Åtgärder mot missbruk av svenska pass

Debatt om förslag 2 mars 2016

Protokoll från debatten

Anföranden: 7

Anf. 18 Kent Ekeroth (SD)

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 2.

Problemet med missbruk av svenska pass har existerat under bra många år nu. Redan år 2001 lämnade socialdemokraten Carina Hägg in en skriftlig fråga till den dåvarande socialdemokratiska regeringen om problemet med pass som försvinner. Där angav hon att dåvarande Rikspolisstyrelsen hade uppgett att det försvann 30 000 pass.

Thomas Bodströms svar på hennes fråga är lite roligt, sett i relation till hur det ser ut i dag. Han skrev: "Ett skäl till att ett så stort antal svenska pass stjäls antas vara att de är lätta att förfalska. Sverige införde emellertid 1998 ett nytt pass som är betydligt svårare att förfalska. Det talar för att intresset för svenska pass på sikt bör minska hos de kriminella." Vi vet alla hur utvecklingen har varit sedan dess.

Bodström avslutade sitt svar med att passande säga: "Det finns för närvarande inga planer från regeringens sida på att vidta några åtgärder beträffande borttappade och/eller stulna pass." Där kan man prata om att vara ute och cykla!

Problemet är alltså inte nytt på långa vägar, men den socialdemokratiska regeringen gjorde ingenting åt det. Vad gjorde då alliansregeringen? Jo, man gjorde lika lite, i ärlighetens namn.

Som bekant kom alliansregeringen till makten 2006. År 2008 berättade Rikspolisstyrelsen att drygt 45 000 svenska pass hade förkommit, som man kallade det. År 2011 hade det stigit till 56 000 pass. Efter fem år hade alltså inte heller alliansregeringen gjort något åt detta uppenbara problem.

Den 20 september 2012 väckte Sverigedemokraterna en motion i Sveriges riksdag som krävde att man skulle vidta omedelbara åtgärder för att förhindra missbruk av svenska pass. Motionen behandlades ett och ett halvt år senare i ett betänkande, där utskottsmajoriteten menade att motionen skulle avslås eftersom "Rikspolisstyrelsen bedriver ett arbete med att ta fram förslag på åtgärder". Under tiden ställde jag två skriftliga frågor till regeringen, den 3 oktober 2013 och den 15 oktober samma år. Jag fick samma svar från regeringen som från utskottet i betänkandet, alltså att Rikspolisstyrelsen håller på med något och snart kommer vi kanske med något, med lite tur.

Kontentan efter åtta år av alliansregering var att det inte kom något förslag för att skärpa reglerna för pass, trots att problemet hade varit känt i minst fem år innan dess, om inte mer. Som jag har konstaterat var de rödgröna på intet sätt bättre; de gjorde själva ingenting. Det är alltså sju partier i den här riksdagen som har varit väldigt passiva under minst 15 års tid.

Jag vet att det är populärt att hänvisa till utredningar hit och dit eller till att Rikspolisstyrelsen ska göra något, men kontentan efter 15 år med olika regeringar är att ingenting har hänt förrän nu. Då kan man slå sig för bröstet, som Moderaterna gjorde i en debattartikel häromdagen. I ljuset av Moderaternas passivitet blir det anmärkningsvärt. Men det är såklart bra att Alliansen och vi kunde enas om att skärpa reglerna ytterligare. Vi har gjort ett tillkännagivande till regeringen om att ändringarna ska gälla även för främlingspass och resedokument, och regelverket ska ses över när det gäller uppehållstillståndskort. Det är positivt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Åtgärder mot missbruk av svenska pass

Jag är dock inte säker på att detta är allt som krävs för att komma åt problemen. Jag tror att vi i framtiden kommer att få se ett fortsatt missbruk av pass som man bör åtgärda, men det är alltid svårt att hitta rätt nivå för restriktioner när det gäller pass, så att det inte blir omöjligt för svenska medborgare som så att säga ärligt har tappat passet eller vars pass har förkommit.

