Kommunernas tillsynsansvar

Interpellationsdebatt 11 juni 2024

Protokoll från debatten

Anföranden: 7

Anf. 22 Statsrådet Lotta Edholm (L)

Fru talman! Rose-Marie Carlsson har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att säkerställa att de kommunala huvudmännen utövar sitt tillsynsansvar på ett bra sätt.

Alla barn och elever ska få en bra start i livet. Att bedriva utbildningsverksamhet inom skolväsendet i Sverige innebär att man förvaltar samhällets förtroende för just det uppdraget. Kommunerna är enligt skollagen ansvariga för tillsynen av fristående förskolor och pedagogisk omsorg. Statens skolinspektion är ansvariga för att granska hur en kommun uppfyller sitt tillsynsansvar.

Den 1 januari 2023 infördes nya bestämmelser i skollagen som innebär tydligare och utökade krav på den pedagogiska omsorgen. Kraven innebär bland annat att verksamheten ska förbereda barnen för utbildning inom skolväsendet och att varje huvudman systematiskt och kontinuerligt ska planera, följa upp, utveckla och utvärdera verksamheten. Vidare ska kommunen efter ansökan pröva om en enskild ska godkännas som huvudman. För godkännande ska det krävas att den enskilde har insikt i och förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten och i övrigt bedöms som lämplig. Efter godkännandet ska kommunen utöva tillsyn för att se att kraven fortlöpande är uppfyllda. Om den enskilde inte längre uppfyller dessa förutsättningar för godkännande ska godkännandet återkallas utan föregående föreläggande.

Regeringen gav den 24 november 2022 Skolinspektionen i uppdrag att utarbeta ett stödmaterial för kommunernas ägar- och ledningsprövning. Sedan tidigare finns även ett stödmaterial tillgängligt på Statens skolverks webbplats. Materialet syftar till att stödja kommunernas tillsyn av fristående förskolor. Tillsyn av enskild pedagogisk omsorg och fristående förskolor kan ofta genomföras på i huvudsak samma sätt.

Jag förväntar mig att både kommunerna och Skolinspektionen uppfyller sitt tillsynsansvar och ingriper om behov föreligger. Förtroendet att bedriva utbildningsverksamhet i Sverige ska endast ges till seriösa aktörer. Eftersom bestämmelserna i skollagen trädde i kraft relativt nyligen är det för tidigt att säga vilka resultat de har gett. Det är också för tidigt att utvärdera hur kommunerna har kunnat använda sig av det stödmaterial som Skolinspektionen har tagit fram. Min förhoppning är att stödets tillgänglighet och pedagogiska disposition ska bidra till en bred användning och vara ett stöd i kommunernas tillsyn.


Anf. 23 Rose-Marie Carlsson (S)

Fru talman! Tack för svaret, ministern! Skolinspektionen har tillsyn över den kommunala verksamheten när det gäller förskola och enskild pedagogisk omsorg. Den erfarenhet jag har av Skolinspektionens tillsyn är att den till största delen sker på huvudmannanivå, det vill säga att man inte besöker verksamheten.

När det gäller den fristående verksamheten är det kommunen som ansvarar för tillsynen, och Skolinspektionen ska granska hur kommunen utövar sitt tillsynsansvar. Den kommunala tillsynens kvalitet och inriktning varierar över landet, inte minst beroende på kommunens storlek och erfarenhet av att göra en tillsyn.

Tillsynen gäller huruvida huvudmannen följer skollag, läroplan, kommunens riktlinjer för barnantal och så vidare. Finns det brister ska huvudmannen ges möjlighet att rätta till dessa, men det är alltid huvudmannen som ansvarar för sin verksamhet.

Min erfarenhet av tillsyn är att kommunen oftast besöker verksamheten, till skillnad från Skolinspektionen som oftast gör en tematisk tillsyn på huvudmannanivå.

