Inget grundavdrag vid bestämmande av brottsskadeersättning

Debatt om förslag 29 april 2020

Protokoll från debatten

Anföranden: 7

Anf. 16 Magdalena Schröder (M)

Inget grundavdrag vid bestämmande av brottsskadeersättning

Fru talman! Vi ska nu debattera betänkandet Inget grundavdrag vid bestämmande av brottsskadeersättning. Förslaget innebär att det så kallade grundavdraget avskaffas vid bestämmande av brottsskadeersättning, det vill säga den statliga ersättning som regleras i brottsskadelagen och som brottsoffer kan ansöka om när de vill ha ersättning för skada till följd av brott.

Brottsoffermyndigheten gör i dag i de flesta fall ett grundavdrag på 1 500 kronor från brottsskadeersättningen som betalas ut till brottsoffer. Grundavdraget kan likställas med försäkringsbolagens självrisk. Syftet med ändringen för att slopa grundavdraget är att systemet för brottsskadeersättning ska bli mer lätthanterligt och lättbegripligt för brottsoffer.

Moderaterna delar bedömningen att systemet behöver förändras, men mycket mer måste göras för att stärka brottsoffrets ställning. Den som har blivit utsatt för brott måste kunna räkna med ett starkt stöd från samhället. Bakom varje polisanmälan finns någon som har utsatts för våld, hot eller kränkning. Någon kan ha drabbats av såväl fysiska som psykiska skador som många gånger tar lång tid att bearbeta och återhämta sig från. Andra lider av praktiska eller ekonomiska problem.

Fru talman! Det är givetvis av stor vikt att förebygga brottslighet. Men i de fall brott inte kan förebyggas måste samhällets resurser rikta in sig på att minska brottets skadeverkningar och att hjälpa de brottsdrabbade. Ekonomisk ersättning är en viktig del i detta arbete. Om vi ska stärka brottsofferperspektivet är det därför viktigt att systemen för kränkningsersättning och brottsskadeersättning fungerar väl.

Förslaget vi nu debatterar syftar till att förenkla hanteringen av brottsskadeersättningen. Det är ett steg i rätt riktning, men det är inte tillräckligt. Enligt dagens system ska den som begått ett brott kompensera brottsoffret för den skada han eller hon har orsakat. I andra hand kan brottsoffret få ersättning från sitt försäkringsbolag. I sista hand kan brottsoffret ha rätt till statlig ersättning, så kallad brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten.

Fru talman! Dagens system innebär att brottsoffret ibland själv behöver kontakta den skadeståndsskyldige för att få sin ersättning. Det kan förstås vara förenat med väldigt stort obehag. Moderaterna vill därför utreda en ordning där ett av domstolen fastställt ersättningsbelopp utbetalas direkt av Brottsoffermyndigheten, utan att brottsoffret själv måste agera gentemot en gärningsman. Det skulle underlätta utbetalningen av den ersättning som ett brottsoffer får rätt till och därmed minska brottsoffrets lidande. Det vore ett viktigt steg för att stärka brottsofferperspektivet.

Jag yrkar bifall till reservation nr 1.


Anf. 17 Katja Nyberg (SD)

Fru talman! Vi debatterar i dag justitieutskottets betänkande om brottsskadeersättning. Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 2.

Den som har utsatts för ett brott och därigenom utsatts för skada kan kräva skadestånd av gärningsmannen. I de fall en gärningsman inte har medel att själv betala skadeståndet kan Brottsoffermyndigheten betala ut en brottsskadeersättning. Reglerna för utbetalning av sådan ersättning anges i brottskadelagen.

