Förbättrade förutsättningar för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Debatt om förslag 20 juni 2022

Protokoll från debatten

Anföranden: 19

Anf. 1 Mats Green (M)

Fru talman! Låt mig börja med att yrka bifall till Moderaternas, Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas gemensamma reservation, det vill säga reservation nummer 2.

Fru talman! Det ärende vi nu ska behandla handlar om Arbetsförmedlingen och dess reformering, och gudarna ska veta att Arbetsförmedlingen behöver reformeras i grunden. Men en reformering behöver vara genomtänkt, ordnad och ske gradvis för att lyckas.

Den snabba och ogenomtänkta förändring av Arbetsförmedlingen som regeringen och januaripartierna försökte genomföra saknade helt plan och riskerade hela tiden att bli en experimentverkstad. Det varnade vi för då, och nu när vi sitter med facit i hand kan vi tyvärr konstatera att detta får tjäna som stilstudie i hur en lyckad reformering aldrig ska gå till.

Det är ju en sak att vara efterklok, fru talman, men exakt detta varnade vi moderater för från första början - just för att vi är väldigt måna om en lyckad reformering av en djupt dysfunktionell myndighet, för Sveriges och för de arbetslösas skull. År 2019 tvingade vi därför, tillsammans med riksdagens övriga partier, regeringen och Centerpartiet att överge planerna på att låta hela reformeringen hänga på lagen om valfrihetssystem.

Vi krävde även att januaripartiernas förändring av Arbetsförmedlingen skulle ske ordnat, genomtänkt och successivt - i synnerhet mot bakgrund av den i många stycken kaosartade och ogenomtänkta reformeringen där man exempelvis till att börja med varken såg eller ville ha någon egentlig roll eller samverkan med landets kommuner över huvud taget. Det är bara ett av otaliga exempel där regeringen och Centerpartiet fick slänga in all jäst i degen i efterhand.

Fru talman! Både utformningen av reformen och den oklara och förhastade tidsplanen var bakgrunden till att vi även tvingade regeringen att justera tidsplanen för att bland annat kunna kvalitetssäkra förändringarna. Vi talar här om en av Sveriges största myndigheter. Det är en av de myndigheter som allmänheten har absolut lägst förtroende för och en som sedan länge betraktas som en av de minst attraktiva arbetsgivarna.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förbättrade förutsätt-ningar för den arbets-marknadspolitiska verksamheten

När Riksrevisionen utvärderat Arbetsförmedlingens matchningsuppdrag mot arbetsmarknaden har kritiken varit förödande. Annan befogad kritik handlar om att man diskriminerar utrikes födda kvinnor till förmån för utrikes födda män i fråga om etablering på arbetsmarknaden. Listan kan tyvärr göras lång, fru talman, men allvarligast är naturligtvis att man inte levererar gentemot de arbetssökande ur egentligen något perspektiv.

För dem som hör den här debatten kan det kanske framstå som att man är lite väl hård, negativ och onyanserad i beskrivningen av Arbetsförmedlingens stora och konstanta tillkortakommanden, men låt oss då ställa en retorisk motfråga: Kan någon ge ett exempel på vad Arbetsförmedlingen lyckats med? De av oss - i alla partier, ska jag säga, fru talman - som värderar fakta och evidens väntar fortfarande på ett sådant exempel.

Allvarligast, fru talman, är kanske den kritik mot bakgrund av Sveriges rekordhöga långtidsarbetslöshet - vårt kanske största samhällsproblem - som IFAU, en av de myndigheter som är satta att granska Arbetsförmedlingen, riktar. Den visar att två av tre långtidsarbetslösa saknar en aktivitet och att en av tre långtidsarbetslösa inte har haft en aktivitet på över ett år. Detta började dessutom redan innan pandemin, fru talman, så den får man sluta skylla på.

Det är inte rimligt att de som står längst från arbetsmarknaden lämnas helt åt sitt öde. Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitik har lett till att långtidsarbetslösa hamnar i passivitet i stället för att mötas av effektiva, offensiva insatser. Detta säger mycket om en dysfunktionell myndighet i extremt stort behov av reformering, men framför allt säger det mycket om regeringens oförmögenhet, under en lång följd av år, att styra en av landets största myndigheter.

Avslutningsvis, fru talman: Vi måste förhålla oss till verkligheten och realiteten i diskussionen om det förslag och den proposition som nu ligger på bordet. Då kommer jag osökt in på Centerpartiet. Centerpartiet kan inte fortsätta låtsas inför väljarna som att det senaste året inte har skett, att januariavtalet inte har fallit eller att man inte ingår i samma rödgröna regeringsunderlag som Vänsterpartiet. Man kan inte heller, om olyckan är framme och Vänsterpartiet, Centerpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna får majoritet i riksdagen, låtsas som att Centerpartiet inte tänker tala eller förhandla med Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet har stenhårt varit emot alla privatiseringar och alla delar av den reformering vi nu diskuterar. Vad kommer att återstå av detta om olyckan som sagt är framme och de rödgröna, där Centerpartiet nu ingår, har flest mandat i riksdagen efter valet - när det är Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna mot Centerpartiet? Kommer Centerpartiet att hålla sina löften om att inte förhandla med Vänsterpartiet i allmänhet och i synnerhet inte i fråga om Arbetsförmedlingen? Eller ska även detta bli ett i raden av Centerpartiets brutna, högtidligt givna löften?

I så fall är nämligen den proposition vi nu behandlar helt obsolet. Den är inte ens värd papperet den är tryckt på; det blir som att skriva i vatten. Det behöver Centerpartiet och Centerpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson svara väljare och aktörer på senare i den här debatten. Den saken tar vi då.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förbättrade förutsätt-ningar för den arbets-marknadspolitiska verksamheten

Jag skulle vilja avsluta med att önska talmannen en god och trevlig sommar, liksom mina utskottskollegor och övriga.


Anf. 2 Magnus Persson (SD)

Fru talman! Vi kan konstatera att avsaknaden av konsekvensanalyser av de egna besluten har varit denna regerings signum i åtta år. Så är det även när det gäller detta betänkande.

Målet för arbetsmarknadspolitiken är att insatserna ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. En del i att uppnå det är den arbetsmarknadspolitiska verksamheten med Arbetsförmedlingen som ansvarig myndighet. Detta är en myndighet som alldeles för länge har bidragit med urusla resultat sett till skapandet av riktiga, osubventionerade anställningar. Man har i stället blivit en myndighet vars uppdrag mest handlat om att dölja siffrorna för regeringens ansvarslösa invandringspolitik och dess ekonomiska konsekvenser för samhället.

Fru talman! Vi i Sverigedemokraterna har under lång tid velat se en utveckling där matchningen mellan arbetssökande och arbetsgivare öppnas upp för privata aktörer, då vi anser att myndigheten helt har misslyckats med sitt grunduppdrag. Därför ställde vi oss bakom reformeringen av Arbetsförmedlingen, och vi står fortfarande bakom denna reformering. Men, fru talman, detta är en stor reform, och då måste riktlinjerna vara tydliga. Det är oroande när kritiken som framförs gäller saker som borde vara självklara på alla nivåer.

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, framhåller bland annat i sitt remissvar på den promemoria som ligger till grund för regeringens förslag att det inte är uppenbart att förändringar av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten sker, eller har skett, ordnat och successivt. I stället, fru talman, finns det mycket som talar för att reformeringstakten är och har varit för skyndsam. IFAU anser även att det är märkligt att en så omfattande reformering kan genomföras utan att en noggrann analys av effekter och kostnader görs.

Sverigedemokraterna instämmer i denna bedömning och anser därför att regeringen bör ta fram en samlad konsekvensanalys av förändringarna av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, inklusive en bedömning av offentligfinansiella effekter och hur verksamhetsförändringarna är anpassade för den allt större grupp personer som har varit arbetslösa under lång tid.

