Det slitna järnvägsnätet

Interpellationsdebatt 22 juni 2022

Protokoll från debatten

Anföranden: 7

Anf. 88 Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Fru talman! Patrik Jönsson har frågat mig om jag och regeringen avser att agera för att minska tågförseningarna.

Den 7 juni beslutade regeringen om en ny nationell plan för transportinfrastrukturen avseende perioden 2022-2033. Den medför bland annat utökade satsningar på såväl investeringar som underhåll av vägar och järnvägar. Det är en förutsättning för att stärka Sveriges konkurrenskraft, upprätthålla viktiga samhällsfunktioner och nå klimatmålen.

Den nya planen innebär att 165 miljarder kronor kommer att gå till vidmakthållande av järnvägar under planperioden. Trafikverket har aldrig haft så mycket pengar till underhåll. Det skapar förutsättningar för att bland annat förbättra robustheten, höja standarden och förbättra tillgängligheten.


Anf. 89 Patrik Jönsson (SD)

Fru talman! Jag tackar infrastrukturministern för svaret. Detta är den sista debatten denna mandatperiod för mig, och jag vill tacka ministern för de debatter och diskussioner som vi har haft i kammaren och i utskottet. Jag vill även tacka talmannen med kollegor för ett väl genomfört arbete. Jag tillönskar alla en trevlig sommar.

Jag uppskattar också att ministern verkligen har satt sig in i våra frågor i trafikutskottet på ett förtjänstfullt sätt, även om vi ofta inte tycker lika.

Fru talman! Det som jag framför allt kommer att ta med mig från denna mandatperiod är att detta var den period då järnvägen verkligen brast, bokstavligt talat. Det bristande underhållet har verkligen renderat i enorma störningar där framför allt nedgången och uttjänt räls gjort att tågen både stått stilla och fått dras med enorma förseningar.

Uppsala-Stockholm, Malmbanan, Helsingborg-Lund, Flen-Katrineholm och Nässjö-Mjölby är sträckor där vi har sett långa och allvarliga fel på järnvägsinfrastrukturen. Det är fel som dessutom blivit betydligt dyrare att avhjälpa än om järnvägsinfrastrukturen hade underhållits planerat och man sluppit akut felavhjälpning.

Även om vi inte har fått det slutliga svaret gav Trafikverket vid handen vid ett utskottsbesök att det var fel på infrastrukturen som låg till grund för den senaste urspårningen på Malmbanan. Lyckligtvis har vi inte sett någon urspårning av persontåg. Men, fru talman, ska det verkligen behöva gå så långt att detta sker innan vi verkligen inser vidden av problemet?

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

I infrastrukturministerns svar till mig tar ministern upp att det nu anslås mer pengar till underhåll under den kommande planperioden. Detta vill jag minnas att samtliga partier stod bakom. Och det ligger väl i sakens natur att det kostar mer att underhålla vår infrastruktur 2022 än vad det kostade 2018. Och det lär sannolikt kosta mer att underhålla 2026 än vad det gör i dag 2022. Den springande punkten är dock att det kostar orimligt mycket mer.

Riksrevisionen har slagit ned på oskäliga fördyringar av underhållet, och detta gäller inte bara för järnvägen utan även för vägunderhållet. Frågan är om vi hade sett lika höga kostnadsökningar om vi hade haft underhåll i egen regi. Jag tvivlar.

Fru talman! Den totala underhållsskulden med föreliggande plan beräknas till 136 miljarder 2033, varav järnvägen utgör cirka 60 miljarder. Det är verkligen enorma summor. Besvärar inte detta ministern? Ska den nya standarden på järnvägen vara akuta hastighetsnedsättningar eller spår med trafikstopp? Vad är planen, Tomas Eneroth? Och varför sprider ministern osanningar om att Sverigedemokraterna inte vill bygga mer järnväg?

I ministerns svar till mig skriver han: "Sverigedemokraterna, tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna, motsätter sig utbyggnad av ny infrastruktur." Detta påstående gör att det blir något av ett löjets skimmer över denna debatt.

