Karin Thorborg (V)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Västmanlands län
Titel
lärare
Född år
1948
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2002-10-01 – 2006-10-02

Försvarsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Trafikutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

EU-nämnden

Suppleant
2002-11-28 – 2006-10-02

OSSE-delegationen

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Ändring i lagen om elektronisk kommunikation

  Ändring i lagen om elektronisk kommunikation

  Betänkande 2005/06:TU16

  Samhället får en större möjlighet att tvinga operatörer att tillhandhahålla en samlokalisering i mobilmaster så att flera operatöter kan dela på samma mast. Syftet ska vara att skydda miljön, uppnå mål för fysisk planering eller skydda folkhälsan eller allmän säkerhet. Lagändringen börjar gälla den 1 juli 2006.

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  2, 6 minuter
  Beredning
  2006-04-27
  Justering
  2006-05-18
  Debatt
  2006-05-31
  Beslut
  2006-06-01
 • Stillbild från Debatt om förslag: Moderna transporter

  Moderna transporter

  Betänkande 2005/06:TU5

  Regeringen har redovisat sina mål, principer och strategier för transportpolitiken. Medborgar- och kundperspektivet lyfts fram liksom behovet av hållbara transportlösningar för regional utveckling och vidgade arbetsmarknadsregioner. Riksdagen godkände inriktningen på transportpolitiken och sade ja till

  Behandlade dokument
  274
  Förslagspunkter
  50
  Reservationer
  40 
  Anföranden och repliker
  41, 200 minuter
  Beredning
  2006-04-04
  Justering
  2006-05-16
  Debatt
  2006-05-30
  Beslut
  2006-05-30
 • Stillbild från Debatt om förslag: Åtgärder mot svarttaxi m.m.

  Åtgärder mot svarttaxi m.m.

  Betänkande 2005/06:TU14

  Riksdagen uppmanar regeringen att skynda på arbetet mot den ekonomiska brottsligheten inom taxinäringen. Det skulle innebära att regeringen under denna mandatperiod lämnar en remiss till lagrådet med förslag på åtgärder. På så sätt skulle ett förslag till riksdagen kunna presenteras redan i höst. Regeringens

  Behandlade dokument
  14
  Förslagspunkter
  8
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  15, 54 minuter
  Beredning
  2006-04-06
  Justering
  2006-05-04
  Debatt
  2006-05-12
  Beslut
  2006-05-16
 • Kulturrådets utdelning av pengar

  Skriftlig fråga 2005/06:1536 av Thorborg, Karin (v)

  den 4 maj Fråga 2005/06:1536 av Karin Thorborg v till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s Kulturrådets utdelning av pengar Det har från Kulturdepartementet utlovats 250 miljoner kronor till arkiv och arkivforskning för att tillgängliggöra och öka sysselsättningen inom detta område. Norbergs Folkminnesarkiv

  Inlämnad
  2006-05-04
  Besvarare
  Leif Pagrotsky (S)
 • med anledning av prop. 2005/06:182 Miljöbalkens sanktionssystem, m.m.

  Motion 2005/06:MJ57 av Kjell-Erik Karlsson m.fl. (v)

  1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att medlemskravet för att miljöorganisationer skall kunna överklaga domar och beslut skall ändras till 1 500 medlemmar eller betalande supportrar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen

  Inlämnad
  2006-04-18
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2005/06:MJU25
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • med anledning av prop. 2005/06:176 Kommunernas roll i avfallshanteringen

  Motion 2005/06:MJ50 av Kjell-Erik Karlsson m.fl. (v)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att förbättra tillsynen vid avfallsförbränningsanläggningar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Naturvårdsverket bör prioritera kunskapsinhämtning gällande avfallsförbränningens

  Inlämnad
  2006-04-18
  Förslag
  5
 • med anledning av prop. 2005/06:191 Ändring i lagen om elektronisk kommunikation

  Motion 2005/06:T14 av Owe Hellberg m.fl. (v)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att kommunerna, genom plan- och bygglagen PBLges ett inflytande vad gäller samlokalisering av mobilmaster då detta anses nödvändigt av miljö-hälso- eller säkerhetsskäl. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin

  Inlämnad
  2006-04-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2005/06:TU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av skr. 2005/06:131 En ändamålsenlig styrning och förvaltning för försvaret

  Motion 2005/06:Fö9 av Berit Jóhannesson m.fl. (v)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Pliktverket även fortsättningsvis bara tillåts kontrollera belastningsregistret för de värnpliktiga som tagits ut efter avslutat mönstringsförfarande. Motivering Vänsterpartiet värnar om den allmänna värnplikten