Det finns i dag reglerat att ett grundavdrag på 1 500 kronor dras bort innan brottsskadeersättning betalas ut. Det är bra att regeringen nu genom denna proposition föreslår att grundavdraget helt tas bort och att brottsskadeersättningen betalas ut till brottsoffret i dess helhet. Vi ställer oss således bakom propositionens förslag till ändring i brottsskadelagen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Inget grundavdrag vid bestämmande av brottsskadeersättning

Fru talman! Vid sidan av skadeståndets storlek återstår ytterligare ett problem som riskerar att kränka brottsoffret. När väl ett skadestånd är fastställt och domen har vunnit laga kraft har gärningsmannen sällan medel eller är sällan villig att betala skadeståndet. Brottsoffret måste då själv med kronofogdens hjälp kräva gärningsmannen på beloppet. Om detta inte fungerar är nästa steg att kontakta sitt försäkringsbolag för att se om försäkringarna där täcker skadeståndet. Om inte heller detta ger något resultat får brottsoffret själv ta kontakt med Brottsoffermyndigheten för att skriftligen ansöka om att få ut brottsskadeersättning.

Denna ordning är mycket tidsödande och resulterar i att gärningsmannen kommer undan betalning samt att brottsoffret kränks på nytt. Detta går också precis tvärtemot vad det allmänna rättsmedvetandet anser vara ett bra system för utbetalning av skadestånd.

För att undvika att till exempel utsatta kvinnor själva tvingas driva in skulder från kvinnovåldsgärningsmän anser vi därför att en statlig skadeståndsgaranti bör införas. Det skulle för det första innebära att staten går in och betalar brottsoffret det skadestånd som rätten har utdömt. På så sätt skulle brottsoffret direkt få sin rättmätiga ersättning och snabbare kunna gå vidare i livet. För det andra skulle staten ta över ansvaret och aktivt driva in skulden från gärningsmannen så att det i slutändan alltid garanteras att gärningsmän i praktiken aldrig undkommer sitt skadeståndsansvar.


Anf. 18 Jessica Wetterling (V)

Fru talman! Ledamoten Magdalena Schröder redogjorde väl för innehållet i regeringens proposition. Vänsterpartiet stöder att grundavdraget avskaffas.

Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 3.

Om en dömd gärningsperson inte kan betala skadestånd till ett brottsoffer kan brottsoffret i vissa fall få ersättning från staten, så kallad brottsskadeersättning. För att kunna få denna ersättning måste brottet vara polisanmält. Vänsterpartiet anser att det är viktigt att utformningen av systemet med brottsskadeersättning inte gör det svårt för människor som utsatts för brott att få ersättning.

I dag upplever många brottsoffer att möjligheten att få brottsskadeersättning är omständlig. Vänsterpartiet anser därför att det finns skäl att se över detta system, och vi tycker att regeringen bör utreda hur systemet för utbetalningen av brottsskadeersättning kan bli enklare och mindre byråkratiskt.

En modell som vi tycker skulle kunna utredas är den som finns i Norge. Modellen innebär att en ansökan om brottsskadeersättning direkt sänds till den norska motsvarigheten till Brottsoffermyndigheten. Myndigheten gör sedan en bedömning av huruvida ett brott har skett och gör, om så är fallet, en utbetalning direkt till brottsoffret. Brottsoffermyndigheten, det vill säga staten, driver sedan in skadeståndet från gärningspersonen. Denna modell skulle innebära att brottsoffer får sin ersättning snabbare än vad som sker med nuvarande system.


Anf. 19 Andreas Carlson (KD)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Inget grundavdrag vid bestämmande av brottsskadeersättning

Fru talman! Många som utsätts för brott tvingas leva länge med konsekvenserna av detta. När blåmärkena har försvunnit eller när pengarna har kommit tillbaka på banken finns minnet kvar - minnet av att man inte kan vara trygg på vägen hem eller vara trygg i sitt eget hem. Skuldkänslor är inte ovanliga hos brottsoffer. Varför tog jag inte en taxi i stället? Varför visade jag upp den där dyra jackan? Varför tänkte jag inte efter? Det kan vara mycket svårt eller rent av omöjligt att skaka av sig dessa känslor.

Tyvärr blir många brottsoffer också lång tid efteråt påminda om vad de varit utsatta för. Det är nämligen brottsoffrets eget ansvar att kräva in skadestånd från gärningsmannen i vissa fall. Många gärningsmän kan inte eller vägrar betala det skadestånd de är skyldiga. Offret måste då själv agera och exempelvis begära utmätning. Det kan hålla på i åratal och lägger sten på börda. Kristdemokraterna vill att skadestånd ska betalas ut automatiskt och att staten sedan driver in beloppet av gärningsmannen.