Tomas Eneroth är säkerligen väl medveten om att vi vill satsa på framför allt konventionell järnväg, och vi vill bygga om många enkelspår till dubbelspår. Det gäller Kristianstad-Hässleholm och Alvesta-Växjö - ministerns egna hemtrakter. Ostkustbanan ska bli dubbelspårig i hela sin sträckning. Vi står bakom Norrbotniabanan och fyrspår på Ostlänken, Hässleholm-Lund och det för Tomas Eneroth glömda men ack så viktiga fyrspåret mellan Göteborg och Alingsås, som min kollega Thomas Morell nyss tog upp, som verkligen är nerven på Västra stambanan.

Varför, fru talman, är dessa sträckor inte viktiga för Socialdemokraterna? Varför vill Socialdemokraterna i stället bygga höghastighetsbanor för 400 miljarder för ett tåg i timmen i vardera riktningen när godstågen, efter att Fehmarn Bält-förbindelsen är färdigbyggd, inte kommer längre än till Malmö godsbangård och Pågatåget står i tågkö i Stehag?


Anf. 90 Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Fru talman! Jag vill inledningsvis kvittera det engagemang som jag tycker att Patrik Jönsson ändå har. Det är en bra dialog och diskussion som vi har haft när jag har gästat utskotten.

Jag tycker att det är viktigt att ledamöterna i trafikutskottet bygger på sin kunskap om transportsystemen, och där har jag ändå uppfattat Patrik Jönsson som kunnig i sakfrågor. Sedan drar vi oftast helt olika slutsatser. Men det hör till politikens vardag.

Jag uppskattar också att Patrik Jönsson nämner Riksrevisionens arbete med kostnadskontrollen. Det är besvärande, och det kommer att vara besvärande oavsett vilken regering vi har efter valet, att vi har så dramatiska kostnadsökningar för just underhåll av både järnväg och väg på närmare 70 procent.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Det är klart att vi nu gör stora insatser. Inte minst ålägger vi Trafikverket att på alla sätt genomlysa underhållskostnaderna. Det handlar om ifall det är bristande konkurrens, den avreglerade modell vi har, nya regler eller någonting annat som gör att vi får en sådan kraftig ökning av underhållskostnaderna.

Vi lägger mer pengar än någonsin på järnvägsunderhåll. Jag tror att det i den förra planen var en ökning med 47 procent, och nu ökar vi ytterligare. Det behövs, för det är ett nedslitet järnvägssystem.

Fru talman! Jag tror att både jag, Patrik Jönsson och många andra kan vara trötta på nedslitna kontaktledningar, växelfel och liknande. Därför har det visat sig att de ordentliga genomgångar vi nu gör av järnvägssystemet är viktiga. Vi renoverar och reparerar.

Jag tror att de flesta kommer ihåg Getingmidjan och satsningen på den i Stockholm, där vi tre somrar i rad stängde av den delen av järnvägssystemet för att på riktigt renovera den och inte bara göra tillfälliga reparationer.

Det var lite bökigt för en sådan som mig som kommer från Småland och åker upp till Stockholm. Jag fick hoppa av en station tidigare. Man talade om det i god tid, och man talade om vart jag skulle gå i stället.

På det sättet tror jag att resenärerna upplevde att det var helt okej - det är bra att ni nu äntligen tar tag i och renoverar den här sträckan.

Så gör nu Trafikverket när man systematiskt med en tydlig plan går igenom det stora järnvägsunderhåll som behövs. Men det får inte innebära att vi avstår från att göra nyinvesteringar.

I den nationella planen är det en dubblering av satsningarna i Skåne. Det är fem gånger så stor satsning på ny infrastruktur i norra Sverige som när Moderaterna styrde - för att det behövs.

Det behövs resurser för att stärka kapaciteten när förbindelsen över Fehmarn Bält byggs. Om vi då inte har nya stambanor, hur kommer det att se ut med transportsystemet i Skåne?

