De mänskliga rättigheternas ställning

Interpellationsdebatt 24 november 2023

Protokoll från debatten

Anföranden: 7

Anf. 8 Socialminister Jakob Forssmed (KD)

Herr talman! Elsa Widding har ställt frågor till mig om WHO:s befogenheter kopplat till pågående förhandlingar om ett globalt pandemifördrag och översynen av det internationella hälsoreglementet, IHR, inom ramen för Världshälsoorganisationen, WHO. Elsa Widding har också ställt frågor till justitieministern om de mänskliga rättigheternas ställning kopplat till samma förhandlingar. Elsa Widding har också ställt frågor till sjukvårdsministern om processen runt IHR.

Elsa Widding har frågat mig om jag anser att processen för att ta fram nya internationella hälsobestämmelser sker på ett demokratiskt och tillfredställande sätt och, om inte, om jag har för avsikt att ta några initiativ med anledning av detta. Elsa Widding har också frågat mig om jag eller regeringen har gjort någon kritisk analys mot bakgrund av den erfarenhet som vi nu har från den senaste pandemin, det vill säga i fråga om vad WHO har gjort som är bra och som har bidragit positivt till svenska medborgares hälsa, och vad WHO har misslyckats med i sina rekommendationer till världen. Elsa Widding har vidare frågat mig om jag har tagit del av någon analys från WHO angående WHO:s rekommendationer under pandemin och om jag i så fall har vidtagit några åtgärder med anledning av analysen.

Elsa Widding har dessutom frågat mig om jag eller regeringen har gjort någon kritisk analys av de legala förändringar som Sverige nu står inför i det fall Sverige inte väljer att lämna WHO, bland annat mot bakgrund av det som beskrivs av Morten Walløe Tvedt, professor i rättsvetenskap i Norge, i rapporten Betenkning om rettsutviklingen i Verdens helseorganisasjon WHO om att WHO:s föreslagna fördrag och ändringarna av IHR strider mot definitionen av mänskliga rättigheter.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Elsa Widding har även frågat mig om jag kan redogöra för Sveriges ståndpunkt i förhandlingarna och då särskilt om vad i WHO:s rekommendationer från den senaste covid-19-pandemin som kan motivera att WHO ges ökade befogenheter och ett ökat förtroende. Elsa Widding har slutligen frågat mig om jag ser några risker med att generalsekreteraren för WHO ensam ges de mandat som angetts och om jag i så fall kommer att ta några initiativ med anledning av detta.

Elsa Widding har vidare frågat justitieministern om han, inom sitt ansvarsområde, kan redogöra för om Sverige i förhandlingarna kommer att ställa sig bakom de fem rättsregler som gör rekommendationer bindande för medlemsländerna att genomföra, såsom att rekommendationer inte längre ska vara icke bindande. Elsa Widding har också frågat justitieministern om han har tagit del av någon analys från WHO angående WHO:s rekommendationer under pandemin och om han i så fall har vidtagit några åtgärder inom sitt ansvarsområde med anledning av analysen.

Elsa Widding har även frågat justitieministern om han anser att en revidering av IHR och den nya hälsoförordningen, Pandemic Treaty, ger en försämring av de mänskliga rättigheternas ställning och, om svaret är ja, om han är beredd att ta några initiativ inom sitt ansvarsområde till följd av detta. Elsa Widding har dessutom frågat justitieministern om han, inom sitt ansvarsområde, har för avsikt att som Sveriges ståndpunkt vid förhandlingarna ge WHO mandat att besluta att Sverige ska ge "nödvändigt bistånd, såväl ekonomiskt som materiellt" åt andra länder och organisationer.

Elsa Widding har dessutom frågat justitieministern om han, inom sitt ansvarsområde, har för avsikt att som Sveriges ståndpunkt vid förhandlingarna ge WHO mandat att definiera och förbjuda vad WHO anser vara desinformation, även om detta skulle påverka den svenska tryckfrihetsförordningen.

Elsa Widding har slutligen frågat justitieministern om han, inom sitt ansvarsområde, kommer att verka för att Sverige ska skriva under ett pandemifördrag även om många detaljer ännu inte har preciserats.