Det finns olika sätt att gå vidare om man ska skärpa kontrollen ytterligare. Det handlar givetvis om restriktioner men även om att omöjliggöra missbruk. I vår reservation vill vi se obligatoriska och heltäckande kontroller gentemot den biometriska informationen varje gång ett pass används.

Utskottet konstaterar i betänkandet att det pågår ett arbete med att införa biometriska kontroller även i Sverige. Det låter ju lovande, men det framgår inte om det ska omfatta alla som passerar eller om det ska vara stickprov. Jag menar att det finns en poäng att alla som passerar Sveriges gränser ska kontrolleras mot den biometriska informationen. Om man skulle göra det skulle utsikterna för att svenska pass missbrukas minska drastiskt.

Sammanfattningsvis är detta ett fall framåt. Det har tagit onödigt lång tid, och många tusentals personer har med all säkerhet under denna tid missbrukat svenska pass och kanske även kommit in i vårt land på grund av dem. Men detta är ett steg på vägen, och vi får snart se om vi behöver ytterligare skärpningar. Om så är fallet hoppas jag innerligen att den regering som då sitter vid makten inte är lika passiv som vi har sett tidigare regeringar vara åtminstone under de senaste 15 åren.


Anf. 19 Christina Örnebjär (L)

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 1 och 3.

Alla svenska medborgare har rätt att ha ett pass och att alltid få det förnyat om de förlorat det - det gäller oavsett hur många gånger man har tappat bort det. Så säger den gällande lagstiftningen.

Svenska pass är eftertraktade, eftersom Sverige är ett av de länder som relativt få länder har visumkrav på. Svenska pass på svarta marknaden används av grov organiserad brottslighet och människosmuggling, och de är också ett problem vid terrorism.

Att svenska pass missbrukas har påpekats av bland annat Polismyndigheten, Frontex och svenska utlandsmyndigheter. Liberalerna tillsammans övriga partier i den dåvarande alliansregeringen gav våren 2014 gav en utredare i uppdrag att överväga åtgärder för att motverka missbruk av svenska pass. Uppdraget redovisades i Missbruk av svenska pass, och det är det arbetet som ligger till grund för regeringens proposition och det vi debatterar i dag.

De förslag som läggs fram i propositionen ligger väl i linje med vad Liberalerna tidigare förespråkat. Vi anser att det är viktigt att lagändringarna börjar gälla snart som möjligt. Frågan är dock om föreslagna åtgärder kommer att visa sig vara tillräckliga.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Åtgärder mot missbruk av svenska pass

För att förebygga att pass säljs på svarta marknaden föreslår regeringen att svenska medborgare ska kunna beviljas högst tre vanliga pass under en rullande femårsperiod. Denna kvantitativa gräns hindrar visserligen en person att storskaligt sälja vidare sina pass på den svarta marknaden, men den försvårar inte för den som gör det i mindre skala och under längre tid än fem år. I dag är det få som tar ut fler än tre pass under en femårsperiod. Risken finns att priset på pass helt enkelt höjs. Frågan är hur de som handlar med och köper pass kommer att bete sig. Det finns en risk för att kriminella anpassar sin vidareförsäljning av pass på svarta marknaden så att de håller sig strax under den kvantitativa gränsen.

Därför menar vi liberaler att det bör övervägas att komplettera den föreslagna bestämmelsen med en ytterligare spärregel som tar sikte på en persons agerande under längre tid, till exempel om en person låter fem pass försvinna under en rullande tioårsperiod. Det får ankomma på regeringen att vid behov återkomma till riksdagen med kompletterande lagförslag enligt detta.

Det är dessutom viktigt att analysera vilket utfall lagändringarna får i praktiken. Intresset att motverka grov brottslighet motsäger inte att skärpningar av passlagstiftningen är känsliga eftersom de har att göra med på vilka villkor medborgare kan utnyttja sin grundlagsskyddade rätt till rörelsefrihet.

