Ekologisk livsmedelsproduktion och dess miljöpåverkan

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 28 maj 2022

Interpellation: Ekologisk livsmedelsproduktion och dess miljöpåverkan

Interpellation 2016/17:309 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2016/17:309 Ekologisk livsmedelsproduktion och dess miljöpåverkan

av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

Regeringen har till riksdagen överlämnat propositionen En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet (prop. 2016/17:104) med förslag till mål för den svenska livsmedelspolitiken och dess inriktning. Strategin är regeringens dokument, men de långsiktiga målen har förhandlats fram mellan regeringen och Alliansen. Moderaterna har tillsammans med övriga allianspartier aktivt bidragit till att målen har blivit betydligt bättre.

Tyvärr har regeringen redan presenterat mål och åtgärder som står i direkt strid med de gemensamt överenskomna långsiktiga målen. Regeringen anger till exempel i strategin att produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel bör öka (s. 74) och anger i handlingsplanen ett inriktningsmål "att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark år 2030 och 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter år 2030".

Det finns flera skäl att vara kritisk till detta, inte minst ur miljösynpunkt. Ökad andel ekologisk produktion ger exempelvis lägre volymer totalt, vilket innebär att importen ökar. Eftersom svensk livsmedelsproduktion generellt sett är mer miljövänlig än alternativen innebär ökad import ökad miljöbelastning globalt sett. Det strider dessutom mot det av riksdagen fastslagna generationsmålet, där det framgår att vi inte ska exportera vår miljöpåverkan till andra länder. 

Frågan är hur ministern och regeringen ser på det faktum att det av regeringen fastslagna inriktningsmålet för ekologisk livsmedelsproduktion medför en ökad miljöpåverkan globalt sett och dessutom bryter mot det av riksdagen fastslagna generationsmålet, eftersom vi exporterar vår miljöpåverkan.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga miljöminister Karolina Skog:

  1. Hur bedömer ministern att inriktningsmålet för ekologisk livsmedelsproduktion påverkar miljön globalt sett, med beaktande även av det generationsmål som riksdagen har fastslagit?
  2. Vilka åtgärder är ministern och regeringen beredda att vidta med anledning av detta?