Elsa Widding har även frågat sjukvårdsministern om hon anser att de fem artiklar som röstades igenom vid WHA:s möte den 27 maj 2022 har skett på ett rättssäkert, korrekt och demokratiskt sätt givet att de ej lagts fram för påseende fyra månader innan beslut togs, eller om hon avser att verka för att statsministern skriftligen meddelar WHO innan den 1 december 2023 att dessa förslag i sin helhet bör förkastas. Elsa Widding har också frågat sjukvårdsministern om hon har för avsikt att ta några initiativ mot bakgrund av att dessa artiklar blir legalt bindande för Sverige utan att det sker en omröstning i riksdagen.

Elsa Widding har även frågat sjukvårdsministern om hon anser att det är acceptabelt att rösta om ändringsförslag i maj 2024 om de ej har föregåtts av en debatt och kommit till ländernas kännedom minst fyra månader innan omröstning i WHA, och, om inte, om hon tänker vidta några åtgärder med anledning av detta. Slutligen har Elsa Widding frågat sjukvårdsministern på vilket sätt hon, om det blir en omröstning i WHA i maj 2024, kommer att säkerställa att allmänheten, medier och myndigheter får en möjlighet att sätta sig in i alla ändringsförslagen och vad de innebär.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationerna.

Covid-19-pandemin blottlade grundläggande brister i den globala beredskapen och länders förmåga att svara på omfattande hälsokriser, vilket fick långtgående konsekvenser. Om det inte stod klart innan 2020 visade covid-19-pandemin att pandemier är världsomspännande och att internationellt samarbete är viktigt.

Mot den bakgrunden och med syftet att göra alla världens länder säkrare och bättre rustade för nästa pandemihot beslutade WHO:s 194 medlemsländer att arbeta gemensamt för att ta fram ett globalt pandemifördrag och uppdatera IHR, som inte har setts över på 20 år.

Ett pandemifördrag eller ett reviderat IHR kommer inte att innebära att staters skyldighet eller förmåga att agera i händelse av en pandemi försvinner eller för den delen att WHO:s generalsekreterare ges befogenheter att besluta om svensk pandemihantering. Däremot finns en samsyn bland WHO:s 194 medlemsländer om att covid-19-pandemin blottade flera brister i det internationella samfundets förmåga att hantera en hälsokris av global karaktär.

Det rör sig om multilaterala förhandlingar som Sverige deltar i på samma grunder som andra FN-medlemsländer och som även genomförs på andra sakområden. När det väl finns färdigförhandlade artiklar eller ett förslag till fördrag kommer regeringen att ta ställning till det i vanlig ordning. Om riksdagens godkännande krävs för att Sverige ska kunna ingå fördraget kommer ett sådant att inhämtas.


Anf. 9 Elsa Widding (-)

Herr talman! Tack, socialministern, för att du tar dig an den här mycket svåra frågan!

Jag känner inte att jag har fått svar på mina frågor. Jag förstår att det är svårt att få in tre interpellationer i ett interpellationssvar. Därför tänker jag försöka förklara lite vad det handlar om.

WHO skjuter från två håll för att få ökade befogenheter, en helt ny pandemilag och en radikal uppdatering av de internationella hälsobestämmelserna IHR. Det är vad det handlar om.

Vad gäller pandemilagen kan exempelvis nämnas artikel 18, som hotar yttrandefriheten; vi kommer att åläggas att spionera på vår egen befolkning. Sedan har vi artikel 12, som ska säkerställa WHO:s långtgående befogenhet.

Det handlar alltså om att ge en person makten och auktoriteten att försätta hela världen eller en region i ett nödläge utan någon kontrollmekanism och utan någon möjlighet för medlemsländerna att protestera.

Parallellt med pandemilagen pågår den omfattande revideringen av IHR. Jag kan tala om att genomförandet går helt utanför den demokratiska processen. Om man inte aktivt motsätter sig IHR går ändringsförslagen igenom per automatik. Det krävs att mer än 50 procent av medlemsstaterna aktivt röstar nej i maj 2024 för att förslagen inte ska gå igenom.