Här litar jag till de signaler som Sydsvenska Handelskammaren ger eller som finns inom ramen för den så kallade Skånebilden, där politiker i Skåneregionen har valt att göra prioriteringar.

När vi ändå talar om Skåne, som är Patrik Jönssons hemmaarena, är det angeläget att också vidga transportmöjligheterna i hela Öresundsregionen med en ny fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Där lägger vi nu ett nytt uppdrag till Trafikverket att ihop med sin danska motsvarighet titta på förutsättningarna.

Den utmaning vi har är att efter år av underinvesteringar nu prioritera infrastrukturen. Jag har en fråga till Patrik Jönsson, eftersom Patrik Jönsson ändå slåss hårt för att vi ska få en moderatledd regering med Ulf Kristersson som statsminister. Det är så jag har uppfattat Sverigedemokraterna.

Kommer ni att ställa några krav på att det blir mer pengar till infrastruktur? Moderaterna och Kristdemokraterna vill ju skära ned på de satsningarna. Eller kommer ni att vika ned er som ni har gjort när det gäller mobilitetspaketet eller tryggheten på våra vägar?

Kommer vi att få se några krav från Sverigedemokraterna på deras blivande regeringspartner, Moderaterna och Kristdemokraterna, när det gäller satsning på infrastruktur?


Anf. 91 Patrik Jönsson (SD)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Fru talman! Jag kan vara väldigt tydlig. Vi kommer verkligen att slåss för att tillskapa mer medel för infrastrukturen än vad Tomas Eneroth gjort under sin period som minister. Det är bara att titta i våra budgetar så ser man svart på vitt vem som lägger mest pengar, Socialdemokraterna eller Sverigedemokraterna. Infrastrukturministern är mycket väl medveten om att Sverigedemokraterna lägger långt över det som Socialdemokraterna och Tomas Eneroth har åstadkommit.

Fru talman! Det var inte mycket svar jag fick på frågan. Ministern berättar om Getingmidjan, och det finns andra ställen där vi har renoverat. Jag läste precis upp ställen där det är riktigt illa. Det är Uppsala-Stockholm, Malmbanan, Helsingborg-Lund, Flen-Katrineholm och Nässjö-Mjölby. Det kunde ministern i stället ha tagit upp.

Där har trafiken stått stilla. Det har varit urspårningar, och rälsen spricker. Att rälsen spricker verkar inte vara särskilt oroande för ministern. Det är för mig som gammal bandriftledare det absolut värsta som kan hända om rälsen brister och tåg spårar ur. Det skulle ministern kanske lagt lite större vikt på.

När trafikutskottet fick besök av Trafikverket sent omsider - det var tredje gången jag fick säga till - konstaterade man att cirka 280 mil, cirka 20 procent, av all räls måste bytas under planperioden. Det finns absolut inte pengar till det.

Fru talman! Det var inte Tomas Eneroths parti som valde att förstöra den välfungerande organisation som vi hade fram till 2010 med ett banverk och ett vägverk, Det var inte Tomas Eneroths parti som bildade Trafikverket. Det var faktiskt inte heller Tomas Eneroths parti Socialdemokraterna som helt avvecklade underhållet i egen regi.

Däremot, fru talman, har Tomas Eneroths parti Socialdemokraterna precis som forna alliansregeringen ett mycket stort ansvar för att vi nu står här med en enorm underhållsskuld. Det handlar om att vi nu står här med uttjänta ställverk, spruckna räler och resenärer som står och väntar på ett försenat tåg eller inte ens har ett tåg att åka med. Det kan vara inställt.

Det vittnar om bristande ledning och styrning. Vi minns hur det för cirka tre år sedan blev massuppsägningar av järnvägstekniker för att Trafikverket helt brustit i sin interna styrning. Man åkte bokstavligt talat ut på arbeten i landet och bad entreprenörerna att packa ihop sina grejer, avsluta sina jobb och åka hem.

