Hotet mot våra skyddade vattendrag

Interpellationsdebatt 15 februari 2013

Protokoll från debatten

Anföranden: 3

Anf. 79 Miljöminister Lena Ek (C)

Herr talman, ärade ledamot och ärade åhörare denna fredagseftermiddag! Jan Lindholm har ställt tre frågor till mig med anledning av att Vattenverksamhetsutredningen (M2012:1) överlämnade sitt delbetänkande 4 kap. 6 § miljöbalken - det kallas i riksdagstrycket för SOU 2012:89 för den som vill leta reda på det - den 10 januari i år. Jan Lindholms tre frågor rör alla regeringens fortsatta hantering av delbetänkandet. Regeringen har nu skickat ut delbetänkandet på remiss till början av maj. Remissförfarandet följer av beredningskravet i 7 kap. 2 § regeringsformen och är en viktig del i beredningen av ett betänkande. Innan jag har tagit del av remissinstansernas synpunkter kan jag därför inte uttala mig om huruvida regeringen i en proposition till riksdagen kommer att lägga fram ett lagförslag som motsvarar utredningens förslag. Jag vill avslutningsvis försäkra Jan Lindholm om att regeringens avsikt är att så snart som remissvaren kommit in till regeringen hantera ärendet skyndsamt.

Anf. 80 Jan Lindholm (MP)

Herr talman! Jag kan hälsa från ett flertal ledamöter från olika partier som är väldigt engagerade i frågan om skyddet av våra orörda vattendrag men som tyvärr hade bokat in sig för andra aktiviteter så här en fredag eftermiddag. Hade den här interpellationsdebatten skett vid en annan tidpunkt är jag säker på att rätt många hade velat delta. Utgångspunkten för den här debatten är alltså civilutskottets betänkande om insatser för vandrande fisk i sjöar och vattendrag som en enig riksdag ställde sig bakom den 18 januari 2012. I betänkandet skriver civilutskottet att de i likhet med motionären, som alltså är undertecknad, anser att det finns anledning att se över bestämmelserna i miljöbalkens 4 kap. 6 § tredje stycket. Utskottet konstaterar att det är angeläget att säkerställa ett väl fungerande skydd mot utbyggnad och ändrad vattenföring i de ur skyddssynpunkt viktigaste vattendragen. Utskottet drar också slutsatsen att det mot bakgrund av det tilläggsdirektiv till utredningen om vattenverksamhet som ministern nämnde och som regeringen hade beslutat om detta tilläggsdirektiv till var rimligt att motionsyrkandet i fråga, det som jag då hade krävt, skulle anses som helt tillgodosett. Nu har delbetänkandet kommit, och med anledning av det har jag ställt ett par frågor till ministern. Då frågar jag mig: Hur ska jag tolka ministerns svar på frågorna? Det är ju ett väldigt kort svar från ministern, och jag upprepar kärnan i det. Ministern skriver så här: Innan jag har tagit del av remissinstansernas synpunkter kan jag därför inte uttala mig om huruvida regeringen i en proposition till riksdagen kommer att lägga fram ett lagförslag som motsvarar utredningens förslag. Det är självklart, herr talman, att ministern inte kan utlova att utredarens förslag kommer att bli regeringens förslag. Men riktigt så var det inte som jag hade formulerat mina frågor. Därför förenklar jag frågeställningen i den här debatten: Delar ministern den eniga riksdagens uppfattning att det är angeläget att säkerställa ett väl fungerande skydd mot utbyggnad och ändrad vattenföring i de ur skyddssynpunkt viktigaste vattendragen? Delar ministern den ståndpunkten? Det är den första kärnfrågan. Sedan skulle jag vilja att ministern förklarar om svaret innebär någon osäkerhet i fråga om huruvida det kommer en proposition eller inte, oavsett själva innehållet? När regeringen får en beställning från en enig riksdag föreställer jag mig att regeringen knappast kan låta bli att komma med något. Jag skulle alltså vilja att ministern förtydligar om ambitionen är att svara på den här beställningen från riksdagen eller inte.

Anf. 81 Miljöminister Lena Ek (C)