Medlemsstaterna förbinder sig att implementera IHR i sin lagstiftning, vilket Sverige för övrigt gjorde redan 2006. Det kan man läsa om på Folkhälsomyndighetens hemsida. IHR-förslagen har tagits fram av Working Group on Amendments to the IHR. Arbetet med det slutliga förslaget kommer vi sannolikt inte ens att få se före omröstningen, trots att det strider mot WHO:s regelbok.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Jag ska här ta upp några exempel som om de röstas igenom kommer att få väldigt stor påverkan på Sveriges suveränitet och demokrati.

Vi har artikel 12. Generaldirektören får befogenhet att utropa att nödläge även om det endast föreligger ett potentiellt nödläge. Vad som är ett potentiellt nödläge definieras av WHO och kan därmed inte ifrågasättas.

Sedan har vi artikel 1. I den nya versionen är skrivningen "icke bindande" borttagen. Vi talar i stället om legalt bindande regler.

Sedan har vi artikel 13 a. Medlemsstaterna åtar sig att följa WHO:s legalt bindande rekommendationer i sina åtgärder för folkhälsa, det man kallar health response.

Sedan har vi artikel 42. Medlemsstaterna åtar sig att utan dröjsmål införa legalt bindande rekommendationer under en nödsituation samt att följa permanenta legalt bindande rekommendationer under och mellan pandemier. Generalsekreteraren ges befogenheter att beordra karantän, medicinska undersökningar och behandlingar, det vill säga vaccinering.

Artikel 12 säger ungefär samma som artikel 18 i pandemilagen, det vill säga begränsad yttrandefrihet och social lyssning.

Artikel 18 tar upp vilka legalt bindande rekommendationer WHO kan föreslå i olika tänkbara situationer. Det kan till exempel gälla användning av PCR-tester, vacciner etcetera.

Artikel 44 gäller att medlemsstaterna ska motverka falsk och opålitlig information om folkhälsohändelser. En kommitté ska säkerställa utförande och en annan medlemsländernas efterlevnad.

Sedan har vi i IHR kapitel 3. Den ursprungliga skrivningen är att åtgärderna ska genomföras med full respekt för människors värdighet och grundläggande fri- och rättigheter. Den stryks. Den är struken i det förslag som nu ligger. I stället lägger man in suddiga uttryck som jämställdhet och inkludering. Sverige har för övrigt redan infört denna justering, vilket man också kan läsa om på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Sedan har vi IHR:s kapitel 2. Det handlar om befogenhet att utlysa nödläge på grund av i princip vad som helst. Det kan vara klimatförändringar, hot mot biologisk mångfald och störningar i ekosystem.

Socialministern nämner i sitt svar att internationellt samarbete är viktigt vid pandemier. Det finns ingenting som säger att diktatoriska och legalt bindande så kallade rekommendationer gynnar samarbete. Diktatoriska dekret är samarbetets totala motsats. Vad menar egentligen ministern med samarbete?


Anf. 10 Socialminister Jakob Forssmed (KD)

Herr talman! Vi behöver samarbete, och IHR och ett kommande pandemifördrag syftar till att det ska bli tydligare vad länder förväntas göra i händelse av pandemier. Det handlar exempelvis om att utbyta information med varandra om globala hälsohot så att vi kan vidta de åtgärder som krävs för att skydda befolkningen och skydda liv och hälsa. Det är det som diskussionerna syftar till.

De syftar absolut inte till att staters skyldighet eller förmåga att agera i händelse av en pandemi ska försvinna eller till att WHO:s generalsekreterare ska ges befogenheter att besluta om svensk pandemihantering. Det skulle varken Sverige eller andra medlemsländer acceptera.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Däremot finns det en samsyn bland WHO:s 194 medlemsländer om att covid-19-pandemin blottade flera brister i det internationella samfundets förmåga att hantera en hälsokris av global karaktär. Värdefull tid förlorades innan världen alerterades om detta. Många länder var inte tillräckligt förberedda trots varningstecken, och många reagerade för sent. De här diskussionerna syftar till att försöka åtgärda bristerna och bidra till en stärkt nationell beredskap i länder att svara på hälsohot för att undvika att de utvecklas till globala kriser.