Detta kan inte Tomas Eneroth svära sig fri från. Även om det inte var Socialdemokraterna som bildade Trafikverket har man inte gjort ett dyft får att återställa ordningen och gå tillbaka till den fungerande ordningen med ett banverk och ett vägverk.

Sedan Trafikverket bildades har det på tio år växt med 46 procent fler anställda, som inte underhåller en enda meter väg eller järnväg. Detta byråkratiska haveri kostar cirka 2 miljarder extra varje år. Hade de pengarna gått direkt till underhåll på järnvägen hade det motsvarat bortemot 20 procent mer pengar.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Fru talman! Jag vill poängtera att det inte bara handlar om att tillskjuta mer pengar, utan det handlar också om att skattebetalarnas pengar används på rätt sätt. De ska användas till sliprar i stället för skrivbord.

Faktum är, fru talman, att det under 2014 med allianspartiernas budget avsattes mer medel än vad det gjordes 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 och 2020 med Tomas Eneroths styre. I 2013 års penningvärde avsattes cirka 9,4 miljarder kronor till järnvägsunderhåll, enligt riksdagens utredningstjänst. Vi Sverigedemokrater har under hela denna mandatperiod i vår budget anslagit mer pengar än Socialdemokraterna till såväl väg- som järnvägsunderhåll.

Nu är det såklart inte min förhoppning att vi får en socialdemokratisk regering efter valet, fru talman. Men om så skulle vara fallet undrar jag: På vilket sätt kommer ministern att agera för att stärka underhållet på vägar och järnvägar så att de extra resurser vi nu anslår i planen verkligen går till ökat underhåll och inte bara hamnar i Trafikverkets slukhål?


Anf. 92 Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Fru talman! Jag tycker att frågan är intressant. Varför uppstår till exempel sprickor i rälsen? Sannolikt är ett av skälen till att vi ser det den mycket tuffa belastningen i järnvägssystemet.

Det är kanske läge att påminna om det jag berättat flera gånger för utskottets ledamöter om när jag åkte med det miljonte tåget. Det var ett antal år sedan. Jag gjorde det för att manifestera att det aldrig gått så många tåg i det svenska järnvägssystemet som nu.

Det är trångt på spåren. Det vet alla som har försökt att boka biljetter nu. Det är trångt för att fler vill åka tåg och fler företag vill skicka gods på tåg för att det är klimatsmart. Men det är trångt. Vi behöver ny kapacitet.

I stället går det fler tåg än någonsin. Det sliter också ned järnvägssystemet mer än någonsin. Det är just därför som man måste ha förmågan att tänka både här och nu och sedan. Det gäller att förstå vikten av att prioritera underhåll i det svenska järnvägssystemet men också investeringar i ny kapacitet.

Återigen: Vi får betydande bekymmer om vi inte bygger Lund-Hässleholm eller om vi inte satsar på Göteborg-Borås, Ostlänken Linköping-Norrköping och så vidare. Eller för den delen Norrbotniabanan och Malmbanan. Tillför vi inte ny kapacitet får vi betydande bekymmer i hela svenska transportsystemet. Det gäller inte minst på Södra stambanan och Västra stambanan. Man kan inte underhålla sig fram till ny kapacitet.

Vi måste underhålla, säkra och stärka det befintliga järnvägssystemet. Det gör vi genom att lägga mer pengar än någonsin. Men vi måste också se till att vi har förmågan att klara att investera i ny infrastruktur. Det är vad vi gör.

Ta Sydostlänken, som går från Älmhult via Olofström ned till Karlshamn. Den aviserade vi och började lägga in i planen 2018, och nu i den senaste nationella planen tillför vi ytterligare 2 miljarder. Det blir närmare 4 miljarder.

