Massvaccination mot covid-19

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 14 januari 2021

Interpellation: Massvaccination mot covid-19

Interpellation 2020/21:269 av Johan Hultberg (M)

Interpellation 2020/21:269 Massvaccination mot covid-19

av Johan Hultberg (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Sverige står på tröskeln till att inleda en massvaccination mot covid-19. Det ger hopp. Genom att snabbt vaccinera befolkningen kan liv räddas, enskildas vardag mer återgå till det normala och den ekonomiska återhämtningen ta fart. Att genomföra en massvaccination mitt under pågående pandemi är emellertid en stor prövning.

Vår hälso- och sjukvård är just nu oerhört hårt belastad på grund av den mycket omfattande smittspridning som vi har i samhället. Antalet patienter med covid-19 inskrivna inom slutenvården är nu fler än när situationen var som värst i våras. Mot denna bakgrund är det lätt att känna oro över hur hälso- och sjukvården ska klara av att snabbt också genomföra en massvaccination mot covid-19. Denna oro uttrycker också flera av landets regionala vaccinationssamordnare. Det höga trycket på sjukvården lyfts fram som den största utmaningen för vaccination mot covid-19. Oron är stor över att personalen inte ska räcka till. 

I det läge vi nu befinner oss i finns all anledning att överväga nya lösningar och att förbereda åtgärder som kan behöva vidtas för att exempelvis säkerställa en tillräcklig tillgång till personal som kan ordinera och administrera vaccination. Undertecknad har i en skriftlig fråga tidigare frågat socialministern om hon ser behov av förändrade föreskrifter avseende vem som får ordinera vaccin, behov av särskilda snabbutbildningar eller andra åtgärder för att säkerställa att det finns tillräckligt med personal som kan ordinera och utföra vaccination mot covid-19. Socialministern lyfte i sitt svar fram att Socialstyrelsen fattat beslut om nya föreskrifter som innebär att distriktssköterskor och specialistsjuksköterskor inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar blir behöriga att ordinera vaccin till vuxna mot covid-19 samt att Socialstyrelsen bedömer att dessa nya föreskrifter är tillräckliga för att tillgodose behovet av sjuksköterskor som kan ordinera vaccin mot covid-19. I övrigt kan socialministerns svar på min fråga sammanfattas i ett nej.

Undertecknads uppfattning är att regeringen och dess myndigheter inte får luta sig tillbaka och bara utgå ifrån att den krävande massvaccination som nu ska göras på kort tid kan genomföras som vilken vaccinationskampanj som helst. Regeringen behöver förbereda olika åtgärder som vid behov snabbt kan vidtas för att säkerställa att vaccinationen av svenska folket inte drar ut på tiden och försenas. Inte minst behöver regeringen och dess myndigheter se över hur läkare och sjuksköterskor kan avlastas. En konkret möjlighet som regeringen bör låta undersöka närmare är om Sveriges, tack vare omregleringen 2009, många apotek kan nyttjas som vaccinationspunkter och om apoteksfarmaceuter skulle kunna ges möjlighet att vaccinera mot covid-19. I dag får farmaceuter i Sverige varken ordinera eller administrera vaccination, vilket dock är tillåtet i flera andra länder, däribland våra nordiska grannländer Danmark och Norge. Den möjligheten bör inte avfärdas i Sverige utan snarare förberedas för att kunna realiseras.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga socialminister Lena Hallengren följande:

 

  1.  Hur ser ministern på risken att det stora och ökade trycket på hälso- och sjukvården försenar vaccinationen mot covid-19, och avser ministern att vidta några åtgärder för att förhindra att vaccinationen försenas?
     
  2.  Är ministern beredd att ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på regeländringar i syfte att vid behov möjliggöra för farmaceuter att vaccinera mot covid-19?