Att kommunernas tillsynsansvar fungerar är en viktig del i arbetet med att kvalitetssäkra dessa verksamheter. Om kvaliteten brister kan det få mycket stora konsekvenser för de barn som är helt beroende av verksamheten.

I sitt svar säger ministern att Skolinspektionen har tagit fram ett stödmaterial som ska underlätta för kommunerna att utöva sitt tillsynsansvar. Det är väl bra. Jag hoppas att det är tillräckligt bra för att kunna användas av kommunerna.

När det gäller min fråga till ministern om hur ministern ska säkerställa att de kommunala huvudmännen utövar sitt tillsynsansvar på ett bra sätt blir jag dock både förvånad och lite beklämd då svaret är att ministern "förväntar sig" att både kommunerna och Skolinspektionen uppfyller sitt tillsynsansvar. För mig är det alldeles självklart att man ska göra det man ska.

Ministern säger också i svaret att om man inte längre uppfyller förutsättningarna ska godkännandet återkallas utan föreläggande. Om det hade varit så enkelt hade jag varit mer än glad och tacksam. Det är nämligen inte så enkelt att göra det. Det finns en sanktionstrappa, och man måste förelägga innan så att huvudmannen har möjlighet att rätta till sina brister - om det inte är uppenbar fara för barnets liv och hälsa. Då kan man återkalla godkännandet, och sedan finns det möjlighet för huvudmannen att överklaga till domstol.

Frågan jag ställde i interpellationen kvarstår fortfarande: Hur ska ministern säkerställa att kommunerna tar sitt ansvar och utövar sitt tillsynsansvar på ett bra sätt?


Anf. 24 Statsrådet Lotta Edholm (L)

Fru talman! Ja, det är kommunerna som är ansvariga för detta enligt den lagstiftning som finns. Skolinspektionen har ett ansvar att se till att kommunerna utövar det ansvaret på ett bra sätt. Det förväntar jag mig, precis som jag sa i mitt svar, också att kommunerna gör. Jag har all anledning att tro att kommunerna också klarar av detta uppdrag.

Sedan är det klart att det finns kommuner som är väldigt små, som kanske har bara en eller ett par fristående verksamheter och som har svårare att utöva denna tillsyn än vad andra kommuner har. Jag kan också tänka mig att det finns kommuner som inte har haft fristående verksamheter men som plötsligt har fått det. Därmed är man lite ny i tillsynsansvaret. Här är de riktlinjer som Skolinspektionen tagit fram väldigt viktiga och användbara.

Jag delar helt Rose-Marie Carlssons syn att detta är extremt viktigt. Det handlar om små barns rätt till en bra förskoleverksamhet. I slutändan kan det, precis som Rose-Marie Carlsson säger, även handla om trygghet och säkerhet för barnen. Därför är det viktigt att kommunerna tar detta ansvar på väldigt stort allvar.

Det är också viktigt att Skolinspektionen tar sitt uppdrag på allvar att se till att kommunerna gör detta. Jag har dock i dag ingen anledning att tro att kommunerna struntar i detta ansvar eller inte tar det på allvar.

Jag har själv som tidigare skolborgarråd i Stockholm lagt ned och dragit in tillståndet för tiotals fristående verksamheter på förskoleområdet som helt enkelt inte uppfyllt kraven. Jag tycker att det är viktigt att kommunerna tar sitt ansvar när det gäller detta och ser till att man vet vilken typ av verksamhet som bedrivs på skattebetalarnas bekostnad. Där är den pedagogiska verksamheten väldigt viktig. Jag har ingen anledning att tro att kommunerna misslyckas i det uppdraget.


Anf. 25 Rose-Marie Carlsson (S)

Fru talman! Nej, jag tror inte heller att kommunerna struntar i det, men de har ju olika erfarenhet av det. Precis som ministern säger kan det skilja mellan en liten och en stor kommun.