Därför ställer vi från Sverigedemokraterna oss bakom den reservation vi har tillsammans med M och KD. Jag yrkar bifall till reservation 2.


Anf. 3 Ciczie Weidby (V)

Fru talman! Jag börjar med att yrka bifall till Vänsterpartiets reservation 1.

Vänsterpartiet förespråkar en aktiv statlig arbetsmarknadspolitik med tonvikt på god matchning, kunskapshöjande insatser och funktionella stöd riktade till de individer som bäst behöver dem. Insatserna ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad där människors kompetens och vilja att arbeta tas till vara.

En sammanhållen statlig arbetsförmedling med nationell överblick är en förutsättning för att kunna föra en aktiv arbetsmarknadspolitik. Arbetsförmedlingen ska finnas i hela landet för att garantera att alla medborgare ges ett likvärdigt stöd oavsett var de bor. Myndigheten ska fokusera på att rusta de arbetssökande och matcha dem mot de jobb som finns och växer fram. Insatserna ska vara individuellt anpassade och effektiva.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förbättrade förutsätt-ningar för den arbets-marknadspolitiska verksamheten

Samrådet mellan Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter bör stärkas i syfte att ta till vara parternas unika kompetens när det gäller arbetsmarknadens funktionssätt. Myndighetens samverkan med kommuner, regioner och näringsliv bör utvecklas. Verksamheten ska bedrivas i offentlig regi utan vinstintresse, och antalet privata aktörer bör begränsas.

Vänsterpartiet anser att Arbetsförmedlingen behöver reformeras för att på ett bättre sätt ge stöd till arbetslösa och möjliggöra för fler arbetsgivare att hitta rätt kompetens. Jag anser dock att den pågående reformeringen, som till stor del innebär att Arbetsförmedlingens verksamhet privatiseras, är helt fel väg att gå.

Vänsterpartiet är starkt kritiskt till den pågående reformeringen, som innebär att så kallade fristående aktörer ska rusta och matcha arbetslösa för de lediga jobben. Den här reformeringen, som bygger på januariavtalet, riskerar att leda till omfattande problem.

För det första, fru talman, finns det en uppenbar risk för att oseriösa privata utförare ser en möjlighet att tjäna pengar på arbetslösa. Det är ju en upprepning av tidigare liberala reformer som jobbcoacher och etableringslotsar.

För det andra finns det en uppenbar risk att arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer att få sämre möjligheter till stöd, dels eftersom de inte omfattas av de matchningstjänster som de fristående aktörerna tillhandahåller, dels eftersom det ekonomiska stödet till matchningstjänsterna tar resurser från insatser riktade till dem som står längst ifrån arbetsmarknaden.

För det tredje, fru talman, finns det en uppenbar risk för så kallade vita fläckar på kartan, det vill säga orter där fristående aktörer väljer att inte etablera sig på grund av otillräckligt befolkningsunderlag. I kombination med de omfattande nedskärningar inom Arbetsförmedlingen som har skett de senaste åren, då ett stort antal lokalkontor har lagts ned och flera tusen anställda sagts upp, riskerar det att leda till att arbetslösa på vissa orter i Sverige lämnas helt utan stöd. För personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, som ofta är i behov av mycket stöd och personlig service, kommer detta att vara förödande.

Fru talman! Trots att januariavtalet för länge sedan har fallit, och trots den omfattande kritik som riktats mot den pågående reformeringen från såväl fack som kommuner och forskare, fortsätter den socialdemokratiska regeringen att reformera Arbetsförmedlingen i enlighet med Centerpartiets krav. Det är anmärkningsvärt och djupt oansvarigt.

Fru talman! Syftet med lagförslagen i den proposition som vi debatterar här är enligt regeringen att sammantaget förbättra möjligheten till ett ändamålsenligt informationsutbyte, för att såväl Arbetsförmedlingen som leverantörer ska kunna fullgöra sina uppdrag effektivt samtidigt som intrånget i den personliga integriteten för enskilda minimeras.

Regeringen bedömer att det finns vissa behov av lagändringar för att uppnå detta mer ändamålsenliga informationsutbyte mellan Arbetsförmedlingen och de leverantörer som utför dessa insatser på uppdrag av myndigheten. Enligt regeringen finns det även behov av ändringar för att anpassa uttryck i befintlig lagstiftning, bland annat i lagen om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. I lagen föreslås också ändringar för att göra bestämmelsen om gallring mer ändamålsenlig. Vidare bedömer regeringen att det behöver göras förtydliganden i lagen om valfrihet hos Arbetsförmedlingen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förbättrade förutsätt-ningar för den arbets-marknadspolitiska verksamheten

Fru talman! Vi i Vänsterpartiet delar inte regeringens bedömning vad gäller behov av lagändringar för att uppnå detta så kallade ändamålsenliga informationsutbyte. Enligt vår mening bör antalet privata leverantörer begränsas - inte utökas.

Vi i Vänsterpartiet delar inte heller regeringens bedömning att det behöver göras fler förtydliganden i lagen om valfrihet hos Arbetsförmedlingen. Enligt vår mening ska LOV inte användas inom ramen för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

Vänsterpartiet kan även konstatera att regeringen, efter påtryckningar från bland annat Vänsterpartiet hösten 2019, har slagit fast att reformeringen inte ska bygga på LOV. Det är mycket anmärkningsvärt att regeringen trots det öppnar upp för att detta ska tillämpas inom ramen för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

Fru talman! Vänsterpartiet kan konstatera att regeringens förslag innebär att den nuvarande sekretessbestämmelsen för enskildas personliga förhållanden ändras till ett så kallat rakt skaderekvisit, det vill säga offentlighet som huvudregel. Detta förslag syftar till att anpassa sekretessreglerna till en utveckling där arbetsmarknadspolitiska insatser i större utsträckning än i dag utförs av privata aktörer. I klartext: Det ska bli enklare för privata aktörer att få tillgång till information om de arbetslösa.

Fru talman! Vänsterpartiet anser i likhet med fackförbundet ST, som avstyrker förslaget, att hänsynen till den enskildes integritet och behov av skydd för känsliga personuppgifter bör väga tyngre än privata aktörers informationsbehov. Regeringens förslag riskerar att leda till att personuppgifter av mer eller mindre känslig natur sprids till en avsevärt större krets och dessutom utanför myndighetssfären.

Det finns ingen anledning att ändra nuvarande sekretessbestämmelser för att underlätta en privatisering av centrala delar av Arbetsförmedlingens verksamhet. Vänsterpartiet anser därför att förslaget bör avslås.

Fru talman! Med det vill jag önska talmannen och presidiet, kanslipersonalen och även övriga utskottsledamöter en fin sommar.


Anf. 4 Michael Anefur (KD)

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till den gemensamma reservationen med Moderaterna och Sverigedemokraterna.

Att myndigheter inte fungerar är ytterst sett regeringens ansvar. Att Arbetsförmedlingen har stora problem är uppenbart. Det beror på att myndigheten inte riktigt fungerar. Men det beror också på regeringen och dess nuvarande, tidigare, eller hur man nu ska uttrycka det, stödpartier.

Ett problem som har uppstått är naturligtvis att den personliga kontakten mellan arbetssökande och Arbetsförmedlingen har blivit alltmer sällsynt och allt svårare att få till stånd. Vi vet alla att den personliga kontakten och den personliga relationen är helt avgörande.

Med alla de problem som uppstått - de som har funnits i Arbetsförmedlingen länge och även de som uppstått med reformeringen - är det förvånande att regeringen inte vill ha en ordentlig konsekvensanalys av en av de största reformerna någonsin inom arbetsmarknadsområdet. Det visar väl att Sverige behöver en ny regering, och vi är redo att ta över.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förbättrade förutsätt-ningar för den arbets-marknadspolitiska verksamheten

Fru talman! Man ska inte förlänga debatter bara för sakens skull. Flera av de synpunkter som jag och mitt parti står för har redan förts fram av företrädare för både Moderaterna och Sverigedemokraterna. Jag finner ingen anledning att upprepa dem, även om jag vet att repetition är kunskapens moder. Men ibland mår debatten bra av att inte bli för lång. Med det tackar jag för ordet.