Vi gör det inte bara för att motsvara de önskemål som finns från Ikea i Älmhult eller från Volvo i Olofström om bättre godskapacitet och förutsättningar att komma ned till Karlshamn och där via sjöfarten ut på världens marknader, utan vi gör det också för att alla inser att det även avlastar Södra stambanan. Det är så vi måste se de nya stambanorna; de avlastar både Västra och Södra stambanan och tillför ny kapacitet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Det är ett bekymmer att man inte från Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Moderaterna ser nyttan av att bygga mer järnväg och nya stambanor.

Jag noterar i den här diskussionen att Patrik Jönsson ändå talar om underhåll i egen regi. Jag tycker som socialdemokrat att det vore viktigt att se till att Trafikverket får mer av underhåll i egen regi och att vi återtar den demokratiska kontrollen och på det sättet också får förutsättningar att benchmarka hur marknaden fungerar.

Jag har förstått att det har funnits en betydande majoritet mot detta i riksdagen. Ska jag tolka det som att Sverigedemokraterna kommer att ställa krav på sina framtida regeringspartner Moderaterna och Kristdemokraterna om att underhållet ska bedrivas i egen regi? Eller är detta också ett exempel på att Sverigedemokraterna i opposition säger någonting men i verkligheten inte ställer ett enda krav på sina blivande samarbetspartier Moderaterna och Kristdemokraterna? Det är så ni gör med mobilitetspaketet och när det gäller volymen på infrastruktursatsningar. Gör ni det också när det gäller underhåll i egen regi?

Jag tycker att det vore intressant och kanske också lite klädsamt om Sverigedemokraterna någon gång kunde berätta om de ämnar ställa några krav på Ulf Kristersson. Hittills har jag inte sett något krav redovisat.


Anf. 93 Patrik Jönsson (SD)

Fru talman! Det hedrar ministern att han ändå ser framför sig att det skulle kunna vara en regering med M, SD och KD i framtiden. Det är intressant. Vi är såklart också öppna för diskussion med andra. Var det landar får vi se efter valet - precis som vi inte vet var Tomas Eneroth landar. Blir det en ny regering med Miljöpartiet som spricker?

Fru talman! En osanning blir inte en sanning för att den upprepas. Jämfört med ministern avsätter vi mer pengar för både underhåll och investering. Men, fru talman, efter att ha hört infrastrukturministern tror jag inte att vi får ett bättre underhåll av våra vägar och järnvägar. Jag tror inte att vi får underhållsskulden att minska; den kommer att öka i stället.

Vi får inte en effektivare myndighet med högre kompetens, och vi får inte bättre upphandlare. Jag tror inte heller att vi får ett effektivt underhåll i egen regi, för jag tror inte att Tomas Eneroth kommer att fixa något bra förslag på det. Vi ser den här snuttifieringen med ett kontrakt här och ett där när man i stället behöver ta ett helhetsgrepp och större stråk när vi pratar om egen regi. Det verkar inte finnas någon styrning över huvud taget från Socialdemokraternas sida och än mindre ett förslag.

Vi har ett val om mindre än tre månader. Vi får väl se vad väljarna tycker - om de är nöjda med sänkta hastigheter, rekorddyr bensin och diesel, nedslitna vägar och en järnväg med ständiga stopp och förseningar. Någon som vi däremot vet är väldigt nöjd är Tomas Eneroth, och det ligger väl i sakens natur.

Jag kan i alla fall försäkra att jag kommer att jobba för att mer medel går till såväl underhåll av som investeringar i vår infrastruktur, och jag kommer att verka för att dessa pengar används effektivt så att vi bygger bort flaskhalsarna i väg- och järnvägsnätet, stärker kapaciteten och ser till att tågen kommer i tid.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

För Sverigedemokraterna är infrastrukturen kärnan i vårt välfärdssamhälle - för pendlarna, för industrierna och för att vi över huvud taget ska ha mat i affärerna och mediciner på apoteket.

Vi har facit av åtta års socialdemokratiskt styre. Nu är det upp till väljarna att avgöra.


Anf. 94 Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Fru talman! Tack, Patrik Jönsson, för roliga och bra debatter under den här mandatperioden! Det har varit kul att debattera.