Konsekvenserna för dem som av olika skäl riskerar att påverkas negativt liksom för näringslivet behöver följas upp. Av den orsaken bör en utvärdering av lagändringarna göras inom ett par års tid.

Liberalerna välkomnar att det finns en bred parlamentarisk enighet kring att stoppa missbruket av svenska pass, något som inte minst manifesterades i form av sexpartiöverenskommelsen i december 2015 om åtgärder mot terrorism. Vad gäller terrorism vill jag också påminna om Liberalernas förslag där vi vill komplettera nuvarande lagstiftning och se över och pröva möjligheten att göra det lättare för rättsväsendet att kunna återkalla eller tillfälligt dra in ett pass. Det är ett förslag som riksdagen tidigare i år ställde sig bakom i ett tillkännagivande.

Samtidigt som åtgärderna införs är det viktigt att framhålla att asylrätten fortsatt måste värnas. Det är de kriminella, den grova organiserade brottsligheten och de som säljer pass - det vill säga de som tjänar pengar på att utnyttja vårt öppna samhälle - som vi vill stoppa, inte människor som flyr för sina liv från krig och terror.


Anf. 20 Elin Lundgren (S)

Herr talman! Christina Örnebjär från Liberalerna berättade om den närliggande bakgrunden till precis det förslag som vi har framför oss i dag. Den utredning som Justitiedepartementet tillsatte för två år sedan har resulterat i de förslag som vi har framför oss i dag.

I propositionen från regeringen läggs förslag till förändringar i passlagen fram. De tre förslagen är

att svenska medborgare ska kunna beviljas högst tre vanliga pass under en femårsperiod

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Åtgärder mot missbruk av svenska pass

att ett vanligt pass ska återkallas när ett provisoriskt pass utfärdas för passinnehavaren

att giltighetstiden för vanliga pass till barn ska sänkas till tre år.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 april i år. Lagrådet har tittat på förslagen, och man har ingenting att erinra.

De pass som görs i dag är, jämfört med tidigare, relativt svåra att förfalska. Och det lär väl bli svårare och svårare efter hand som tekniken utvecklas. Vad gör man när man helt enkelt inte kan förfalska ett pass? Jo, man använder metoden som kallas för look-alike. Man söker helt enkelt ett pass där den egentliga passinnehavaren ser ut som en själv. Om man gör det är det ganska enkelt att komma igenom kontroller, om inga ytterligare kontroller görs än en rent visuell.

Det gör att personer som har att göra med till exempel organiserad brottslighet eller terroristorganisationer kan resa enkelt och anonymt och komma runt eventuella reseförbud som de har. Att Sveriges pass är ett av de starkaste gör naturligtvis att det är särskilt eftertraktat.

Det finns en underrättelserapport, som man kan läsa om i propositionen, från november 2014. Där beskrivs hur kriminella nätverk i Sverige bedriver handel med svenska pass, både i Sverige och internationellt, naturligtvis. Det finns en välorganiserad och omfattande handel. Nätverk som sysslar med människosmuggling säljer passen eller köper själva upp pass, beroende på vad de har för behov.

Flera av nätverken har också kopplingar till annan grov brottslighet, som narkotikasmuggling, vapenhandel och människohandel. Den här rapporten säger att försäljningspriset till slutkunden för ett pass kan variera mellan 7 000 och 90 000 kronor. Då blir det ganska tydligt att det finns en hel del pengar att hämta för de kriminella gängen för att finansiera annan typ av kriminell verksamhet också.

När det gäller det nationella identitetskortet och de resehandlingar som utfärdas av Migrationsverket, alltså främlingspass och resedokument, anges det i promemorian att ett visst missbruk förekommer men att det inte har kommit fram någonting som tyder på att de handlingarna missbrukas i samma omfattning som det svenska passet gör. Trots det kan vi hålla med allianspartierna, som kom med förslaget om att uppdra åt regeringen att se över regelverket också för dem.