Det finns många missuppfattningar om denna process och i diskussionen här. När det gäller IHR har 194 länder haft möjlighet att föreslå ändringar, och 300 förslag till ändringar har kommit in. De finns tillgängliga att läsa. Det innebär inte att de kommer att ingå i IHR, utan de förändringar som kan genomföras är sådana som förbättrar funktionaliteten och svarar mot nya behov som inte tidigare har identifierats.

Widding påstår att det som är rekommendationer ska göras till bindande åtaganden. Det ingår inte i förhandlingsmandatet, och det kommer inte att vara aktuellt. Detta är ingen hemlig lagstiftningsprocess, utan det är som i många andra processer multilaterala förhandlingar som Sverige deltar i på samma grunder som andra FN-medlemsländer. Sådana processer och förhandlingar sker inom en rad olika områden; det är inget konstigt eller speciellt för det här området.

Förhandlingarna handlar om att få till stånd ett ändamålsenligt och modernt internationellt regelverk som ska stärka förmågan att förebygga och hantera nya pandemier. Vi torde väl vara överens om att det är angeläget.

Det har varit väldigt problematiskt för världen att genomgå en pandemi. Det är klart att om vi hade kunnat agera på ett bättre sätt och haft bättre information tidigare från länder som valde att agera på ett sätt som inte är rimligt i tider av pandemi hade också världens svar kunnat vara bättre, och det är ju det vi vill åstadkomma för att skydda liv och hälsa.


Anf. 11 Elsa Widding (-)

Herr talman! Jag måste bara säga att jag förstår att Jakob Forssmed inte har läst förslagen. Jag blir väldigt nyfiken på de här 307 ändringsförslagen, för jag har inte någonstans kunnat se hur de ser ut.

Ministern påstår att den nya pandemilagen eller ett reviderat IHR inte kommer att ge WHO:s generalsekreterare befogenheter att besluta om svensk pandemihantering. Det är ju exakt det här som revideringen av IHR syftar till, och ingenting annat. Det handlar om att ge WHO ökade befogenheter och en möjlighet att bestämma över medlemsstaterna vid pandemier men också mellan pandemier.

Det är det här som gör så många jurister väldigt bekymrade. Sverige är ansvarigt för att vidta de åtgärder som WHO bestämmer och dessutom utan dröjsmål, om vi skriver under detta. Pandemilagen kräver snabb utveckling och produktion av vaccin och att alla tidsaspekter i samband med utveckling, testning och tillverkning av vaccin förkortas. Detta kräver att vaccin används utan licenser. Pandemilagen kräver att nationer har lagar på plats för att utfärda emergency use authorizations för detta ändamål. Detta utesluter givetvis kliniska tester på människor. De länder som inte ställer upp på förslagen bör självklart avvisa ändringsförslagen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Varför skulle inte Sverige kunna göra allt det som vi tycker är bra och allt det som du nämner utan att binda oss legalt till en överstatlig organisation som WHO? Det är detta det är tal om. Ministern säger att när det väl finns färdigförhandlade artiklar eller förslag till fördrag kommer regeringen att ta ställning till dessa i vanlig ordning och att om riksdagens godkännande krävs för att Sverige ska kunna ingå fördraget kommer ett sådant att inhämtas.

Jag kan bara återupprepa vad jag har sagt vad gäller IHR: Det kommer aldrig att bli tal om någon omröstning i Sveriges riksdag. Vi kommer nog tyvärr inte ens att få se det färdigförhandlade förslaget från IHR innan det röstas igenom i maj 2024. Det är det som chefsjuristen inom WHO jobbar för.

Om inte Ulf Kristersson nu, före den 1 december 2023, avvisar de beslut som fattades vid World Health Assemblys möte den 27 maj 2022 kommer det som beslutas i maj 2024 att bli gällande ett år därefter. Det är kort tid; annars är det två år som gäller. Det blir ingen tid för allmänhet, politiker eller myndigheter att ens sätta sig in i frågan innan vi sitter fast i detta medicinska tyranni. Det är så förslagen ser ut.

