del av utredningens uppdrag är också att föreslå förändringar av postdirektivet inför framtida ändringar.


Anf. 16 Erik Ottoson (M)

Herr talman! Tack, statsrådet, för svaret! För att orientera herr talmannen och eventuella lyssnare är har Sverige alltså fått en dom som säger att vårt porto, våra frimärken, inte ska beläggas med moms. Det har tidigare varit moms på frimärken.

Detta innebär att de som väljer att inte leverera brev via Postnord och med vanliga frimärken utan levererar brev parallellt med detta, och alltså konkurrerar med det stora statliga bolaget på det som till synes ska vara en avreglerad postmarknad, hamnar i en konkurrensnackdel eftersom man måste betala moms på deras tjänster. Det ger så klart en snedvridande effekt.

Så långt tror jag att statsrådet och jag håller med varandra. Jag håller också med statsrådet om att Sveriges position har varit tydlig. Men när man ska få med sig sina vänner i ett europeiskt samarbete på att göra någonting åt detta, ett problem som de så småningom om kommer att bli varse när deras postmarknader successivt utvecklas mot den än mer avreglerade form som vi i Sverige nu har kommit till när vi stöter på det här problemet, då krävs det en aktiv lobbningsverksamhet för att se till att alla är med på den förändring som oundvikligen måste komma till stånd på sikt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Därför blir min följdfråga till statsrådet vilka kontakter han har tagit och avser att ta med sina kollegor för att få rull på den här processen. Nu kommer vi att få en problematisk situation i Sverige, och det är bara att beklaga.

Om denna problematiska situation säger statsrådet att man inom ramen för förslaget om ändrad momslagstiftning har försökt mildra konsekvenserna så långt det har gått. Vad innebär det? Vad är det man har gjort som man annars inte hade gjort om man inte haft ambitionen att mildra konsekvenserna? Vad konkret finns det i detta som innebär att man försöker mildra konsekvenserna? Eller är det bara läpparnas bekännelse, herr talman?

Ytterligare en fråga till statsrådet blir därför: Vilka konkreta framsteg har man gjort eller avser man att göra i helhetsprojektet att ställa detta till rätta?


Anf. 17 Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Herr talman! Tack så mycket, Erik Ottoson, för att du lyfter fram denna fråga som är väldigt viktig för stora delar av vårt land, där posttjänster är den mest grundläggande kommunikationsmöjligheten och som också underlättar vardagen.

En väl fungerande postservice betyder naturligtvis väldigt mycket för hushåll och företag i hela Sverige. Det är självklart för denna regering, precis som det har varit för tidigare regeringar, att det ska finnas en god postservice i hela landet. Vi följer utvecklingen väldigt noga och bevakar att posttjänsterna motsvarar samhällets behov och att en väl fungerande, samhällsomfattande posttjänst av god kvalitet finns tillgänglig för alla.

Där måste vi för det första vara överens om, och det är möjligt att jag läser in saker i det som Erik Ottoson säger i sitt inlägg, att grunden måste vara att vi genom den service som vi ger medborgarna skapar en typ av marknad där förutsättningarna är goda för utvecklingen.

Den utredning som vi har tillsatt, vilket egentligen är ett svar på den andra delen av Erik Ottosons inlägg, ska kartlägga postmarknadens utveckling och göra en samhällsekonomisk analys av postmarknaden, analysera konkurrenssituationen på postmarknaden och se hur lagstiftningen fungerar och påverkar andra marknaders funktionssätt. Den ska också titta på om den nuvarande lagstiftningen motsvarar rådande och framtida behov och föreslå ändringar när det gäller detta.

Att jag som it-minister, där posttjänstansvaret ligger, här skulle föregå utredningens arbete tycker jag inte är lämpligt eller tillbörligt. Det här måste beredas på ett så brett och djupt sätt som möjligt.

Sedan finns också möjligheten att utifrån de slutsatser som utredningen kommer fram till se över postlagstiftningen, och då kan jag lova Erik Ottoson att riksdagen kommer att behöva ta ställning till ett antal fundamenta för att kunna hantera det långsiktiga arbetet. Vi har en postmarknad som är i förändring sedan många år tillbaka, och där har även tidigare regeringar sett behov av att säkerställa att lagstiftningen är ändamålsenlig i det digitaliserade samhället.