Som jag sa är det svenska passet bland de mest gångbara för internationella resor, eftersom det också ger rätt att resa utan visum till väldigt många länder i världen. Men om det missbruk som vi har i dag fortgår är det inte säkert att vi kan fortsätta på det sättet. Sverige har nämligen fått kritik från andra länder om att det inte längre går att lita på att de som reser med de svenska dokumenten är de riktiga passägarna.

För att till exempel få behålla svenska medborgares viseringsfria resande till USA åtog sig regeringen sent under förra året att vidta vissa åtgärder, bland annat de som läggs fram i lagförslag nu.

Att en person inte ska kunna plocka ut hur många pass som helst minskar självklart risken för att passen hamnar i fel händer, liksom att pass återkallas när det utfärdas provisoriska pass. Det tycker vi känns väldigt bra.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Åtgärder mot missbruk av svenska pass

Men för den som är en riktig slarver och faktiskt lyckas med att tappa bort sina pass under den här perioden finns det skrivningar i lagstiftningen om hur man går till väga för att få ett provisoriskt pass för en specifik resa man behöver göra. Det kan vara väldigt bra att veta. Det kommer att bli dyrare, och det kommer inte att utfärdas på alla passexpeditioner. Men det kommer att gå att ordna.

Med det vill jag yrka bifall till utskottets förslag.


Anf. 21 Krister Hammarbergh (M)

Herr talman! Lagstiftning antas inte förrän den antas. Innan den antas krävs det rätt mycket omfattande arbete. Det arbetet har pågått ett tag. Vi har sett det här problemet.

Jag ska också erkänna att jag själv har lyft detta många gånger, inte minst gällande våra statliga myndigheter, i den tidigare Rikspolisstyrelsens styrelse. Tyvärr är det många gånger så att det när man lyfter upp ett problem börjar med en förnekelse hos myndigheten när det gäller att vi har ett problem. Inte förrän politiken träder in börjar man jobba närmare med frågan. Det är i sig ett bekymmer.

Det initiativet togs av Beatrice Ask, som då var justitieminister. Hon tillsatte den utredning som nu leder till att vi får större aktsamhetskrav när det gäller passen. Det är bra. Det behövs. Svenska pass är nämligen åtråvärda. Svenska pass är åtråvärda därför att de är säkra. De är åtråvärda därför att man med så kallad look-alike och rent slarvig hantering vid Schengens yttre gräns ganska lätt tar sig in. Det är i sig ett problem.

Svenska pass finns i stora volymer. Svenskar reser mycket. Därför har också antalet utfärdade pass ökat kraftigt de senaste åren. År 2014 utfärdades mer än 1 ½ miljon pass. Det var samma sak år 2013. Det är alltså ett stort antal passhandlingar som utfärdas varje år. Naturligtvis förkommer inte alla dessa. Men 2013 registrerades det 59 000 anmälda förlorade pass. Det var 57 500 år 2012. Det är relativt stora volymer.

Men när det gäller de utfärdade passen finns det sådant som pekar på ett missbruk av ordinarie pass. Det finns en person som har tagit ut 18 pass under loppet av ett år. Det betyder att vederbörande har tagit ut ett pass var tredje vecka. Antingen är personen extremt slarvig eller så kan man tyvärr misstänka att värdet på passen på den svarta marknaden, som nu uppskattas ligga någonstans mellan 5 000 och 25 000 kronor, är alldeles för lockande för att låta bli detta.

Det finns tre personer som har tagit ut ett pass varje månad - tolv stycken på ett år. Ytterligare tre har tagit ut elva pass. Det är ett fåtal personer. Men man kan titta på de personer som har tagit ut mer än tre pass per år. Då handlar det om 90 000 pass under loppet av ett år. Det finns alltså all anledning att se upp med detta.