Ministern pratade om sin erfarenhet som skolborgarråd. Jag har också mångårig erfarenhet från min hemstad Malmö som kommunal huvudman. Jag har också varit verksam i tillsynen, sett hur förvaltningen jobbat och varit med och dragit in tillstånd. Jag vet också vilken lång process det är innan man har fått indragningen fastställd av domstol, för naturligtvis överklagar huvudmannen. Även inhibitionen ska gå igenom.

I Skolinspektionens årsrapport för 2023 nämner man lite grann om förskolan, där man alltså gjort en tematisk granskning. För de andra skolformerna redovisas vilka brister man upptäcker. På det sättet kan man se om det finns ett system, om det är samma saker som brister och så vidare. Jag tror att det är betydligt lättare för en större kommun som har större erfarenhet och kompetens när det gäller både tillsyn över och godkännande av fristående verksamheter. Det är rätt naturligt.

Min erfarenhet av den kommunala tillsynen är också att nämnden varje år får en uppföljning av hur förvaltningen har jobbat med sin tillsynsverksamhet. På så vis får den politiska nivån en uppfattning om hur det ser ut och om man behöver fatta andra beslut så att vi kan ha en bra verksamhet för våra barn.

I tillsynen ingår granskning av många olika områden som pedagogik, juridik och ekonomi. Vi vet också att kraven i skollagen har fortsatt att öka i takt med att kraven på enskilda huvudmän ökat. Det har även kommit nya krav när det gäller konfessionella inslag och demokrativillkor som man ska titta på.

Som jag sa tidigare gör kommunen oftast en verksamhetsgranskning, till skillnad från Skolinspektionen som benämner det observationer. Man upptäcker betydligt mer när man gör en verksamhetsgranskning. Man ser samspelet och vilka sanktioner som har utdelats och kan ta del av kommunernas sammanställning för att få en övergripande bild av den fristående verksamheten.

Med tanke på hur Skolinspektionen i sin årsrapport 2023 redovisade de andra skolformerna undrar jag om ministern kommer att verka för att Skolinspektionen får ett uppdrag att göra en sammanställning av kommunernas tillsynsverksamhet för att få en bredare uppfattning av hur det ser ut i våra kommuner och hur tillsynen ser ut generellt.


Anf. 26 Statsrådet Lotta Edholm (L)

Fru talman! Det är precis som Rose-Marie Carlsson säger: Det är nya och hårdare krav på fristående verksamheter, och kommunerna har ett väldigt stort ansvar att se till att de kraven uppfylls. Skolinspektionens roll är lite annorlunda. De ska granska att kommunerna gör rätt.

Jag tycker att det är en intressant idé Rose-Marie Carlsson har, att man kanske skulle be Skolinspektionen att på ett mer systematiskt sätt se över hur kommunerna sköter sitt uppdrag. I dag har jag dock ingen anledning att tro att kommunerna tar lätt på det uppdraget. Jag tror att de allra flesta kommuner sköter det bra, inte minst för att det handlar om små barns väl och ve och små barns rätt till en pedagogisk och bra utbildning.

Jag tycker att Skolinspektionens stödmaterial är bra. Det kan användas av kommunerna när de vill utöva tillsynen.

De nya bestämmelser som kom i januari 2023 remitterades också till ganska många kommuner som tyckte att de var väl underbyggda. Man var generellt positiv till dem.

Min bild är ändå att detta fungerar väl, att kommunerna tar sitt ansvar och att de inte slarvar med detta. Det är dock klart att man kan se över det ytterligare om man vill.


Anf. 27 Rose-Marie Carlsson (S)

Fru talman! Jag tycker att det hade varit bra om man kunde få en övergripande bild, på samma sätt som jag har erfarenhet av från nämnden jag har varit ordförande i. Skolinspektionen skulle på något sätt kunna samla upp hur det ser ut i fråga om kommunernas tillsynsansvar och vad det är man möter.

