Effektiv skyddsjakt på varg

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 28 maj 2018

Interpellation: Effektiv skyddsjakt på varg

Interpellation 2017/18:550 av Magnus Oscarsson (KD)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2017/18:550 Effektiv skyddsjakt på varg

av Magnus Oscarsson (KD)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

De senaste decennierna har vargstammen i Sverige vuxit kraftigt. Vargen är nu utbredd i hela Mellansverige, vilket också är den del av landet som har den största koncentrationen av lodjur. Riksdagen beslutade 2013 om en samlad rovdjurspolitik (prop. 2012/13:191, bet. 2013/14:MJU7, rskr. 2013/14:99). Detta beslut innebär bland annat att Sverige ska uppnå och bibehålla en gynnsam bevarandestatus för rovdjursstammarna samtidigt som tamdjurshållning inte ska påtagligt försvåras och socioekonomisk hänsyn ska tas.

Den snabba tillväxten av vargstammen har inneburit stora prövningar för tamdjursuppfödarna. Vargangrepp får ofta stora konsekvenser för enskilda näringsidkare. Nyligen har en väletablerad gård för uppfödning, produktion och gårdsförsäljning av fårprodukter tvingats lägga ned sin verksamhet på grund av vargangrepp.

Den främsta orsaken till att tamdjurshållningen nu påtagligt försvåras, trots riksdagsbeslutet, är svårigheterna att få skyddsjakt beviljad. När vargangrepp sker trots uppsatta rovdjursstängsel måste jakten genomföras snabbt och effektivt på de attackerande individerna.

Kristdemokraterna anser att regeringen snarast måste vidta åtgärder för att skyddsjakt på rovdjur ska kunna genomföras snabbt och effektivt när tamdjur hotas. Det kan handla om förordningsändringar eller förslag om lagändringar.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Vilka åtgärder tänker regeringen vidta för att snarast möjliggöra snabb och effektiv skyddsjakt när tamdjur hotas av rovdjur?