Vi står bakom förslaget i propositionen. Syftet med regeringens förslag om att avskaffa grundavdraget vid bestämmande av brottsskadeersättning är att systemet för brottsskadeersättning ska bli mer lätthanterligt och lättbegripligt för brottsoffret. Det är ett steg i rätt riktning, men det är inte tillräckligt. Fler åtgärder behöver komma på plats för att stärka brottsofferperspektivet i det svenska rättsväsendet. Större fokus bör riktas mot brottsoffret och större hänsyn tas till det lidande som brottsoffret har tvingats utstå. Den som har utsatts för brott ska alltid kunna räkna med ett starkt stöd.

Magdalena Schröder från Moderaterna har väl beskrivit det system som vi har i dag och som alltså kan innebära att brottsoffret själv tvingas driva in pengarna. Det är helt orimligt att brottsoffret kan tvingas ägna både tid och kraft åt att få sin självklara rätt. I stället borde som sagt staten betala ut ersättningsbeloppet direkt och därefter driva in det. Staten är starkare än brottsoffret och ska ta det ansvaret, tycker vi kristdemokrater. Det skulle underlätta utbetalningen och minska brottsoffrets lidande något oerhört. Därför yrkar jag bifall till reservation 1.


Anf. 20 Johan Pehrson (L)

Fru talman! Det är bra att vi tar bort grundavdraget, så att hela skadeståndet betalas ut i det fall gärningspersonen, den skadeståndsskyldiga, inte betalar själv. Att det inte ska göras något grundavdrag är utmärkt.

Men vi berör i grunden också en återkommande fråga som utskottet har hållit på med mycket länge, nämligen vem som ska betala till ett brottsoffer. Efter avslutad rättegång kan domstolen fastställa ett skadestånd. När dessa 1 000 kronor eller 10 000 kronor ska betalas ut är brottsoffret tvungen att ta kontakt med gärningsmannen och se till att denne får kontouppgifter. Detta har förbättrats något; de kan såklart förmedlas. Men i grunden ligger ändå ansvaret på brottsoffret att tjata på den människa som vägrar betala. Det är ju helt orimligt.

När det här utreddes senast var det tydligt i utredningen att det absolut enklaste och mest brottsoffervänliga skulle vara att staten betalar ut skadeståndet och sedan kräver detta från gärningspersonen, den skadeståndsskyldiga. Detta borde inte vara jättesvårt. Men utredaren pekade på att det inom ramen för direktivet, som det såg ut då, var svårt att föreslå en sådan ändring.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Inget grundavdrag vid bestämmande av brottsskadeersättning

Det pekades i utredningen också på att det finns ett överfallsskydd i våra hemförsäkringar. Ja, det är ju lite tråkigt att det behövs över huvud taget. Att man har en hemförsäkring för det fall att man blir av med väskan på resan eller får en vattenskada är väl en sak. Men att man ska ha hemförsäkring för det fall att man blir överfallen när man går ut på stan visar på ett annat och mer grundläggande problem i vårt samhälle. Att man riskerar att bli överfallen när man går ut på stan och att man kan försäkra sig för detta är helt orimligt.

Liberalerna är tydliga. Se till att vi utreder detta! Det kan finnas en majoritet i utskottet, tror jag. Här hoppas jag att vi kan komma framåt under kommande år. Detta skulle vara en viktig reform för de brottsutsatta. Lidandet skulle sluta vid lagakraftvunnen dom vad gäller relationen till gärningsmannen. Sedan kan man gå vidare och slippa tjata om skadeståndet. Det här kan inte vara jättesvårt. Framåt! Se till att vi tillsätter en ny utredning!

Jag yrkar bifall till reservation 4 från Liberalerna, fru talman.


Anf. 21 Carina Ödebrink (S)

Fru talman! Jag vill inledningsvis yrka bifall till regeringens proposition om ett avskaffande av grundavdraget vid bestämmande av brottskadeersättning och avslag på motionerna i anslutning till betänkandet.