När det gäller själva arbetet i EU kan det nog inte ha undgått någon att den svenska regeringen nu, men också tidigare, hela tiden har bevakat frågan inom EU-samarbetet, och det är väl känt vad Sverige tycker i frågan. Vad som är problematiskt är att vi har tagit pionjärsteg, vilket gör att den här typen av frågor uppkommer, och då är det viktigt att vi står fast vid den åsikt som vi alltid har haft och som handlar om att vi kommer att hantera postlagstiftningen på ett sådant sätt så att den har en bred parlamentarisk uppbackning.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

En del av detta är inte mitt område. En del av frågorna ingår i näringsministerns område, medan andra frågor hamnar hos mig. Post- och telestyrelsen, som är den expert- och tillsynsmyndighet som ska granska att Postnord lever upp till de krav som reglerna på postområdet ställer upp, är också med i det arbetet.

Exakt vilka kontakter vi på departementet och de olika statsråden har eller detaljerad information om på vilket sätt vi bedriver arbetet inom EU är sådant som jag normalt inte kommenterar, eftersom det brukar påverka den typen av förhandlingspositioner som vi har inom kommissionen.


Anf. 18 Erik Ottoson (M)

Herr talman! Jag måste ge statsrådet beröm på en punkt: Han är en förebild för mig och många andra när det gäller konsten att tala politikerspråk och springa i cirklar runt konkreta frågor. Det är något han ska ha all heder av.

Jag ställde en konkret fråga. Vad är det man har gjort i arbetet med att mildra konsekvenserna av domen om att vi nu måste momsbefria våra posttjänster? Statsrådet berör inte detta ens med några politiska cirkelmanövrar i retoriken.

Statsrådet säger också att vi måste tillhandahålla en god tjänst. Det är ju en del av problemet att vi politiker talar om att vi ska tillhandahålla en posttjänst. På en avreglerad marknad är det min själ inte vi som ska tillhandahålla ett smack! Det är ju hela poängen, och det är för att vi ska slippa ägna oss åt någon form av politisk brevbäring som den här frågan över huvud taget väcks.

Jag efterfrågade vilka framsteg som statsrådet har gjort. De lyser ännu med sin frånvaro. Han säger att han inte vill ge någon form av information om vilka kontakter han har tagit gentemot europeiska kolleger eftersom det skulle krångla till förhandlingarna. Jag noterar bara i största allmänhet, herr talman, att det är en filosofi som flera av hans kolleger i regeringen inte delar. De brukar vara villiga att svara på vilka kontakter de har tagit och om det eventuellt har gjorts några framsteg. Det kan till och med vara något man vill ta åt sig äran för när man ändå är i farten. Vad vet jag?

Jag har ett par kvarstående frågor till statsrådet:

Vilka konkreta åtgärder vidtogs för att mildra konsekvenserna?

Vilka konkreta kontakter har tagits för att komma till stånd med en förbättring i det avseendet?

Det krävs knappast en utredning för att inse att detta inte är bra. Som statsrådet säger har det varit en långtida ståndpunkt från Sveriges sida att det ska vara moms lika över linjen på alla posttjänster oavsett om de utförs av Postnord eller någon annan.

Jag kan i sammanhanget nämna att inte ens Postnord är särskilt glad. Det innebär att Postnord får sämre möjligheter att göra avdrag på andra saker när man ska försöka få sin budget att gå ihop. Det i sig blir väl möjligen en form av modererande konsekvens för det hela, men det är fortfarande en skev marknad. Det ska vara en marknad, herr talman, och på marknader ska varken jag eller statsrådet röra oss i vår roll som politiker.


Anf. 19 Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Herr talman! Tack, Erik Ottoson, för att frågan lyfts upp ytterligare. Den förtjänar att belysas.

Jag måste återigen påminna om att jag måste respektera den process som pågår inom EU och den tillsatta utredningen. Om Erik Ottoson uppfattar det som att jag cirklar runt frågan blir det inte bättre av att jag upprepar det jag har sagt tidigare. Det jag har sagt tidigare gäller.

Jag förstår inte riktigt vad Erik Ottoson menar när han frågar om att vi - regeringen - skulle bära ut breven. Det är möjligt att han vill utveckla den frågan i nästa anförande. Regeringen ska säkerställa att utdelningen av breven fungerar. Vi måste vara tydliga. Staten har ett ansvar. Om jag var otydlig tidigare får jag väl vara tydligare nu. Vi ska säkerställa att utdelningen ska fungera på bästa möjliga sätt.