En mängd olika organisationer har pekat på problemen med svenska pass. Det är Frontex, Europol, Interpol, vår svenska gränspolis och Migrationsverket men även andra myndigheter.

Det finns bara ett land i EU-sfären som har fler förkomna pass än Sverige. Det är Frankrike. Men börjar man jämföra per capita är vi ganska outstanding. Det är allvarligt.

Vi är glada och nöjda över att regeringen har kommit till skott och lagt fram den här propositionen efter utredningen. Vi behöver införa de här reglerna. Men till vår bestörtning upptäckte vi, när vi tittade i propositionen, att regeringen hade glömt väsentliga saker. Man hade inte tagit med samtliga dokument som gör att man kan passera gränsen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Åtgärder mot missbruk av svenska pass

Det handlar om de så kallade främlingspassen, de provisoriska främlingspassen och de så kallade resedokumenten, som ju inte är en biljett utan papper som man kan använda som en passhandling och som utfärdas med anledning av två olika konventioner - det handlar om dem som har flyktingstatus eller som är statslösa.

Det är betydligt mindre volymer, men det handlade ändå 2013 om 20 000 främlingspass, och 2012 om 17 000. Om man tittar på resedokument ser man att det ligger på mellan 5 000 och 7 000 per år. Det finns all anledning att tro att vi i den situation som råder nu kommer att få utfärda bra många fler av dessa. Det finns också anledning att tro att när vi nu skruvar åt aktsamhetskraven på ordinarie pass kommer de här att bli mer attraktiva.

Utredaren har haft svårt att vidimera volymerna och konstaterar att det finns stora mörkertal. Men det har hittats ett stort antal främlingspass, inte minst på Atens flygplats. Även de turkiska myndigheterna har upptäckt liknande. Man har också hittat så kallade UT-kort, det vill säga uppehållstillståndskort.

Om vi skruvar åt lagstiftningen på det ena området måste vi vara konsekventa. Därför har vi från Moderaterna tagit initiativ till en motion, vilken vi i Alliansen var överens om att väcka tillsammans. Vi konstaterar nu också att hela utskottet inser att regeringen inte sprang i mål. För att lagstiftningen ska bli effektiv måste den gälla samtliga resedokument. Om man skruvar åt på ett håll kommer det att börja pysa på ett annat.

Det finns också ett rent anständighetskrav i detta. Det handlar om likabehandling. Detta är ett krav på medborgare att vara aktsamma. Om vi ställer aktsamhetskrav på dem som får dokument utfärdade av svenska staten ska vi ställa samma aktsamhetskrav på samtliga. Det är ett rent anständighetskrav.

Vi har dessutom tagit upp uppehållstillståndskorten. Vi vill att de ska ses över, och detta av anledningen att de primärt inte är en resehandling utan ett sätt att visa att man har rätt att vistas i landet. De fungerar dock de facto som ett visum när man träder in i Schengenområdet.

Herr talman! Jag vet av egen erfarenhet hur det går till. Jag har sett att man tittar på kortet, men man tittar inte på den som har kortet. Det är ganska lätt hänt att det sitter en 75-årig man i mörkret i bilen i stället för den 30-åriga kvinna som egentligen borde ha suttit där. Det finns alltså all anledning att se över detta.

Herr talman! Vi yrkar bifall till utskottets förslag. Vi följer de biometriska passen noga. Vi har valt att inte motionera; det är som att sparka in en öppen dörr eftersom det är annonserat att det ska ske skärpningar. Men vi kommer att följa frågan noga. Om det inte händer någonting är vi beredda att motionera.

Om det inte heller händer någonting nu när det gäller främlingspassen och resedokumenten inom, säg, loppet av ett år är vi själva beredda att gå in och föreslå den konkreta reala lagstiftningen.

Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

(Applåder)


Anf. 22 Mats Pertoft (MP)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Åtgärder mot missbruk av svenska pass

Herr talman! Det svenska passet är en värdehandling. När jag funderade över denna debatt kom jag att tänka på att jag personligen fick ett väldigt nära förhållande till mitt svenska pass under de 17 år jag bodde i dåvarande Västtyskland. Det var min enda legitimation. Det var där uppehållstillståndet var instämplat. Man fick gå till polisen med regelbundna mellanrum, ungefär vart tredje år, för att få en ny stämpel. Det var passet som jag fick visa upp. Det såg betydligt mer vederhäftigt ut än det dåvarande västtyska id-kortet, som såg ut att vara väldigt lätt att förfalska.

Jag lärde mig att uppskatta mitt svenska pass. När jag i går fick se att det svenska passet dessutom väl försvarar sin internationella ställning som det andra mest öppna passet i världen efter det tyska måste jag säga att jag tycker att det svenska passet är värt all respekt. Ett pass som är värt respekt bör man värna.

Därför är de förslag vi debatterar i dag och förhoppningsvis kommer att besluta om i eftermiddag viktiga. Vi ska värna passet. Sverige är ett öppet land. Vi är beroende av världen, och världen är beroende av oss. Det är ett ömsesidigt förhållande, och då är passen viktiga.

Pass missbrukas. Det är ett faktum. Då är det viktigt att vi ser till att pass missbrukas så lite som möjligt. Jag uppskattar verkligen att vi har en sådan bred parlamentarisk enighet i denna fråga.

Min kollega Elin Lundgren har väl beskrivit situationen och hur den har uppstått och arbetet med detta, så jag ska inte gå in på det. Jag ska ändå kommentera Krister Hammarberghs kommentarer till Alliansens motion. Vi tycker att den är rimlig, och vi har därför inte heller reserverat oss i frågan. Jag skulle vilja säga att bestörtning kanske är ett hårt ord att använda. Jag tror att det är klokt att vi även inkluderar främlingspass och andra dokument i detta och visar det för regeringen.

Man kan emellertid också fundera på detta: Om jag vore flyktingsmugglare eller passförfalskare skulle jag kanske i första hand se till att jag har ett ordentligt svenskt pass, för jag tror att alla eventuella kontrollanter kommer att titta lite extra noga om man kommer med ett främlingspass eller någon annan id-handling.

Det är dock inte detta vi ska vara oense om. Vi är eniga om att vi även ska utvidga detta på sikt. Det viktiga är att vi får svenska pass som fortsatt kommer att vara dokument som man har respekt för i hela världen och som är så svåra som möjligt att förfalska i relation till att de ändå ska vara relativt enkla dokument.

Jag tänker till exempel på mina barn och på deras pass. Jag måste säga att jag tycker att det är ganska logiskt att man kortar giltighetstiden för pass för mindre barn. De brukar förändras ganska snabbt. Jag minns fortfarande hur man plockade fram passet och tittade på barnet och tänkte: Hur i all sin dar kan man jämföra de här två - bilden med verkligheten? Och hur i all sin dar ska passkontrollanten kunna se att det är samma person?

Det är bra förändringar som nu ligger på riksdagens bord och som vi i dag kommer att besluta om. Vi ska värna det svenska passet; det är det värt. Det är viktigt att så långt som bara möjligt förebygga eventuella förfalskningar och försäljningar.