Den som drabbats av en skada till följd av brott kan få skadan ersatt av staten genom så kallad brottsskadeersättning enligt reglerna i brottsskadelagen. Efter en bred översyn trädde en ny brottsskadelag i kraft den 1 juli 2014; flera förändringar syftade till att stärka brottsoffers rätt till brottsskadeersättning.

Nuvarande lagstiftning innebär att ett grundavdrag ska göras vid bestämmandet av ersättning. För närvarande uppgår det till 1 500 kronor. Ärenden om ersättning prövas av Brottsoffermyndigheten. När brottsskadeersättning betalats inträder staten i brottsoffrets ställe och kan kräva tillbaka det utbetalade beloppet från den person som orsakat skadan.

Fru talman! Trots dagens bestämmelser om grundavdrag görs det i dag undantag från regeln i vissa situationer. Det gäller exempelvis om det handlar om barn som bevittnat brott eller om det finns andra särskilda skäl. Dessa undantag innebär en gränsdragningsproblematik och är inte alltid enkla att göra. Det finns därför goda skäl att inte längre göra denna skillnad mellan brottsoffer.

Enligt regeringen finns det goda skäl att avskaffa regeln om grundavdrag. Det är dem riksdagen nu har att ta ställning till. Om grundavdraget avskaffas säkerställs att alla som beviljas brottsskadeersättning alltid får ersättning även för den del av skadan som motsvarar grundavdraget. Förslaget innebär förbättrade möjligheter för brottsoffer att få ersättning för skador i samband med brott. Systemet blir också mer lätthanterligt och lättbegripligt för brottsoffer. Dessutom bidrar ett avskaffat grundavdrag till att terrorismdirektivets brottsofferbestämmelser får bättre genomslag i Sverige.


Anf. 22 Rasmus Ling (MP)

Fru talman! Vi debatterar justitieutskottets betänkande nr 41, Inget grundavdrag vid bestämmande av brottsskadeersättning.

Inget grundavdrag vid bestämmande av brottsskadeersättning

Den som blir utsatt för ett allvarligt brott bör naturligtvis få skadestånd och upprättelse på alla sätt som är möjliga. Men man ska ha respekt för att en fullständig upprättelse sällan är möjlig. Får man skador på sin kropp som inte läker fullt ut är ekonomisk kompensation det sätt vi har. Men det är naturligtvis inte en kompensation som väger upp skadan. Nivån på skadeståndet ska spegla allvaret, men är skadan allvarlig är det omöjligt att väga upp den.

Icke desto mindre är det angeläget att brottsskadeersättning ges och att det görs på ett så enkelt sätt som möjligt. Reglerna för detta förändrades 2014. Man tittade då över systemet och behandlade frågan om att staten skulle ge brottsskadeersättning antingen direkt när brottet hade begåtts eller när en dom hade vunnit laga kraft. Båda de alternativen såg man att det fanns nackdelar med. I det första var man rädd att offret inte skulle medverka i lika hög utsträckning i uppklarandet, i det andra att den långsiktiga konsekvensen skulle bli att detta utgick från försäkringen som då inte skulle täcka det.

Fru talman! Propositionen innebär att det grundavdrag på 1 500 kronor som i dag finns och som alltför ofta inte betalas ut till offret försvinner. Det gör att brottsoffer som får ersättning kommer att få hela beloppet utan avdraget. Det är en bra förändring.

Fru talman! Jag yrkar bifall till förslaget i betänkandet och propositionen.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 15.)

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Beslut

Inget avdrag ska göras på skadestånd till brottsoffer (JuU41)

Reglerna för brottskadeersättning ska ändras så att inget avdrag ska göras på summan. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

En person som utsätts för ett brott kan ha rätt till skadestånd från gärningsmannen. I de fall då gärningsmannen inte kan betala skadeståndet kan brottsoffret istället få så kallad brottsskadeersättning, det vill säga att det istället är staten som betalar. Med de nuvarande reglerna görs ibland ett avdrag på 1 500 kronor från den summa brottsoffret får i brottsskadeersättning

De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2020.

Riksdagen sa samtidigt nej till åtta förslag i motioner om skadestånd och brottsskadeersättning från allmänna motionstiden 2019.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.