Nu har vi pratat ganska mycket om förskolan. Men jag vill även lyfta fram pedagogisk omsorg. För den som lyssnar är det dagmammaverksamhet; det är väl så man känner det. Där gäller tillsynen även ägar- och ledningskretsen från den 1 januari 2023. Det har dessutom kommit till en viktig sak som det är viktigt att man verkligen följer. Om man bedriver verksamheten i en bostad ska de som är skrivna där och är straffmyndiga visa upp ett intyg från belastningsregistret. Det är superbra.

Generellt sett är ägar- och ledningsprövningen inte alldeles enkel att göra. Det krävs gedigen juridisk kompetens. Jag vet att mindre kommuner flaggar för detta. Nu ska man nämligen inte bara titta på om verksamheten uppfyller läroplanens mål och så vidare. Det har man bra koll på. Det är det man har erfarenhet av. Men man har inte denna juridiska kompetens.

Utbildningsutskottet var överens om att föreslå ett tillkännagivande om att regeringen ska överväga att se över för- och nackdelar med att Skolinspektionen ansvarar för tillstånd och tillsyn även för enskilda förskolor och fritidshem och pedagogisk omsorg.

Då blir min fråga: När har regeringen övervägt färdigt? Och när får vi ett förslag att ta ställning till?


Anf. 28 Statsrådet Lotta Edholm (L)

Fru talman! Kommunerna har ett viktigt och grannlaga uppdrag att bevilja tillstånd för och utöva tillsyn över de fristående verksamheterna. Det är också viktigt att staten tar ett stort ansvar för att ge kommunerna råd om hur de ska utöva det ansvaret. Det gör också Skolinspektionen. Man försöker ge kommunerna råd om hur de ska tillämpa det regelverk som finns.

Jag håller helt med Rose-Marie Carlsson om att det är viktigt att man tar det på stort allvar. Jag känner inte att det i dag finns anledning att tro att det finns kommuner som medvetet slarvar med detta. I den mån någon tycker att det är problematiskt beror det nog, precis som Rose-Marie Carlsson säger, på att det är svårt. Det kan vara ganska små kommuner som plötsligt får fristående verksamheter, vilket de kanske inte haft tidigare. Och regelverket kan ändras och så vidare. Då är Skolinspektionens råd och rekommendationer väldigt viktiga för att kommunerna ska kunna utöva ansvaret på ett vettigt sätt.

Interpellationsdebatten var härmed avslutad.

Interpellation 2023/24:741 Kommunernas tillsynsansvar

av Rose-Marie Carlsson (S)

till Statsrådet Lotta Edholm (L)

 

Skolinspektionen har tillsyn över den kommunala verksamheten när det gäller förskola och EPO. Min erfarenhet av Skolinspektionens tillsyn är att den till största delen görs på huvudmannanivå.

När det gäller den fristående verksamheten är det kommunen som ansvarar för tillsynen, och skolinspektionen granskar hur kommunen utövar sitt tillsynsansvar.

Den kommunala tillsynens kvalitet och inriktning varierar över landet, inte minst beroende på bland annat kommunens storlek och erfarenhet av att utöva tillsyn.

Tillsynen gäller huruvida huvudmannen följer skollag, läroplan och kommunens riktlinjer. Finns det brister skall huvudmannen ges möjlighet att rätta till bristerna, men det är alltid huvudmannen som ansvarar för sin verksamhet.

Att kommunernas tillsynsansvar fungerar är en viktig del i arbetet med att kvalitetssäkra dessa verksamheter. Om kvaliteten brister kan det få mycket stora konsekvenser för de barn som är helt beroende av verksamheten.

Med anledning av detta är min fråga till statsrådet Lotta Edholm:

 

Vilka åtgärder kommer statsrådet att vidta för att säkerställa att de kommunala huvudmännen utövar sitt tillsynsansvar på ett bra sätt?