Anf. 5 Serkan Köse (S)

Fru talman! Jag vill inleda med att yrka bifall till propositionen och avslag på samtliga motioner.

Fru talman! Vi ser att återstarten av ekonomin efter coronapandemin går bättre än väntat. Stora delar av den svenska arbetsmarknaden går nu som tåget. Massiva investeringar i fossilfritt stål, förnybar energi och batteritillverkning genererar redan nu tusentals nya gröna jobb och innebär fantastiska möjligheter för hela Sverige.

Vi ser också att både sysselsättningsgraden och arbetskraftsdeltagandet ligger på högre nivåer än innan pandemin, och de nya siffrorna visar att arbetslösheten sjunker. Antalet arbetslösa som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen är drygt 330 000 personer. Det är 100 000 personer färre än i maj 2020 när viruset svepte som en löpeld över vår befolkning och tvingade många arbetsplatser och verksamheter runt om i landet att pausa eller bomma igen.

Fru talman! Mycket tyder på att arbetslösheten kommer att fortsätta nedåt under den närmaste tiden. Varslen är på historiskt låga nivåer, och platsannonserna har aldrig tidigare strömmat in till Arbetsförmedlingens platsbank i den takt som de gör nu. Antalet nyanmälda jobb hos Arbetsförmedlingen uppgick i maj till drygt 200 000.

Fru talman! Men bortom horisonten döljer sig också orosmoln. Det är dels utmaningen med kompetensförsörjningen, bland annat till de stora gröna nyetableringar som jag nämnde, dels den tudelning vi har i dag på arbetsmarknaden och som har förstärkts under flera år.

Fru talman! Vi socialdemokrater är tydliga: Långtidsarbetslösheten ska bekämpas, fler människor ska komma i jobb och arbetsgivare ska hitta den kompetens som de behöver. För att möta detta behövs en statlig aktiv arbetsmarknadspolitik som både ställer krav och ger de stöd som behövs för att människor ska komma i arbete. Så säkrar vi både den svenska tillväxten och resurserna till välfärden.

Vad gäller kampen mot långtidsarbetslösheten har regeringen gett Arbetsförmedlingen flera specifika uppdrag. Arbetsförmedlingen ska till exempel förstärka stödet till långtidsarbetslösa, särskilt i områden med socioekonomiska utmaningar. AF ska också analysera vilka behov långtidsarbetslösa som står långt från arbetsmarknaden har och vid behov föreslå åtgärder för samma målgrupp.

AF ska även stärka den strategiska och operativa samverkan med kommuner avseende stöd till långtidsarbetslösa personer som är i behov av förstärkt stöd samt aktivt verka för fungerande samverkanslösningar med olika relevanta aktörer, däribland idéburna aktörer, till exempel genom olika överenskommelser. Nyligen har Arbetsförmedlingen skrivit en överenskommelse med arbetsgivarorganisationen Fremia. Det är ett tydligt exempel på den samverkan.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förbättrade förutsätt-ningar för den arbets-marknadspolitiska verksamheten

Som ni hör är kampen mot långtidsarbetslösheten på allvar. Att gå vinnande ur denna strid förutsätter benhård politisk vilja, beslutsamhet men också tålamod.

Samtidigt ska vi vara ärliga med att det inte finns någon quickfix för att lösa detta. Vi behöver arbeta både brett och långsiktigt. Vi socialdemokrater har inga andra planer än att fortsätta axla ansvaret.

För personer som är arbetslösa finns i dag viktiga insatser i den arbetsmarknadspolitiska verktygslådan. Det handlar till exempel om subventionerade anställningar och om arbetsmarknadsutbildning. Det finns också insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Men, fru talman, dessvärre har den gångna mandatperioden kännetecknats av tvära politiska kast, osäkerhet och sänkta ambitioner för arbetsmarknadspolitiken. Jag tänker på budgetnedskärningarna som drivits igenom av Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna både inför 2019 och inför 2022. De har orsakat neddragningar inom Arbetsförmedlingens organisation och en försämrad kapacitet att anvisa deltagare till arbetsmarknadspolitiska insatser.

Särskilt olyckligt är att de högerkonservativa partierna gick samman och avvecklade bland annat extratjänsterna, en insats riktad specifikt till dem med svagast anknytning till arbetsmarknaden.

Ytterst har detta drabbat dina och mina medmänniskor, som har sett samhällets stöd försvagas under den tid de behövt det som mest. En månads arbetslöshet kanske har förlängts till ett år, och ett år till två år. Hopp har kanske övergått i hopplöshet.

Fru talman! Vi socialdemokrater är tydliga med att Arbetsförmedlingen på ett mer effektivt sätt än i dag behöver ge stöd till arbetssökande att komma i arbete och möjliggöra att fler arbetsgivare ska hitta rätt kompetens. Arbetsförmedlingen och den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska därför reformeras. Det verkar finnas en bred samstämmighet och samsyn om detta i riksdagen.

Regeringen föreslår i denna proposition vissa lagändringar som ska skapa bättre förutsättningar för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

Det handlar bland annat om att utbytet av information mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer av arbetsmarknadspolitiska insatser ska bli mer effektivt samtidigt som intrånget i den personliga integriteten minimeras. Förslagen bidrar till bland annat bättre förutsättningar för Arbetsförmedlingens kontroll av såväl leverantörer som insatser.

Det föreslås också ett förtydligande om att överenskommelser mellan Arbetsförmedlingen och kommuner får innefatta ersättning från myndigheten till kommunerna. Lagändringarna träder i kraft den 1 december 2022.

Fru talman! Det ska även i den reformerade verksamheten finnas en bredd av arbetsmarknadspolitiska insatser för att svara mot varierande behov hos arbetssökande och arbetsgivare. Dessa insatser kan utföras av fristående aktörer, till exempel leverantörer, kommuner, arbetsgivare och idéburna aktörer, eller i Arbetsförmedlingens egen regi. Arbetsförmedlingen ska fortsatt ha myndighetsansvaret för arbetsmarknadspolitiken, men matchande och rustande insatser ska i huvudsak utföras av fristående aktörer.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förbättrade förutsätt-ningar för den arbets-marknadspolitiska verksamheten

Vissa arbetssökande kommer även att ha behov av insatser som reguljär utbildning. Arbetsförmedlingens samverkan med andra på nationell, regional och lokal nivå kommer fortsatt att vara central för genomförandet av det arbetsmarknadspolitiska uppdraget. Arbetsförmedlingen behöver fortsatt ha en aktiv roll, även lokalt, i att utforma, samordna och anvisa sökande till sådana insatser när det är arbetsmarknadspolitiskt motiverat.

Fru talman! Det här med fristående aktörer är inget nytt. Under lång tid har många insatser inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten utförts av just fristående aktörer på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Arbetsmarknadsutbildning har upphandlats sedan mitten av 1980-talet. Sedan 2007 har Arbetsförmedlingen även anlitat kompletterande aktörer för att få arbetssökande i arbete.

I arbetet med att reformera Arbetsförmedlingen har vi socialdemokrater varit garanter för att Arbetsförmedlingen även i framtiden ska ha en bred verktygslåda för att svara mot varierande behov hos arbetssökande och arbetsgivare.

Vi menar att det fortsatt behövs en aktiv arbetsmarknadspolitik i hela landet, och vi står upp för att Arbetsförmedlingen ska fortsätta att vara en stor och viktig myndighet med muskler att säkerställa detta. Med budgetpropositionen för 2022 förstärkte vi myndighetens förvaltningsresurser. Detta ger AF förutsättningar att säkerställa en ändamålsenlig och väl fungerande lokal närvaro i hela landet.