Jag har ett antal juridiska kontakter från flera olika länder som har specialiserat sig på just denna fråga, och samtliga säger motsatsen till det ministern påstår. Jag önskar att du hade rätt, men jag har lite svårt att tro det. Jag har skickat en länk till ministern och till alla i kammaren som det går att klicka in sig på klockan 12 på måndag för att få lite mer information om det juridiska tolkningsläget.

Nästa intressanta fråga är: Vilka brister i pandemihanteringen tror sig ministern kunna rätta till genom att ge WHO dessa ytterligare befogenheter? Det sker alltså inte bara genom rekommendationer, utan detta blir legalt bindande. Hur väl tycker ministern att WHO lyckades med sina rekommendationer förra gången? Jag tyckte inte att de lyckades alls, utan det var väldigt dåligt.

Jag hinner kanske inte gå in så mycket på det, men vi kan ta det här med att vaccinet mot covid-19 varken hindrar smittspridning eller förhindrar infektion. Det har bekräftats av Pfizer och av en lång rad vetenskapliga artiklar samt av ingen mindre än EMA, den europeiska medicinska myndigheten. Samtidigt ansåg WHO att vaccinering var det enda sättet att uppnå immunitet, om jag minns rätt.


Anf. 12 Socialminister Jakob Forssmed (KD)

Herr talman! Det är väldigt svårt att bemöta en del av de här påståendena här i riksdagen. Jag måste säga att jag tycker att det är rätt anmärkningsvärt att de framförs på det här sättet.

Det framställs som att detta skulle innebära att vi ska ha vacciner som inte är godkända och vacciner utan licenser. Det påstås att vi ska kasta den ordning som vi har för att pröva läkemedel och vaccin överbord och att vi inte längre ska ha tester på människor. Medicinskt tyranni - det är oerhört svårt att bemöta. Det är givetvis helt otänkbart att vi skulle ha vacciner på den svenska marknaden som inte är prövade och godkända och att detta skulle krävas av oss på grund av några förhandlingar i WHO. Det är naturligtvis inte korrekt.

Dessutom är, som vi redan har gått igenom, de 300 förslagen just bara förslag som har skickats in från olika medlemsstater. Det betyder inte alls att de kommer att finnas med i IHR. Alla dessa förslag finns tillgängliga att läsa på WHO:s hemsida. Dokumenten kommer självklart att läggas fram offentligt innan man röstar om dem. Det finns inget hemlighetsmakeri kring detta på det sätt som ledamoten påstår.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Sedan kommer en rad påståenden kring vaccin. Vacciner har varit oerhört viktiga i bekämpandet av covid-19. De har räddat oerhört många människors liv och skyddat deras hälsa. Att detta ifrågasätts på det här sättet är inte bara anmärkningsvärt; det är också farligt. Det innebär att människor kanske avstår från vaccin som kan skydda dem från svår sjukdom och död.

Vaccinets godkännande har naturligtvis varit till för att skydda liv och hälsa hos den som tar vaccinet. Sedan finns det andra indikationer och annan forskning som visar att vaccin kan ha en viss dämpande effekt på smittspridningen. Vi vet att det finns lite olika sådana utfall för olika varianter av vaccinet, men det är otvetydigt att vaccinerna skyddar liv och hälsa.

Nu kommer dessutom Nobelpriset i medicin att delas ut till dem som kom på den metod som var så viktig för oss i hanteringen av pandemin. Den gjorde att vi kunde öppna samhällena och tidigare återgå till ett mer normalt liv. Det är något som har varit fantastiskt. Det är märkligt, herr talman, att höra detta ifrågasättas på det här sättet här inne i riksdagen.

Det här syftar inte till att Sverige inte ska ha befogenheter och möjligheter att hantera en pandemi i Sverige. Det syftar inte till att lämna över befogenheter på det sätt som ledamoten påstår. Det skulle inte Sverige acceptera, och det skulle inte andra medlemsländer acceptera. Det här är inte WHO:s process. Det här är medlemsstaternas process.