För att inte föregå det pågående arbetet, och framför allt inte den oerhört viktiga utredningen som ska kartlägga och analysera hur frågan om postmarknaden ska hanteras, hänvisar jag till vad jag har sagt tidigare - så att det inte blir fler cirklar som Erik Ottoson tycker är onödiga.


Anf. 20 Erik Ottoson (M)

Herr talman! Jag hänvisade till att statsrådet sa: Vi måste se till att servicen kommer till medborgarna.

Det var detta jag fäste mitt intresse vid. Det var möjligen en freudiansk felsägning, som var lite smått obehaglig.

Statsrådet och jag har haft en liten brevväxling om när utredningen skulle komma till stånd och vilka direktiv den skulle tänkas få. Nu är utredningen på plats, och det är väl för väl. Det är bekvämt när man kan slippa ha egna politiska ambitioner i en utredning. Det går kanske att utläsa någon form av ambition i utredningsdirektiven. Det är väl där vi får leta.

Jag återkommer, herr talman, till de konkreta förslagen för att mildra konsekvenserna. Jag upplever inte att vi har noterat några sådana. Statsrådet vidhåller sin taktik; han är duktig på att springa runt frågan.

Jag tror att statsrådet och jag kan enas om att detta är en viktig fråga som vi måste göra något åt. Vi måste börja nysta i den europeiska änden så att vi kan komma framåt. Annars kommer vi hela tiden att vara bakbundna av domen och få en snedvriden konkurrens på postmarknaden, som ingen är glad över - allra minst Postnord.

Jag upplever ändå att statsrådet har en god intention. Jag har ett hopp om att få svar på den sista frågan om vad som har gjorts konkret för att mildra konsekvenserna. Det handlar om konkreta förslag. Statsrådet kan kolla upp termen när vi har gått härifrån. Jag hoppas få höra något i slutanförandet.


Anf. 21 Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Herr talman! Erik Ottoson är naturligtvis en riksdagsledamot som följer frågan noga. Därför är det skönt att vi har ett gemensamt intresse av att posttjänsterna ska fungera så bra som möjligt utifrån de förutsättningar som finns och den ståndpunkt som Sverige har och har haft.

Det är lite lustigt när Erik Ottoson tar i med brösttoner, även om han gör det leende, men det förtar inte känslan av att när Erik Ottosons parti satt i regeringen hanterade man frågan på ungefär liknande sätt som den nuvarande regeringen hanterar den - och som den enligt mitt sätt att se på saken behöver hanteras på.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Det finns inte en quickfix i detta. Utredningen är oerhört viktig eftersom när kammaren ska ta ställning till hur man ska gå vidare i frågor om lagändringar måste arbetet ske på ett seriöst sätt. Jag är skyldig att medverka i arbetet genom att försöka hitta små kluriga vägar framåt i en så allvarlig fråga som berör hela Sveriges befolkning.

Överläggningen var härmed avslutad.

Interpellation 2014/15:759 Moms på posttjänster

av Erik Ottoson (M)

till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

I ett utslag från EU-domstolen har Sverige ålagts att momsbefria delar av Postens (Postnords) utbud av posttjänster. Detta är något som riskerar att snedvrida konkurrensen på postmarknaden markant och i förlängningen innebära att servicen till oss vanliga konsumenter försämras. Det behöver knappast påpekas att konsekvenserna kan bli stora för postmarknaden och att regeringen har ett ansvar att agera i frågan i syfte att förmildra och om möjligt förändra situationen.

I praktiken finns här två stycken EU-direktiv på kollisionskurs, vilket innebär att vi ska ha en avreglerad postmarknad med lika konkurrensvillkor samtidigt som vi ska snedvrida konkurrensen genom att befria Postnord från att betala viss moms. Detta motiverar självfallet att statsrådet uppmärksammar sina kollegor i EU på frågan eftersom Sverige ligger i framkant vad gäller att utveckla postmarknaden. Andra länder som följer i våra fotspår riskerar att hamna i en liknande problematisk situation.

Mot bakgrund av bland annat ovanstående vill jag fråga statsrådet Mehmet Kaplan:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förmildra och om möjligt helt undvika konsekvenserna för svensk postmarknad av EU-domstolens beslut som beskrivs i interpellationen?

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta inom ramen för EU-samarbetet i syfte att förbättra situationen som interpellationen avser och omständigheterna därikring?