I budgetpropositionen för 2022 föreslog vi ytterligare 2,5 miljarder för att fler arbetssökande, utöver matchningstjänster, ska få insatser som arbetsmarknadsutbildning, extratjänster och introduktionsjobb.

Fru talman! I samband med att jag nämner detta bör jag påminna om de högerkonservativas arbetsmarknadspolitiska ambitioner, eller kanske snarare avsaknaden av sådana. I årets budget tog de återigen till storsläggan mot den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Moderaternas, Kristdemokraternas och SD:s gemensamma budgetinitiativ resulterade i att AF fick mindre pengar och inte får fatta nya beslut om anvisning till extratjänster. De som hamnar i kläm är vanligt folk som inte vill något annat än att ha ett arbete. Arbetsförmedlingen ser nu över möjligheterna att i stället öka användningen av andra subventionerade anställningar och övriga insatser och program för att kompensera för detta.

Avslutningsvis, fru talman, har vi socialdemokrater höga ambitioner för arbetsmarknadspolitiken och vill därför fortsätta att stärka Sverige som kunskapsnation, höja kvalifikationsgrunden och anställbarheten bland arbetslösa samt säkerställa att vi konkurrerar med en välkvalificerad arbetskraft snarare än låga löner.

Med detta vill jag tacka alla mina kollegor i arbetsmarknadsutskottet för denna mandatperiod. Jag vill rikta ett särskilt tack till vår fantastiska kanslipersonal för allt gott arbete och samarbete. Jag önskar er alla en skön och avkopplande sommar. Jag önskar också fru talmannen en skön och trevlig sommar.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förbättrade förutsätt-ningar för den arbets-marknadspolitiska verksamheten

(Applåder)


Anf. 6 Mats Green (M)

Fru talman! När man hör S-ledamoten beskriva situationen kan man tro att Sverige har lägst arbetslöshet i EU, inte bland de högsta, och att vi har en obefintlig långtidsarbetslöshet, inte rekordhög, som vi de facto har. Ledamoten tog också upp traineetjänster, extratjänster och etableringsjobb, för att bara nämna några. Låt oss gå igenom dessa.

När det gäller de traineetjänster som Socialdemokraterna sa skulle lösa arbetslösheten, hur många blev det? Jo, några hundra. När det gäller extratjänsterna, som också skulle lösa arbetslösheten, var det mindre än 4 procent av dem som hade extratjänster som fick ett jobb efter det.

Detta är typiskt. Man anvisar dyra ineffektiva åtgärder till kvinnor och effektiva åtgärder till män, i Socialdemokraternas Sverige, med en totalt obefintlig styrning av Arbetsförmedlingen. Men åtgärder som fungerar minskar man, exempelvis praktikplatser, som man har minskat med 70 procent sedan valet 2014. Och man har halverat antalet nystartsjobb.

Som jag påpekade tidigare är det två av tre långtidsarbetslösa som inte har haft någon aktivitet över huvud taget från Arbetsförmedlingen, och en tredjedel har inte haft någon aktivitet över huvud taget under ett års tid. Och här påstår man att det förs en aktiv arbetsmarknadspolitik, men det förs bara en aktiv politik för att få bort de arbetslösa ur statistiken. Det är vad som görs, fru talman.

Jag skulle vilja få ett svar från S-ledamoten. Är du stolt över era resultat när det gäller långtidsarbetslösheten, som alltså nästan är högst i Europa? Är S-ledamoten stolt över att långtidsarbetslösa inte får någon hjälp över huvud taget i Socialdemokraternas Sverige?


Anf. 7 Serkan Köse (S)

Fru talman! Jag vet inte i vilken ände jag ska börja. Jag tror inte att Mats Green riktigt lyssnade på mitt anförande. Jag nämnde inte ordet traineetjänster. Det verkar som att Mats Green har fastnat i debatten från 2018.

Däremot problematiserade jag långtidsarbetslösheten och försökte beskriva dels det som vi gör i dag, dels det som vi behöver göra framöver. Men en del av diskussionen handlar mycket om resurserna till arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingen.

Det som är intressant i denna kontext är att Mats Green inte tar ansvar för sin egen politik. Det var ju Mats Greens budgetinitiativ som riksdagen röstade för 2019 och 2022. Detta innebar att Arbetsförmedlingen fick mindre pengar till förvaltningsanslaget, mindre personal, varsel om uppsägningar och mindre kontor, och det ledde också till mindre pengar till arbetsmarknadspolitiska insatser och åtgärder.

Sedan ska man komma ihåg att extratjänster är utformade på ett sådant sätt att det är en hundraprocentig subvention som går till dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. Det som Mats Green pratade om är nystartsjobben, som är en rättighetsbaserad åtgärd som man får om man uppfyller villkoren. Skillnaden är att de som får de jobben befinner sig väldigt nära arbetsmarknaden. Det finns mycket forskning som visar att det också finns dödviktseffekter av nystartsjobben, eftersom det är de som befinner sig nära arbetsmarknaden som kommer att få denna åtgärd. Detta är inte något som jag eller Mats Green kan styra över.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förbättrade förutsätt-ningar för den arbets-marknadspolitiska verksamheten

Extratjänsterna har gått till kvinnor, men det handlar om att de ska få förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. Det har också varit en viktig insats för att få resurser till välfärdssektorn så att fler kan rekryteras dit. Vi pratar alltså även om rekryteringsbehovet inom denna sektor. Extratjänsterna är utformade på det sättet att de går till den målgrupp som har störst behov.


Anf. 8 Mats Green (M)

Fru talman! Mindre än 4 procent av dem som hade extratjänster har fått ett jobb efter det. Om detta kan beskrivas som en lyckad åtgärd, vad är då en misslyckad åtgärd i Socialdemokraternas Sverige?

Sedan stod S-ledamoten här och pratade om en budget för 24 budgetar sedan. Det är så många budgetar som har lagts fram sedan dess. En justering av Arbetsförmedlingens anslag på 2 procent skulle alltså vara anledningen till Socialdemokraterna nu har börjat lägga ned kontor. Trots att Arbetsförmedlingen har högre förvaltningsanslag än 2018 har man avvecklat den lokala närvaron. Och detta är på något sätt alltid alla andras fel. Man låtsas som att man inte har suttit i regeringsställning i åtta år.

Återigen: Hur kan man försvara - Serkan Köse gör det inte med ett enda ord, fru talman - att långtidsarbetslösa egentligen inte får något stöd från Arbetsförmedlingen eller regeringen över huvud taget, när vi har en av Europas absolut högsta långtidsarbetslösheter? Det enda svar som Serkan Köse kunde ge var att de ska vara glada att de åtminstone är kvar i arbetslöshetsstatistiken. För det är vad man egentligen säger när man pratar om sysselsättningsgraden.

Socialdemokraternas svar till de långtidsarbetslösa är: Strunt i att ni inte får någon hjälp av Arbetsförmedlingen! Och strunt i att vi inte tänker införa en enda åtgärd för att se till att ni kommer i arbete, mer än anslag till Arbetsförmedlingen som bara handlar om att administrera arbetslöshet. Strunt i det! Ni ska åtminstone vara glada över att ni är kvar i arbetslöshetsstatistiken.

Fru talman! Jag hävdar att detta svar inte duger. Vi måste sluta att lämna de långtidsarbetslösa åt deras öde. Det är det här som gör att Sverige behöver en ny regering.


Anf. 9 Serkan Köse (S)

Fru talman! Jag försökte använda fyra av åtta minuter av mitt anförande till att beskriva vad vi gör när det gäller långtidsarbetslösheten. Jag vet inte om Mats Green lyssnade.