Det är medlemsstaterna som har identifierat behovet av att samverka bättre kring de här mycket allvarliga hälsohoten, som riskerar att drabba oss också i framtiden. De riskerar att drabba enskilda familjer och hela samhällen på ett orimligt sätt. Då behöver vi detta samarbete.

Nu ska vi diskutera på vilket sätt vi bäst gör detta utan att på ett orimligt sätt lämna över makt till andra organ. Vi ska kunna klara att göra detta.

Det finns inget färdigförhandlat fördrag som i hemlighet kommer att röstas igenom, utan detta kommer att diskuteras. Det kom ett utkast den 16 oktober. Det är det som nu diskuteras som ett pandemifördrag. Och vi kommer att ha möjlighet att diskutera i flera vändor.

Om det krävs kommer regeringen naturligtvis att framlägga förslag för Sveriges riksdag för hantering, så att det också blir debatterat i god ordning, herr talman.


Anf. 13 Elsa Widding (-)

Herr talman! Vad gäller IHR utgår jag från det senaste utkastet och ingenting annat. Jag har inte sett ändringsförslagen. Det finns mycket att säga. Jag är också helt chockerad över det som du, Jakob Forssmed, säger. Vi får ta en separat interpellationsdebatt vad gäller biverkningar och överdödlighet. Trots allt har dessa vacciner orsakat fler biverkningar än alla andra vacciner som har funnits på marknaden under de senaste 32 åren har gjort sammantaget.

Jag ska försöka knyta ihop säcken. Det är bara vi i denna kammare som i slutändan kan skydda vår suveränitet, vårt självbestämmande och våra mänskliga rättigheter för den här generationen och för kommande generationer. Detta är skrivet i sten i vår grundlag och även i FN:s stadgar. Inget folk ska behöva styras mot sin vilja av en part utanför sina egna gränser.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Kan du, Jakob Forssmed, garantera att det svenska folket har kvar sin suveränitet, sitt självbestämmande och sina mänskliga rättigheter efter det att den nya Pandemic Treaty och ändringarna i IHR röstats igenom i maj 2024 och vunnit laga kraft i maj 2025? Kan du lägga din hand på Bibeln och garantera detta? Det skulle jag gärna vilja veta.


Anf. 14 Socialminister Jakob Forssmed (KD)

Herr talman! Jag har redan förklarat hur detta går till, att det inte är någon hemlig lagstiftningsprocess, vad det inte syftar till och vad det syftar till. Det är ett ökat samarbete kring de här frågorna. Sverige ingår olika typer av konventioner och fördrag ganska ofta. Vi gör det på olika områden. Vi gör det kring klimat. Vi gör det kring tobakskontroll. Vi gör det inom ramen för EU-samarbetet. Ja, där har vi olika typer av samarbeten.

Detta är fullt normalt. Det gör vi på område efter område. Det är inget som är särskilt speciellt eller annorlunda just när det kommer till hälsofrågor, utan det är något som Sverige gör hela tiden. Vi diskuterar. Vi fattar beslut. Vi lägger fram propositioner. Vi lägger fram saker för Sveriges riksdag när det gäller att ingå olika typer av förbindelser. Det är bilaterala avtal med andra länder. Det är multilaterala avtal med andra länder eller med internationella organ. Detta är självklarheter och förstås något som sker hela tiden, och det är inte något som är konstigt.

Svenska folket har sin suveränitet när det gäller att ingå denna typ av avtal och att lämna denna typ av avtal. Det är inte så att vi lämnar över makt till någon världsregering som sedan har att bestämma över svenska folket, utan vi har möjlighet att stifta de lagar och regler som vi vill ha, att ingå avtal och ha de regler som vi vill ha och också att lämna de avtal och regler som vi vill lämna. De möjligheterna kvarstår naturligtvis också i detta sammanhang.

Interpellationsdebatten var härmed avslutad.

