En reformerad planprocess för ett ökat bostadsbyggande och sänkta kostnader

Interpellationsdebatt 22 oktober 2013

den 3 oktober

Interpellation

2013/14:25 En reformerad planprocess för ett ökat bostadsbyggande och sänkta kostnader

av Veronica Palm (S)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

Bostadsbristen är ett av de större hindren för Sveriges möjligheter till jobb och tillväxt. Många utanför politiken pekar på vikten av reformer i plan- och bygglagen som ett sätt att öka produktionen och därför fattade riksdagen beslut i betänkande 2012/13:CU9 att ge regeringen till känna att tillsätta en parlamentarisk PBL-kommitté i syfte att samlat ta ansvar för att få till stånd nödvändiga förändringar.

Min enkla fråga till bostadsministern är:

När kommer regeringen att verkställa riksdagens beslut?