Patrik Jönsson konstaterar att han inte har förtroende för att jag skulle kunna lösa en del samhällsutmaningar. Det ligger så att säga i sakens natur att han tycker så, och jag är ganska övertygad om att det inte föresvävar Patrik Jönsson att rösta på vare sig Socialdemokraterna eller mig. Likväl kan man ha en bra debatt, och det tycker jag att vi ofta har.

Jag konstaterar att det är under de åtta år som vi har haft socialdemokratiskt ledda regeringar som vi har satsat på infrastruktur. Det gjorde vi inte när vi hade en moderatledd regering. Då prioriterades annat. Då tog man bort Norrbotniabanan ur nationell plan. Då minskade man satsningarna på ny infrastruktur.

Framför allt innebar det att man prioriterade skattesänkningar i ett läge då vi borde ha rustat Sverige för framtiden. Då trodde man inte på att Sverige skulle kunna växa som industriland. Då var industrin "basically gone", för att citera statsministern på den tiden.

Nu är det annorlunda. Nu är det en grön industriell revolution. Jobben växer fram för att vi har haft en progressiv klimatpolitik - något som Sverigedemokraterna väldigt ofta har motarbetat.

Vi rustar och upprustar den svenska infrastrukturen mer än någonsin, och vi har dessutom modet att investera i infrastruktur inför framtiden. Vi ger mer pengar till järnväg, vi stärker sjöfarten, vi utvecklar flyget och vi ser till att både bygga nya vägar och rusta de vägar vi har.

Vi har helt olika syn på detta. Jag hoppas och tror att det för väljarna och många andra är ganska uppenbart att om man fortsatt vill ha en välfärdsstat som tar hand om klimatutmaningarna och som inte pekar ut syndabockar utan vill att hela landet ska vara med på resan - då är det Socialdemokraterna som gäller. Detta kommer jag fortsatt att jobba med.

Vi ses på barrikaderna - tack för en bra debatt!

Interpellationsdebatten var härmed avslutad.

Interpellation 2021/22:488 Det slitna järnvägsnätet

av Patrik Jönsson (SD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Trafikanalys rapport gällande punktlighet på järnväg för första kvartalet 2022 är en ytterst nedslående läsning. Rapporten visar på hur det slitna järnvägsnätet genererar usla förseningssiffror för järnvägstrafiken. 14 procent av alla persontåg var försenade under det första kvartalet 2022. Det är 3 procentenheter mer än under motsvarande period i fjol och de sämsta kvartalssiffrorna sedan mätningar började genomföras 2013, enligt Trafikanalys. Sämst på att hålla tidtabellen var långdistanstågen. En tredjedel av dessa var mer än fem minuter försenade eller inställda. Enligt professor Bo-Lennart Nelldal, KTH, beräknas samhällets kostnader för förseningstimmarna landa på cirka 2 miljarder. Utöver detta sjunker tilltron till järnvägen som transportsystem, och förseningarna drabbar pendlarna hårt i sin vardag. 

Trots betydligt mer pengar till järnvägen har man inte lyckats producera mer underhåll. Resultatet har snarare varit ökad administration, fler tjänstemän, mer byråkrati och kostsamma upphandlingar. Det som nu behövs är ett rejält krafttag mot den växande underhållsskulden, som enligt Trafikverket nu beräknas till ofattbara 45 miljarder. Oberoende av att vi beslutat att kraftigt höja ramanslaget den kommande tolvårsperioden bedömer Trafikverket att underhållsskulden kommer att öka snarare än att minska. Med hänsyn till det stora tillskott Trafikverket nu får är det inte rimligt att standarden på järnvägsnätet tillåts sjunka. För att komma till rätta med förseningarna behöver standarden på järnvägsnätet i stället höjas, vilket vi anser behöver mer resurser men också en annan organisation. 

Med anledning av texten ovan vill jag ställa en fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Avser ministern och regeringen att agera för att minska tågförseningarna?