Herr talman! Det finns ett stort engagemang när det gäller vattenfrågor och naturligtvis också när det gäller biotopskydd och skydd av hotade arter. Det är oerhört viktigt, och det är någonting som alldeles självklart hjälper mig i mitt arbete som miljöminister. När riksdagen gör en beställning på det här viset ska vi i regeringen respektera den. Det har vi gjort. Det har tillsatts en utredning skyndsamt. Och det snabbaste sättet att få fram ett underlag var att ge ett tilläggsdirektiv till den utredningen som jag och regeringen redan hade tillsatt, den om vattenverksamheter allmänt. Det är ett område där vi har lagstiftningar i fyra fem olika lager tillbaka som ska tillämpas samtidigt. Det är alltså oerhört krångligt och inte särskilt miljöeffektivt och heller inte särskilt effektivt från ett företagarperspektiv. Därför tillsattes utredningen. När riksdagen gjorde tillkännagivandet kom vi fram till att det bästa sättet att skyndsamt efterkomma riksdagens beställning, vilket jag tycker att man ska göra från en regerings sida, var att ge tilläggsdirektiv till den redan sittande utredningen. Det tycker jag är att visa respekt för riksdagens beslut. Men i regeringsformen är det klarlagt och beskrivet hur ett utredningsförslag sedan ska remissas. Remissförfarandet är väldigt tydligt beskrivet, och även de reglerna måste vi ur demokratiskt perspektiv respektera. Nu har utredaren lagt fram ett förslag. Alla berörda intressen och de som är intresserade av frågan har möjlighet att fram till i början av maj göra sina yttranden, skriva sina förslag, tala om vad man tycker och lämna in det till Miljödepartementet, och sedan ska vi sammanfatta detta. Jag tycker att det ur demokratiskt perspektiv vore konstigt om jag skulle föregripa hela detta utredningsförfarande och hela denna remissomgång som betyder väldigt mycket för många människor i vårt land. Jag får väl då lägga band på mig här och respektera regeringsformen i det här hänseendet och be att få återkomma. Jag tar väldigt gärna en debatt när vi har sammanfattat remissomgången och det material som kommit in och sedan lagt fram ett förslag till riksdagen. Jag är alldeles säker på att det kommer att vara fler ledamöter närvarande när vi debatterar det förslaget än vad det är den här fredagseftermiddagen.

den 31 januari

Interpellation

2012/13:243 Hotet mot våra skyddade vattendrag

av Jan Lindholm (MP)

till miljöminister Lena Ek (C)

Civilutskottet behandlade i juni förra året, i betänkandet Insatser för vandrande fisk i sjöar och vattendrag, frågan om behovet av det tredje stycket i 6 § i 4 kap. i miljöbalken. Ett enigt utskott ansåg att det motionsyrkande som låg bakom frågeställningen kunde anses helt tillgodosett med hänvisning till det utredningsdirektiv som regeringen inför utskottets behandling hade lämnat som ett tilläggsdirektiv till den sittande utredningen om vattenverksamheter.

Utredaren har nu lämnat ett delbetänkande i denna fråga och gör där en något annorlunda bedömning än den utskottet gjorde tidigare när det gäller den onödiga arbetsbelastningen av Kammarkollegiet som bottnar i existensen av detta tredje stycke.

Det är uppenbart, inte minst med hänvisning till det särskilda yttrandet i utredningen från Karolina Ardesjö Lundén, att utredaren och Kammarkollegiet har olika uppfattningar i frågan om huruvida den arbetsbörda som redovisades för civilutskottet är rimlig i förhållande till den rättssäkerhet som avses säkerställas genom det tredje stycket.

Utredningens huvudsakliga motiv till att inte gå utskottets begäran till mötes bottnar till stor del i denna bedömning, och utredaren håller till viss del dörren öppen för en förändrad bedömning i ett framtida slutbetänkande.

Arbetet med delbetänkandet har dock föranlett utredaren att föreslå en lagändring vad avser tolkningen av när en åtgärd avser ändrad användning av mark- eller vattenområden i 9 och 11 kap. i miljöbalken. Förtydligandet föreslås ske genom en förändrad ordalydelse i miljöbalkens 2 kap. 6 § andra stycke så att det tydligt framgår att bestämmelserna i 3 och 4 kap. skall tillämpas även vid prövning enligt dessa kapitel. Ett sådant förtydligande är välkommet eftersom det enligt utredningen inte är ovanligt att sökanden i flera fall brukar hävda att just dessa hänsynsbestämmelser inte skulle vara tillämpliga vid de aktuella tillståndspliktiga fallen av ombyggnad och effektivisering av befintliga vattenverksamheter.

Miljöpartiet ser mot bakgrund av detta fram emot den propposition som vi utgår från att regeringen snarast kommer att lägga fram med anledning av utredarens förslag.

Mina tre frågor till miljöministern blir mot bakgrund av det anförda följande:

Avser miljöministern att verka för att regeringen snarast överlämnar en proposition till riksdagen med utgångspunkt från den aktuella utredningens förslag?

Avser miljöministern att verka för att Kammarkollegiets bedömning av effekterna av det tredje styckets existens för effektiviteten i myndighetens uppdrag beaktas när förslag till riksdagen tas fram?

Avser miljöministern att verka för att det eniga civilutskottets bedömning av betydelsen av undantagsformuleringen i 4 kap. 6 § tredje stycket beaktas i arbetet med ett lagförslag om ett förtydligande av innebörden i skyddet av de aktuella vattendragen?