Jag nämnde att Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag att analysera och titta på detta och inte minst att komma tillbaka med vad det är mer som behövs än det som finns i verktygslådan i dag. Vad mer behöver vi göra för att komma åt långtidsarbetslösheten, som jag tycker är ett stort problem? Här måste vi göra mer. Men det hjälper inte om Mats Green tar bort resurser för arbetsmarknadspolitiska insatser. I Mats Greens budget tas 2 miljarder bort från de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Det kommer inte att hjälpa långtidsarbetslösa människor när man tar bort så mycket pengar från arbetsmarknadspolitiken.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förbättrade förutsätt-ningar för den arbets-marknadspolitiska verksamheten

Återigen: Det var Mats Greens politik som innebar enorma konsekvenser för Arbetsförmedlingen 2019. Sedan hamnade vi i en pandemi 2020. Därefter har man dragit ned ytterligare på både program och anslag. Det får alltså konsekvenser för Arbetsförmedlingen och för arbetsmarknadspolitiken. Men jag hörde inte Mats Green säga någonting om detta. Han använde sina sex minuter till att misskreditera Arbetsförmedlingen. Men Mats Green hade inte ett enda förslag om hur man ska komma åt problemet med till exempel långtidsarbetslösheten.

Mats Green vill satsa alla sina pengar på nystartsjobben, som är en rättighetsbaserad åtgärd som innebär att de som uppfyller kriterierna får med sig pengarna som går till arbetsgivaren. I detta fall handlar det om att extratjänster går till kvinnor, kvinnor som är långtidsarbetslösa och som också får förutsättningar att få ett jobb. Det är så, Mats Green. Du behöver inte skaka på huvudet. Forskningen visar att nystartsjobben bäst når dem som har de bästa förutsättningarna att få ett jobb. Det kallas dödviktseffekt, det vill säga att man ändå skulle ha fått jobbet men får med sig pengarna till arbetsgivaren. I detta fall går pengarna till välfärdssektorn, till kvinnorna, som får förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden.

(Applåder)


Anf. 10 Alireza Akhondi (C)

Fru talman! Häpnadsväckande okunnigt. Så skulle jag sammanfatta Mats Greens anförande. Man skulle kunna tycka att Mats Green efter fyra år i arbetsmarknadsutskottet borde ha lite större förståelse för hur arbetsmarknadspolitiken är uppbyggd och hur olika pusselbitar får effekt av varandra.

Fru talman! Med detta sagt: 134 dagar utan en regering. Så inleddes denna turbulenta mandatperiod som haft fler intriger och komplotter än åtta säsonger av Game of Thrones, och än är den inte över. Men vi lyckades efter noggranna överväganden hitta en väg ut ur den politiska låsningen tack vare det som har kommit att kallas januariavtalet, där centrala reformdelar, dels arbetsmarknadspolitiken i allmänhet, dels Arbetsförmedlingen i synnerhet, bär Centerpartiets signatur.

Särskilt stolta är vi över det historiska LAS-omställningspaket som är den största förändringen på svensk arbetsmarknad sedan Saltsjöbadsavtalet ingicks 1938, med en moderniserad arbetsrätt i syfte att minska riskpremien för jobbskaparna och skapa en mer adekvat och modern arbetsrättslig lagstiftning för framtidens arbetsmarknad.

Men vi lyckades också med det omöjliga, nämligen att adressera frågan om det livslånga lärandet och möjliggöra för den enskilde att genom ett världsunikt omställningssystem alltid kunna vara relevant och attraktiv på arbetsmarknaden, oavsett vad digitaliseringen, automatiseringen eller konjunkturen för med sig.

Dessa delar tillsammans skapar en rörlighet på den svenska arbetsmarknaden över tid och minskar trösklarna för i synnerhet två grupper att träda in på svensk arbetsmarknad: unga och utrikes födda. Systemet kommer också på sikt att adressera frågan om kompetensförsörjningen i olika sektorer som i dag brottas med enorma utmaningar.

Under mina resor i samtliga 21 regioner i Sverige får jag en samstämmig bild av att bransch efter bransch - det spelar ingen roll vilken del av landet som vi befinner oss i - brottas med exakt samma problem, nämligen att hitta utbildad personal till de lediga jobben.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förbättrade förutsätt-ningar för den arbets-marknadspolitiska verksamheten

En rörligare arbetsmarknad med dessa omställningsmöjligheter minskar också på sikt inflödet av antalet personer till Arbetsförmedlingen.

Centerpartiets ingång är och har varit att framtidssäkra individen på arbetsmarknaden samtidigt som man ser arbetsgivarnas behov av att få en ny och livskraftig kompetens. Jobbtrygghet är alltid att föredra framför anställningstrygghet.

Januariavtalet innehöll fler delar - en helt ny arbetslöshetsförsäkring, en reformerad svenskundervisning för utrikes födda och många andra beståndsdelar - som syftade till att få en inkluderande arbetsmarknad som ökar utrikes föddas arbetskraftsdeltagande och i synnerhet utrikes födda kvinnors. Och där kommer reformeringen av Arbetsförmedlingen in i bilden.

Om man vill förändra och komma åt samhällsproblem är det sällan bra att lösningen ligger i linje med att göra det som man alltid har gjort. Det som var väl fungerande under 90-talet behöver inte alls vara rätt i dagens samhällskontext. En myndighet som genom åren har fått nya direktiv och uppdrag men som inte har följt med i förändringen är Arbetsförmedlingen, inte för att man inte har haft viljan eller insikten utan snarare för att uppdragsgivaren valt att köra på med "business as usual". Årtionden av politisk klåfingrighet av alla dess kulörer har skapat en situation med en extremt fragmenterad arbetsmarknadspolitisk lagstiftning med både stor byråkrati och höga transaktionskostnader som följd.

Problemet har varit att man sällan har varit intresserad av att gå till botten med hur olika pusselbitar påverkar varandra. Kunskapen om de grundläggande mekanismerna som styr arbetsmarknaden och samspelet med andra politikområden har lyst med sin frånvaro, samtidigt som vår förvaltningstradition också har bidragit till att politikens vilja inte alltid fått den effekt som har varit efterfrågad.

Låt mig konkretisera. Vi kan vara ense om att experimentet med etableringslotsarna gav en bitter eftersmak. Men problemet var inte idén i sig utan dess utformning och framför allt styrningen. Även den av myndigheten själv initierade förnyelseresan i digitaliseringens tecken hade nog goda intentioner, men resultatet blev nog inte vad man hade tänkt sig där heller. Men ur denna typ av förändringar finns det i dag goda lärdomar att dra. Vi vet nu att ersättningen i ett system med leverantörer måste vara förenlig med det resultat man vill uppnå. Vi vet även att lokal närvaro kan vara avgörande för dem som står långt från arbetsmarknaden och att den stora gruppen långtidsarbetslösa brottas med ett stort digitalt utanförskap.

För Centerpartiet har den lokala närvaron alltid varit viktig. Vi har gång på gång påpekat att reformeringen av Arbetsförmedlingen står och faller med myndighetens närvaro i samtliga 290 kommuner, en närvaro som inte behöver se likadan ut överallt men som kräver betydligt mer än låtsasnärvaro på Statens servicecenter där medarbetare agerar någon sorts mellanhand när de ringer till samma kundcenter men med ett annat nummer.

Vi har också krävt att kommunernas roll i den statliga arbetsmarknadspolitiken tydliggörs och finansieras fullt ut. I 285 av landets 290 kommuner är kommunen den största arbetsgivaren. Kommunerna har också ansvar för skolan och den reguljära vuxenutbildningen och är dessutom en enorm källa till praktikplatser och arbetsplatser. Låt oss ta vara på den enorma kraft som finns runt om i vårt avlånga land! Men det ska göras på ett sätt som har individen i fokus.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förbättrade förutsätt-ningar för den arbets-marknadspolitiska verksamheten

Alla aktörer i arbetsmarknadspolitiken är inte bäst lämpade att utföra arbetsmarknadspolitiska insatser i alla tjänster. Rätt aktör ska bidra med sin kompetens i rätt tjänst. Därför blir de arbetsmarknadspolitiska bedömningarna oerhört centrala. Jag brukar jämföra detta med ett läkarbesök, där läkaren efter en noggrann bedömning utfärdar ett recept som sedan expedieras hos relevant aktör. Men blir bedömningen fel och man får hjärtmedicin när man har sökt hjälp för ryggsmärtor blir det fel i hela systemet, och så är tyvärr fallet i dag - man får fel recept.