Anf. 23 Johan Hedin (C)

Herr talman! Trots att det i denna mörka tid finns så mycket att oroa sig över kan man dagligen se ljuspunkter: människor som trotsar Jante och konventioner, som provar nya tankar och som riskerar allt för en idé. De ser världen som en spelplan. Den är stor och okänd, med risker och hinder, men den innebär enorma möjligheter för den som kan, vill och vågar.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Åtgärder mot missbruk av svenska pass

Man brukar säga att de bästa vinerna växer på de sämsta jordarna, och kanske är detta något av en naturlag. Den vinrankas rötter som har fått kämpa sig ned genom steniga tegar får också förmågan att fånga upp det bästa av smakgivande mineraler som lägger grund för vinets kvalitet. Det kanske är lite likadant med våra hjältar, entreprenörerna och företagarna runt om i vårt avlånga land, som trots långa avstånd till de stora marknaderna lyckas imponerande väl.

En trevlig sak med denna moderna tid är sociala medier, som innebär att vi kan följa vänner på nära håll, även om de råkar bo långt borta. Det är få saker som gör mig så glad som när en Facebookkompis - någon som man inte sällan har lärt känna genom det politiska engagemanget - skriver om en ny order från andra sidan jordklotet på en speciell industrimaskin som de bygger i Kungshamn. Någon annan, från Småland, vinner över amerikanska, japanska och koreanska företag när det gäller att tillverka en liten, men oerhört viktig, detalj till ett bromssystem som sitter på en sportbil som gör 300 kilometer i timmen. Listan kan göras lång.

Bakgrunden till denna förmåga är säkert komplex, och det finns mycket att göra för att fortsätta förbättra företagandets villkor i Sverige. Men gemensamt för alla dessa människor är att de någon gång bestämde sig för att inte se landets gränser som ett hinder. De såg den större bilden, såg möjligheter där andra såg problem, hittade kunder och marknader där just precis den förmåga som vaskats fram i en by i Småland eller Bohuslän passade perfekt.

En förutsättning för att dessa oerhört viktiga affärer ska kunna ske är naturligtvis att det inte finns lagliga hinder för att göra gränsöverskridande affärer, att tullar och andra handelshinder begränsas och helst inte finns alls, men också att vi kan resa utan stora besvär.

Som har sagts tidigare under debatten är det svenska passet ett av världens starkaste. Med ett svenskt pass i handen kan vi resa till många länder utan visum. Även om särskilda handlingar ofta behövs för att göra affärer är första steget redan taget.

Detta är en ordning som hotas av att svenska pass missbrukas. Det verkar som att vissa människor har satt i system att "förlora" sitt pass och hämta ut ett nytt och upprepar detta gång på gång. Det är en olycklig och, enligt min mening, ohållbar ordning.

Regeringens förslag och utskottets komplettering när det gäller även andra resedokument kommer att göra det besvärligare för den som under en femårsperiod, av aldrig så legitima skäl, förlorar fler än tre pass. Det är naturligtvis beklagligt men tyvärr nödvändigt för att stävja det missbruk som förekommer. Med vetskapen om att detta är ett faktum som man råkar ut för om man är slarvig med sina pass kanske man anstränger sig lite extra för att hålla reda på dem. Man kommer dock alltid att kunna resa med ett provisoriskt pass, vilket är viktigt att tillägga.

Herr talman! Det är både roligt och oroligt när en så bred enighet råder över partigränserna. Jag inser, som näst sista talare, att detta kanske är en smula redundant, men jag yrkar ändå bifall till utskottets förslag i betänkandet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Åtgärder mot missbruk av svenska pass

(Applåder)


Anf. 24 Andreas Carlson (KD)

Herr talman! Jag vill instämma i det sista som föregående talare sa och yrkar bifall till utskottets förslag i betänkandet.

Kristdemokraterna anser att detta förslag är bra. Vi stöder propositionen. En viktig del i att bekämpa terrorism som hotar internationell fred och säkerhet, som hotar nationell säkerhet och som hotar våra grundläggande fri- och rättigheter handlar om att försvåra och stoppa missbruket av svenska pass. Sverige måste ha ett starkt försvar mot denna typ av hot. Och i frågor som dessa är det viktigt och bra med en bred samsyn.