Interpellation 2023/24:172 De mänskliga rättigheternas ställning

av Elsa Widding (-)

till Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

 

Innan regeringen lättvindigt överlämnar Sveriges suveränitet till WHO och ger upp mänskliga rättigheter bör regeringen göra en kritisk analys av WHO med utgångspunkt i den samlade vetenskapliga dokumentation som nu finns efter covidpandemin. Slutsatserna bör fastställa vad WHO har gjort som är bra och som har bidragit positivt till allmänhetens hälsa och vad WHO har misslyckats med i sina rekommendationer till världen. 

Lika viktigt som att förstå med vilken framgång WHO har givit rekommendationer måste vi också förstå de legala konsekvenserna av den process som vi nu är inne i och som av någon outgrundlig anledning tycks hållas hemlig för allmänheten. Morten Walløe Tvedt, professor i juridik vid högskolan i Innlandet (Lillehammer), har nyligen skrivit ett välkommet yttrande i frågan om rättsutvecklingen inom WHO.

Yttrandet är en rättslig prövning och analys av utkastet till pandemifördrag och de föreslagna ändringarna i det internationella hälsoreglementet, IHR, min översättning av sammanfattningen.

Detta rättsliga utlåtande ger en rättslig granskning och analys av utkastet till det nya pandemifördraget och de föreslagna ändringarna av det internationella hälsoreglementet (IHR), som båda nu förhandlas fram av WHO. Medlemsländerna har föreslagit ändringar av IHR. Dessa förslag utgör bakgrunden till de pågående förhandlingarna och dessa överläggningar. Delresultaten, från de nu fem genomförda förhandlingsmötena i IHR, hålls hemliga.

Internationell hälsoreglering handlar om världens svar på vad som kallas ett hot mot folkhälsan av internationellt intresse. Systemet i IHR är att endast WHO:s generalsekreterare kan förklara att världen befinner sig i en sådan situation. Generalsekreteraren utser medlemmarna i den rådgivande gruppen. Att avgöra om världen eller en region befinner sig i ett hot mot folkhälsan av internationellt intresse tar generalsekreteraren enväldigt.

En av de största förändringarna i IHR är att rekommendationerna från WHO:s generaldirektör ska göras mer juridiskt bindande, och inte bara rådgivande, till länder som hanterar ett hot mot folkhälsan av internationellt intresse. Fem rättsregler gör rekommendationerna bindande för medlemsländerna att genomföra.

1) För det första har det föreslagits att generalsekreterarens rekommendationer inte längre ska varaicke-bindande.

2) För det andra föreslås att medlemsstaterna ska vara skyldiga att ta initiativ till och genomföra rekommendationerna utan dröjsmål. Denna formulering innebär att det som verkar vara en rekommendation behandlas som en skyldighet vid genomförandet.

3) Den tredje uppsättningen regler, som gör rekommendationen mer bindande, är att IHR föreslås ålägga alla medlemsstater att anta lagar och förfaranden som gör det möjligt för IHR att utan dröjsmål genomföra det som generalsekreteraren har rekommenderat.

4) Den fjärde uppsättningen regler är att medlemsstaterna ska ha utsett eller inrättat administrativa organ för att omsätta rekommendationerna i rättsligt bindande regler på nationell nivå.

5) Det slutliga förslaget som utgör den femte uppsättningen regler är att WHO ska inrätta en efterlevnadskommitté med ansvar för att övervaka huruvida länderna lojalt har följt rekommendationen från WHO:s generalsekreterare. En viktig föreslagen förändring är att regeln om principerna för genomförandet av IHR har föreslagits att ändras.

I dag är de principer som styr genomförandet av IHR och de beslut som fattas i enlighet med följande: Förordningarna ska genomföras med full respekt för människans värdighet, mänskliga rättigheter och grundläggande mänskliga friheter. Det föreslås att dessa tre principer utgår.