Det är denna typ av lärdomar reformeringen av Arbetsförmedlingen bygger på. Vid utformningen av förslagen har man inte bara tagit till vara de erfarenheter vi har från vår svenska myndighet utan även tagit del av många internationella satsningar för att säkerställa att vi gör det mesta rätt från början.

Låt mig vara glasklar! Reformeringen av Arbetsförmedlingen handlar inte om val av upphandlingsform och om det är ett LOV:at eller ett LOU:at system. Det är inte det som avgör hur arbetsmarknadspolitiken ska utformas.

Under denna första del av reformeringen har därför grunden för bygget varit i fokus. Genom att säkerställa att den finns kan vi bygga vidare på huset. Den matchningstjänst som fått namnet Rusta och matcha har varit ett första test för att få lärdom om hur det som tidigare inte fungerat går att undvika. Men även där det finns erfarenhet av väl fungerande tjänster och verksamheter har dessa kunnat testas för att se om de går att förstärka ytterligare.

Resultaten är hittills mycket lovande. Det visar sig att rätt incitamentsstruktur genom resultatersättning ger ökat fokus på att få människor i arbete. Problemen med "parking" verkar vara satta ur spel tack vare det. Profileringsverktyget fungerar redan väl men behöver fortsätta utvecklas och förfinas, inte minst för att säkerställa en likvärdig bedömning oavsett var i landet man bor.

Arbetsförmedlingens årsredovisning säger att ungefär hälften av alla deltagare i testverksamheten kom i jobb eller studier. Det får ses som mycket lovande resultat av en helt ny tjänst. Men det är för få som får ta del av tjänsten, även om ambitionsnivån är god från myndigheten. Enligt Arbetsförmedlingens egen prognos skulle deltagarantalet vara 81 000 i maj 2022. I verkligheten var det strax över 70 000. Som med all testverksamhet får man inte luta sig tillbaka och vara nöjd, utan man måste se till att fler arbetssökande får möjlighet att ta del av aktiva insatser som leder till jobb.

Det finns massor av problem i arbetsmarknadspolitiken i dag. Jag ser att min talartid rinner iväg, men ett av de problem som jag vill peka på är att man som arbetssökande i dag måste vänta minst ett år innan man får ta del av de tjänster som erbjuds. Om den inledande arbetsmarknadspolitiska bedömningen redan vid inskrivning påvisar risk för långtidsarbetslöshet blir det lätt en självuppfyllande profetia om insatser ges efter minst tolv månader, vilket också råkar vara den tid som definierar långtidsarbetslöshet. I praktiken innebär det att det bara är långtidsarbetslösa som får ta del av de insatser som ges och att vi missar värdefull tid.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förbättrade förutsätt-ningar för den arbets-marknadspolitiska verksamheten

Arbetslöshetsförsäkringens regler är också i sig ett hinder för dem som behöver en insats redan från dag ett. I arbetet med den nya lagen om arbetslöshetsförsäkring drev vi från Centerpartiets sida att man ska kunna få ta del av mindre omfattande förmedlingsinsatser tidigt under arbetslösheten. Men tyvärr valde regeringen att begrava en gedigen utredning i byrålådan.

Inget system är dock bättre än dess infrastruktur. Genom att blicka utåt och ta del av goda internationella exempel ser vi att ett gemensamt it-system för flera olika intressenter kan ge mycket goda effekter. I synnerhet bör man lyfta blicken och titta på Kanada, där sådan infrastruktur redan i dag används. Man kan utforma behörighetsnivåer utifrån de olika roller man har och så vidare.

Det är viktigt att vi i politiken lyfter blicken och inte hamnar i någon typ av blame game. Jag skulle med lätthet kunna stå här och skylla på MKD-SD-budgeten, som gick igenom hösten 2018 och där man minskade förvaltningsanslaget med 10 procent och programanslaget med 20 procent. Jag skulle kunna stå här och skylla på en dysfunktionell myndighet som inte sköter sitt uppdrag. Det finns mycket som man skulle kunna skylla på. Men det för inte debatten framåt. Det hjälper inte den enskilda personen som brottas med att komma ut i jobb och självförsörjning och få möjlighet att förverkliga sig själv.

Låt oss ta ansvar! Nu har Centerpartiet tillsammans med regeringen lagt grunden för det fortsatta arbetet. Låt oss slutföra reformeringen på ett sätt som gör att vi äntligen får valuta för de 70 miljarder kronor som vi årligen satsar på den aktiva arbetsmarknadspolitiken!

Jag vill rikta ett stort tack till utskottskollegorna och kansliet. Glad sommar!


Anf. 11 Mats Green (M)

Fru talman! Alireza Akhondi brukar regelbundet stå här och anklaga vår vänsterkollega för att i och för sig kunna läsa men inte förstå det hon läser samt anklaga mig för att vara okunnig och trögfattad. Det är väl smällar vi båda kan ta.

Men nu handlar det om relevanta politiska frågor som handlar om huruvida det beslut vi nu står i begrepp att fatta kommer att hålla mer än några månader. Detta är ett av de sista beslut vi kommer att fatta under det här riksdagsåret. Min fråga till Centerpartiet och Alireza Akhondi handlade om hur det blir om vi efter valet får ett rödgrönt flertal där Centerpartiet ingår i regeringsunderlaget, med tanke på att Vänsterpartiet var emot alla delar av er föreslagna reformering. Är beskedet från Centerpartiet fortfarande att ni inte kommer att tala eller förhandla med Vänsterpartiet över huvud taget, även om Vänsterpartiet blir den större spelaren i den nya riksdagen, som det nu verkar bli?

Framför allt önskar jag att Alireza Akhondi besvarar frågan: Är det förslag vi står i begrepp att fatta beslut om här senare under veckan också det som kommer att gälla efter valet om man har samma rödgröna flertal i riksdagen som under den här mandatperioden? Det är klart att det här spelar stor roll för arbetslösa och för Arbetsförmedlingen som myndighet och organisation, men också naturligtvis för alla de ideella och privata aktörer som är inblandade i detta. Hur tänker Centerpartiet ställa sig till Vänsterpartiet och dess totala avvisande av ert förslag på reformering?


Anf. 12 Alireza Akhondi (C)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förbättrade förutsätt-ningar för den arbets-marknadspolitiska verksamheten

Fru talman! Jag tackar Mats Green för frågan. Jag har enormt stor respekt för att valdagen ännu inte är här. Det är 83 dagar kvar till valet. Det är svenska folket som avgör hur riksdagens sammansättning kommer att se ut efter valet. För Centerpartiets del har vi varit väldigt tydliga med att vi är ett självständigt, liberalt och borgerligt mittenparti. Jag sörjer för egen del att Moderaterna har släppt taget om den politiska mitten och i stället valt att luta sig mot och ta stöd av, eller snarare bli ett stödparti till, det främlingsfientliga partiet Sverigedemokraterna. Det är en beklaglig utveckling.

Men det är inte det som debatten handlar om i dag, utan vi pratar om reformeringen av Arbetsförmedlingen. Jag är väldigt stolt över att vi nu kommer att fatta beslut om nödvändiga steg i att se till att vi lägger grunden för det husbygge som behöver färdigställas. Jag är övertygad om att regeringen i enlighet med de löften som har getts kommer att se till att utföra de nödvändiga förordningsändringar som kommer att behöva hanteras nu under sommaren och under tidig höst. Med det känner jag mig väldigt trygg med att vi så småningom kommer att se till att vi har en väl fungerande arbetsmarknadspolitik där individen sätts i fokus och där vi får kostnadseffektivitet i systemet och valuta för våra skattepengar.