Herr talman! Det är nödvändigt att fingeravtryck och ansiktsbilder kontrolleras vid resor över Schengens yttre gräns till och från Sverige. Ett viktigt led i arbetet med en förstärkt gränskontroll är att kunna beslagta pass från personer som misstänks ansluta sig till terrororganisationer utomlands.

När svenska pass utnyttjas för kriminell verksamhet behöver det göras svårare och dyrare att få ut fler pass. Vi stöder därför, som sagt, propositionen som innehåller en rad åtgärder för att hindra detta beteende.

Missbruket av svenska pass är ett stort problem, som inte minst Krister Hammarbergh redogjorde för. Det innebär en säkerhetsrisk i och med att personer med kopplingar till organiserad brottslighet och terrororganisationer kan resa anonymt och kringgå reseförbud genom att använda andra pass än sina egna.

En av de mest effektiva åtgärderna för att försvåra missbruk av pass vore att vid Schengenområdets yttre gränser införa en obligatorisk kontroll av biometrisk information i pass som omfattar både unionsmedborgare och tredjelandsmedborgare. Sverige verkar, och bör verka än mer kraftfullt, inom EU för att sådana kontroller ska införas. Det bör ske skyndsamt.

Herr talman! I propositionen föreslås vidare att man sätter en gräns på tre pass som man kan ta ut inom en femårsperiod om det inte finns särskilda skäl som talar emot det. Finns det hinder att utfärda ett vanligt pass ska den som ansöker ha rätt att få ett provisoriskt pass om han eller hon har behov av det för sin resa. Vi tycker att detta är rimligt och väl avvägt.

Vi stöder också det förslag som föreligger om att giltighetstiden för vanligt pass ska sänkas till tre år för barn under tolv år, med tanke på att barns utseende förändras mycket på kort tid.

Förslagen i propositionen går alltså i linje med vad Kristdemokraterna tycker om att vi behöver göra mer för att stoppa missbruket av svenska pass. Vid utskottsberedningen föreslog Kristdemokraterna och Alliansen i en motion en komplettering av förslaget som innebär att den ökade restriktionen ska tillämpas på motsvarande sätt för alla som är bosatta i Sverige oavsett vilken typ av dokument som används vid gränspassager. Det är en av de anledningar som vi har för att de nu föreslagna ändringarna även ska gälla resehandlingar som utfärdas av Migrationsverket. Några sådana förslag fanns inte i regeringens proposition, men jag välkomnar att ett enigt utskott nu står bakom det. Det är positivt med en bred samsyn i denna typ av frågor. Därför yrkar jag återigen bifall till utskottets förslag i betänkandet.

(Applåder)

Åtgärder mot missbruk av svenska pass

2015 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 14.)

Beslut

Begränsningar i passlagen införs (JuU25)

För att minska missbruket av svenska pass ska begränsningar i passlagen införas från och med april. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Begränsningarna innebär bland annat att svenska medborgare som mest ska kunna få tre pass under en femårsperiod. I dag finns det inte några sådana begränsningar. Förändringen innebär också att giltighetstiden för barnpass förkortas och att ett pass återkallas när ett provisoriskt pass utfärdas.

Riksdagen tycker dock att samma begränsningar borde gälla för andra resehandlingar som utfärdas i Sverige. Det handlar då om främlingspass som Migrationsverket ger till de flyktingar som inte kan få pass från sitt hemland. Det handlar också om resedokument som Migrationsverket utfärdar till statslösa.

I ett tillkännagivande uppmanas därför regeringen att återkomma med ett förslag om begränsningar för även dessa resehandlingar.

Regeringen uppmanas samtidigt att se över regelverket kring uppehållstillståndskort. Riksdagen anser att en översyn bör göras för att motverka missbruk även här.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Bifall till motioner om att de föreslagna ändringarna för pass även ska gälla främlingspass och resedokument samt att regelverket ska ses över för att motverka missbruk av uppehållstillståndskort. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.