Detta förslag kommer att minska betydelsen av mänskliga rättigheter för IHR i framtiden. Det föreslås att kravet på att respektera de mänskliga rättigheterna ska ersättas med att undvika onödiga ingrepp i de mänskliga rättigheterna. Här uppstår frågan om vem som ska bedöma och besluta vad som utgör ett nödvändigt ingrepp i en mänsklig rättighet. På juridiskt språk är det stor skillnad mellan att genomföra IHR och rekommendationerna med full respekt för de mänskliga rättigheterna jämfört med att undvika onödiga ingrepp i de mänskliga rättigheterna. Sammantaget utgör dessa två ändringsförslag en klar försvagning av de mänskliga rättigheternas ställning.

En slutsats är att befintliga IHR-regler från 2005, tillsammans med de föreslagna nya åtagandena, kommer att innebära att medlemsländerna enligt internationell rätt kommer att vara skyldiga att använda WHO:s digitala pass för resedata och hälsoinformation. Reglerna innebär också att WHA (World Health Assembly) kommer att kunna ändra de tekniska aspekterna i samband med internationella resor. WHO beslutar vilka vacciner som kan ingå i de digitala passen. Därmed får generalsekreteraren också rättslig befogenhet att välja ut vaccintillverkare och vaccintyper som ska användas i världen, detta trots att den föreslagna ändringen formellt sett inte innebär någon överföring av behörighet att välja vissa vacciner framför andra. Eftersom endast vacciner som godkänts av WHO kan föras in i ett sådant globalt pass har generalsekreteraren stor auktoritet över vilka vacciner som väljs ut internationellt.

Antalet förslag är många. Det är svårt att se helheten i förslagen. WHO och ländernas ministerier hemlighåller förslagen till förändringar i IHR. Denna lagstiftningsprocess äger således rum med mycket lite demokratisk debatt och diskussion. Hur framtidens hälsolagstiftning kommer att se ut förhandlas i slutna och hemliga rum. Detta leder till försämrad demokrati. När en ändring av IHR har antagits av WHA blir den automatiskt bindande för alla medlemsstater som inte invänder inom en gällande tidsfrist (den var 18 månader men är nu 10 månader).

Genom att bli medlemmar i IHR 2005 har länderna också valt att binda sig till denna speciella form av bindning. Det innebär att det som länderna enas om att lägga fram som förslag i januari 2024, och eventuellt anta med två tredjedelars majoritet i maj 2024, kan bli bindande för länderna helt utan att de nationella parlamenten deltar i processen. Det är viktigt att notera att det är först när man läser alla existerande regler, de föreslagna ändringarna och de föreslagna tilläggen tillsammans som man får hela bilden av i vilken riktning förslagen kommer att ta WHO och internationell hälsorätt.

Jag vill därför ställa följande frågor till justitieminister Gunnar Strömmer:

 

  1. Kan ministern, inom sitt ansvarsområde, redogöra för om Sverige i förhandlingarna kommer att ställa sig bakom de fem rättsreglerna som gör rekommendationerna bindande för medlemsländerna att genomföra, såsom att rekommendationer inte längre ska vara icke-bindande? 
  2. Har ministern tagit del av någon analys från WHO angående WHO:s rekommendationer under pandemin, och har ministern i så fall vidtagit några åtgärder inom sitt ansvarsområde med anledning av analysen?
  3. Anser ministern att en revidering av IHR och den nya hälsoförordningen (Pandemic Treaty) ger en försämring av de mänskliga rättigheternas ställning och om svaret är ja, är ministern beredd att ta några initiativ inom sitt ansvarsområde till följd av detta?
  4. Har ministern, inom sitt ansvarsområde, för avsikt att som Sveriges ståndpunkt vid förhandlingarna ge WHO mandat att besluta att Sverige ska ge nödvändigt bistånd, såväl ekonomiskt som materiellt åt andra länder och organisationer?
  5. Har ministern, inom sitt ansvarsområde, för avsikt att som Sveriges ståndpunkt vid förhandlingarna ge WHO mandat att definiera och förbjuda vad WHO anser vara desinformation, även om detta skulle påverka den svenska tryckfrihetsförordningen?
  6. Kommer ministern, inom sitt ansvarsområde, att verka för att Sverige ska skriva under ett pandemifördrag även om många detaljer ännu inte har preciserats?

Besvarades tillsammans med