Anf. 13 Mats Green (M)

Fru talman! Alireza Akhondi kanske har rätt i att jag är trögfattad, för jag förstod faktiskt inte svaret. Och när jag ser ut över mina kollegor i den här kammaren är jag inte riktigt säker på att någon annan förstod det heller.

Vi går in i en valrörelse nu, och där kan vi klargöra floskelbingon. Men nu ska vi diskutera sakfrågan, och min fråga handlar om framtiden för Arbetsförmedlingens reformering. Jag får till svar att vi ska respektera valresultatet. Ja, det hoppas jag att vi alla i den här församlingen gör. Det är väl inte riktigt det frågan gäller.

Vad det handlar om är detta: Om man får samma rödgröna flertal i nästa mandatperiod som vi har haft under den här mandatperiod - kommer då de högtidliga centerlöftena att gälla, det vill säga att man aldrig ska förhandla med Vänsterpartiet? Lycka till med att förhandla med Vänsterpartiet när det gäller det förslag som vi står i begrepp att fatta beslut om, eftersom de har sagt nej till allting - egentligen utan undantag!

Ska vi stå här och låtsas som att Vänsterpartiet inte finns? Det finns, och jag beklagar det, för jag delar inte Vänsterpartiets åsikter i någon del. Men fortfarande är Vänsterpartiet en del av det regeringsalternativ som Centerpartiet nu har klargjort att man faktiskt ser sig ingå i.

Återigen: Vad är det för framtid vi kommer att få se för det här förslaget? Kommer det bara att leva några månader och sedan vara stendött, eller vad är det som kommer att ske? Är Centerpartiet berett att förhandla med exempelvis Vänsterpartiet om privatiseringar och privata utförare? Och var går gränserna där?

Fru talman! Det löfte som Centerpartiet har gett otaliga gånger att aldrig förhandla med Vänsterpartiet, i synnerhet inte när det gäller Arbetsförmedlingen - gäller det fortfarande, Alireza Akhondi? Ja eller nej?


Anf. 14 Alireza Akhondi (C)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förbättrade förutsätt-ningar för den arbets-marknadspolitiska verksamheten

Fru talman! Jag känner att jag på riktigt har viktigare saker att göra än att stå och käbbla om vem som tar vem. Jag har respekt för valresultatet den 11 september.

Det är inte Moderaterna och Mats Green som definierar vilka Centerpartiet är, vad vi står för och vilka vi avser eller inte avser att samarbeta med. Det är Centerpartiet, och vi har varit väldigt tydliga med att vi är ett självständigt och liberalt borgerligt parti i den politiska mitten.

Mats Green borde vid det här laget veta att det vi centerpartister säger, det står vi för. Vi står inte och påstår att vi inte skulle samarbeta med ett främlingsfientligt parti ens om himlen skulle falla ned för att sedan ändra ståndpunkt två sekunder senare. Så funkar inte vi centerpartister, utan vi står alltid för vad vi säger.

Den här mandatperioden har vi levererat väldigt många reformer även på arbetsmarknadens sida. Det handlar om den största förändringen på svensk arbetsmarknad sedan 1938 - en reform som inte ens var görlig under åtta års alliansstyre.

I dag fattar vi beslut om grunden i den största förvaltningsreformen i svensk modern historia. Mats Green kan skaka på huvudet så mycket han vill, men vi centerpartister levererar. Vi står inte på läktaren och pekar finger utan att ha ett enda genomtänkt förslag om hur man bör gå vidare med de samhällsutmaningar som vi har.


Anf. 15 Michael Anefur (KD)

Fru talman! Under de år jag har suttit i AU har jag lärt mig att ledamoten har en förmåga och en förkärlek för att inte alltför sällan förminska sin omgivning och samtidigt förstora sin egen roll och person.

Enligt ledamoten har Centern och ledamoten lyckats med allt, inte minst när det gäller förändringar och reformering av Arbetsförmedlingen. Nu i dag fick vi lära oss att det är Centerns förtjänst att LAS-förhandlingen landade som den gjorde. I min värld handlar det om att parterna kom överens, men det är möjligt att ledamoten var med även där - vad vet jag?

Min fråga blir: Är ledamoten verkligen nöjd med utvecklingen av långtidsarbetslösheten i Sverige? Det låter så. Men om inte - vilka åtgärder tycker ledamoten behövs i framtiden?


Anf. 16 Alireza Akhondi (C)

Fru talman! Tack, Michael Anefur, för din fråga! Jag är väldigt stolt över det historiska LAS-omställningspaketet. Det är ingenting som jag tänker sticka under stol med.

Det är klart att Centerpartiet har varit en drivande kraft i att se till att den reformen äntligen är på plats. Det är ingenting som vi har anledning att skämmas för, utan vi ska tvärtom vara väldigt stolta över reformen. Den adresserar många viktiga samhällsfrågor, däribland det livslånga lärandet.

Jag är inte helt nöjd med hur reformeringen av Arbetsförmedlingen fortskrider. Om inte januariavtalet hade fallit förra hösten skulle vi ha kommit en bra bit längre med reformeringen än att bara ha lagt grunden.

Det är klart att det behövs ett flertal stora insatser för att det här ska ge full effekt. Jag nämnde i talarstolen behovet av att göra justeringar i lagen om arbetslöshetsförsäkring. Jag nämnde till exempel att svenskundervisningen behöver reformeras radikalt i ett sfi-lyft, dels genom Klivautredningen, dels genom sfi-pengsutredningen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förbättrade förutsätt-ningar för den arbets-marknadspolitiska verksamheten

Jag är övertygad om att vi behöver en stor skattereform, där man höjer grundavdraget rejält för att öka skillnaderna mellan bidrag och ett första jobb och på så vis ökar incitamenten. Jag är övertygad om att vi behöver en utbildningsreform och att vi behöver se till att utbudssidan hänger med så att det finns rätt utbildningar. Då kan vi matcha och rusta människor på ett bättre sätt. Det finns alltså fortfarande väldigt mycket att göra.


Anf. 17 Michael Anefur (KD)

Fru talman! Jag är också stolt över att parterna lyckades lösa LAS-reformen. Jag tror att det är väldigt bra för Sverige. Däremot går jag inte runt och säger att det är min förtjänst, men jag är väldigt glad över det.

Mycket av det som Alireza Akhondi räknar upp här känns som en väldigt tydlig allianspolitik. Det känns som en borgerlig politik. I mångt och mycket kan jag hålla med och tycka att det är precis det vi behöver göra. Där är vi nog oerhört överens.

Det som gör mig konfunderad är hur Alireza Akhondi och Centerpartiet tänker sig att få detta genomfört i en rödgrön miljö. Ett parti säger nej. Det är Vänstern, som säger: Vi tänker inte privatisera, och vi tänker inte vara med. Två partier, åtminstone som jag uppfattar det, nämligen Socialdemokraterna och Miljöpartiet, är till detta lite grann som biskop Brask nödda och tvungna. Sedan har vi Centern som är jätteglada och säger: Det här löser vi!

Och förslagen är bra; det vill jag säga. Men hur i herrans namn kan man som en del i ett rödgrönt lag inbilla sig att det är just de här sakerna som ska bli genomförda? Nej, Alireza Akhondi, på något sätt vill jag säga: Välkommen tillbaka till dem som tycker likadant i stället för att slåss mot väderkvarnar i ett gäng där framgången rimligen kommer att bli ganska liten!

Sverige behöver mycket av det som Alireza Akhondi tar upp här, men jag tror tyvärr att det blir väldigt svårt. Vad tror Alireza Akhondi? Kommer man att lyckas övertala Vänstern att göra så här?


