Beslut: Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2023

Beslut 13 juni 2024
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2023 (UbU18)

Riksdagen har tagit del av Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning för 2023 och Riksrevisionens revisionsberättelse över årsredovisningen.

Riksrevisionen anser att Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond har upprättat årsredovisningen enligt årsredovisningslagen. Och att den – tillsammans med förvaltningsberättelsen och övrig information – ger en rättvis bild av verksamheten. Riksrevisionen har i enlighet med lagen om revision av statlig verksamhet med mera granskat Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning för 2023.

Riksrevisionen har också granskat styrelsen och den verkställande direktören. Ingen av dessa visar sig ha handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. Med detta lade riksdagen Riksrevisionens redogörelser till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.