Anf. 18 Alireza Akhondi (C)

Fru talman! Jag vill börja med att ge en eloge till Michael Anefur. Trots att det är valår kan ledamoten vara generös och säga att Centerpartiets förslag de facto är bra. Det uppskattar jag.

Det gäller att ha respekt för väljarnas bedömning den 11 september. Som jag sa tidigare i ett annat replikskifte är Centerpartiet fortsatt ett liberalt, borgerligt parti i den politiska mitten. Vi har sagt att vi är beredda att samarbeta och förhandla med sex av riksdagens åtta partier. Vår dörr står öppen för samarbete. Jag beklagar att våra tidigare alliansvänner har valt en annan väg.

I mitt första val, på min 18-årsdag, röstade jag faktiskt på Kristdemokraterna, mycket tack vare Alf Svenssons varma, empatiska framtoning. Det gör ont i hjärtat att se att tidigare vänner har valt att luta sig mot ett främlingsfientligt, socialistiskt parti där det finns enorma skillnader mot de förslag som Michael Anefur tyckte var bra.

Jag vill återigen sträcka ut en hand och välkomna Kristdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna till den politiska mitten, till borgerligheten. Jag ser fram emot ett gott samarbete efter valet, när ni släpper taget om Sverigedemokraterna.


Anf. 19 Roger Haddad (L)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förbättrade förutsätt-ningar för den arbets-marknadspolitiska verksamheten

Fru talman! Den här debatten handlar om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten och inriktningen, ingenting annat.

Vi har fortfarande en hög arbetslöshet, enligt Liberalerna, även om vi ser ljuspunkter efter pandemin. Vi har en rekordhög långtidsarbetslöshet på cirka 180 000 personer, där 63 procent utgörs av utrikes födda och där många är utrikes födda kvinnor.

Som siste man på talarlistan har jag suttit och lyssnat noga för att efterhöra vilka konkreta förslag det finns, förutom kritik mot Arbetsförmedlingen. Tyvärr konstaterar jag att de lyst med sin frånvaro i kammaren i dag, oavsett vem som varit uppe i talarstolen före mig.

Vi står huvudsakligen bakom förslagen i propositionen. Vi har ingen reservation från Liberalerna, fru talman. Men det är en väldigt smal proposition med få förslag. Den skrivelse som regeringen presenterade förra hösten skapade ju förväntningar, inte minst hos kommuner och sociala företag men även hos det privata näringslivet som är med och bidrar i arbetsmarknadspolitiken.

Ett av förslagen handlar om ett bättre utbyte av information mellan Arbetsförmedlingen och de kompletterande privata aktörerna. Det tycker jag är oerhört viktigt. I betänkandet förtydligas varför vi behöver göra den här förändringen, nämligen för att undvika felplaceringar och dubbelarbete, ta bort byråkratiska hinder och ta bort den ineffektivitet som det tyvärr oftast innebär när man bokstavligen bollar personer mellan Arbetsförmedlingen och olika aktörer, oavsett om det handlar om sociala företag eller om privata aktörer.

Detta förslag säger Vänsterpartiet nej till, av rent ideologiska skäl. De har inga som helst problem med att yrka avslag på dessa förslag i stället för att se att detta är ett faktiskt problem. Oavsett om Arbetsförmedlingen har varit en motor, om man har träffat arbetsförmedlare själv eller om man fyllt i uppgifter är det fortfarande många som hamnar fel och tvingas tillbaka till Arbetsförmedlingen. Sedan ska de ut igen till aktör två, tre och fyra och valsa runt som i en karusell, utan att få rätt stöd direkt, tidigt och anpassat.

Detta tycker jag från Liberalerna är ett av de viktigaste skälen till att vi kan stödja den här förändringen. Informationsutbytet mellan Arbetsförmedlingen och de privata aktörerna måste bli bättre.

Vi menar dock att det också måste bli bättre gentemot de kommunala aktörerna, kommunerna och de kommunala arbetsmarknadsenheterna. Jag har själv besökt arbetsmarknadsenheter där man visserligen har statsbidrag för extratjänster, nystartsjobb eller etableringsjobb men där den inom enheten som har hand om individen inte vet och inte kan se vad individen på andra sidan bordet har för övriga insatser hos Arbetsförmedlingen eller inom vuxenutbildningen. Det tycker jag är ett stort bekymmer.

Lika illa, fru talman, är det när det gäller avsaknaden av information från Arbetsförmedlingen i fråga om kvinnor, eller egentligen alla, som deltar i etableringsprogrammet för nyanlända de första två åren. I dag finns det inget fungerande informationsutbyte, ingen informationsskyldighet och ingen rapportering kring närvaro eller progression bakåt och uppåt till Arbetsförmedlingen, som ska besluta om etableringsplan och etableringsersättning och bidra till att många av de utrikes födda mycket snabbare kommer ut på arbetsmarknaden.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förbättrade förutsätt-ningar för den arbets-marknadspolitiska verksamheten

Jag tycker att det är viktigt att informationsutbytet fungerar gentemot både de privata och de kommunala arbetsmarknadsenheterna. Här ser jag att regeringen inte har levererat.

När det gäller uppdraget att Arbetsförmedlingen ska ta ett myndighetsansvar vill jag betona det som står i betänkandet om att staten ska vara garanten för att vi har en arbetsmarknadspolitik i hela landet. Det har vi inte. Utbudet har blivit sämre, närvaron har blivit sämre och stödet har blivit sämre, inte minst för de grupper och individer som står långt ifrån arbetsmarknaden - 55-plus, funktionshindrade och utrikes födda. De har fått sämre stöd efter några av de här reformeringarna. Reformera alltså, men se till att de som verkligen behöver Arbetsförmedlingens insatser inte glöms bort och halkar efter!

Det sas här tidigare, fru talman, att där det inte finns privata aktörer - man pratar om vita fläckar - ska staten hantera detta. Vi har ju sett exempel där det inte finns någon statlig verksamhet eller närvaro i alla fall. Då är det viktigt att man försöker locka till sig seriösa privata aktörer.

Om man inte vill gå den vägen föreslår vi liberaler att man ska överenskomma med kommunerna om att ha en arbetsmarknadspolitisk verksamhet. Men det finns till och med kommuner där man har lagt ned den kommunala arbetsmarknadsenheten, och till slut står individerna helt utan stöd från vare sig staten eller de privata eller kommunala aktörerna. Där tycker jag att staten inte tar sitt fulla ansvar för den statliga arbetsmarknadspolitiken.

Avslutningsvis står Socialdemokraterna här och säger att deras arbete mot långtidsarbetslösheten är på riktigt. Jag tycker att det är ett häpnadsväckande uttalande, fru talman, när man kommer två tre månader före valet och ger ett uppdrag till Arbetsförmedlingen att ta fram en analys och förslag på hur man ska angripa den rekordhöga långtidsarbetslösheten, som har varit ett problem i flera år. Den fanns ju även innan pandemin, men den förvärrades och förstärktes under pandemin. Även om vi ser en nedgång i arbetslöshet för andra målgrupper har långtidsarbetslösheten bitit sig fast. Så kom inte och säg, två månader före valet, att ni har tagit långtidsarbetslösheten på allvar och att ni agerar för att få ut de långtidsarbetslösa i jobb, för det, om något, har ni misslyckats med.

Trevlig sommar till utskottet och till fru talmannen!

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut skulle fattas den 21 juni.)

Beslut

Bättre informationsutbyte mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer av insatser (AU15)

Lagändringar ska förbättra informationsutbytet mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer av arbetsmarknadspolitiska insatser. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 december 2022 och handlar bland annat om vilka uppgifter som ska omfattas av tystnadsplikt och sekretess, och vid vilka tillfällen sekretessen kan brytas.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.