  Inlämnad
  2006-04-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:FöU11
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Israels bygge av spårvagnslinje i ockuperat område

  Skriftlig fråga 2005/06:1352 av Thorborg, Karin (v)

  den 3 april Fråga 2005/06:1352 av Karin Thorborg v till utrikesminister Carin Jämtin s Israels bygge av spårvagnslinje i ockuperat område I juli förra året signerade två franska bolag, Connex och Alstom, en överenskommelse med den israeliska regeringen att bygga en spårvagnslinje som förbinder den olagliga bosättningen

  Inlämnad
  2006-04-03
  Besvarare
  Carin Jämtin (S)
 • med anledning av skr. 2005/06:114 Strategisk exportkontroll 2005 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

  Motion 2005/06:U9 av Alice Åström m.fl. (v)

  1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den svenska krigsmaterielexportpolitiken bringas i överensstämmelse med den svenska utvecklingspolitiken såsom den kommer till uttryck i regeringens proposition 2002/03:122 Gemensamt ansvar: Sveriges politik

  Inlämnad
  2006-04-06
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  2005/06:UU12
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): 10 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Väg- och fordonsfrågor

  Väg- och fordonsfrågor

  Betänkande 2005/06:TU8

  Riksdagen sade nej till motioner från främst allmänna motionstiden 2005 om väg- och fordonsfrågor. Skälet är tidigare riksdagsbeslut, att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp och att regeringen, Vägverket eller lokala och regionala organ bestämmer i många av de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar om fordonsutrustning, vägtrafikbuller, dubbdäcksanvändning, vägvisning, vikt- och lastregler, övergivna fordon, EU-mopeder, snöskotrar samt parkeringsfrågor.

  Behandlade dokument
  40
  Förslagspunkter
  24
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  25, 98 minuter
  Beredning
  2006-02-02
  Justering
  2006-02-21
  Debatt
  2006-03-08
  Beslut
  2006-03-09
 • Konsekvenser av nytt banavgiftssystem

  Skriftlig fråga 2005/06:931 av Thorborg, Karin (v)

  den 2 februari Fråga 2005/06:931 av Karin Thorborg v till statsrådet Ulrica Messing s Konsekvenser av nytt banavgiftssystem I förslaget till nytt banavgiftssystem höjs avgifterna för flertalet tåg. Detta kan vara rimligt mot bakgrund av att avgifterna ska spegla de samhällsekonomiska marginalkostnaderna av tågrörelse

  Inlämnad
  2006-02-02
  Besvarare
  Ulrica Messing (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället

  Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället

  Betänkande 2005/06:TU4

  Riksdagen beslutade om ett nytt mål för politiken för informationssamhället. Det innebär att Sverige ska utvecklas till ett hållbart informationssamhälle för alla. Riksdagen beslutade också om delmål för politiken, som gäller kvalitet, hållbar tillväxt och tillgänglighet. En ny lag om nationella toppdomäner

  Behandlade dokument
  30
  Förslagspunkter
  30
  Reservationer
  21 
  Anföranden och repliker
  20, 85 minuter
  Beredning
  2005-11-10
  Justering
  2005-12-01
  Debatt
  2006-01-19
  Beslut
  2006-01-25
 • Stillbild från Debatt om förslag: Post- och kassaservice

  Post- och kassaservice

  Betänkande 2005/06:TU3

  Riksdagen har tidigare gett regeringen möjlighet att utforma ett pristak med syfte att skydda dem som skickar enstaka brevförsändelser. Riksdagen uttalade nu att en ändring av pristaket, som innebär att regeringen tar hänsyn till kostnadsutvecklingen, därför först bör förankras hos riksdagen. Bakgrunden

  Behandlade dokument
  17
  Förslagspunkter
  7
  Reservationer
  10 
  Anföranden och repliker
  36, 104 minuter
  Beredning
  2005-10-18
  Justering
  2005-12-01
  Debatt
  2006-01-19
  Beslut
  2006-01-25
 • Märkning av varor från ockuperat område

  Skriftlig fråga 2005/06:653 av Thorborg, Karin (v)

  den 16 december Fråga 2005/06:653 av Karin Thorborg v till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s Märkning av varor från ockuperat område Det är många som förespråkar en totalbojkott mot israeliska varor på grund av landets politik gentemot palestinierna. Andra protesterar mot detta eftersom den skulle drabba

  Inlämnad
  2005-12-16
  Besvarare
  Ann-Christin Nykvist (S)
 • EU-rapport om Israel

  Skriftlig fråga 2005/06:652 av Thorborg, Karin (v)

  den 16 december Fråga 2005/06:652 av Karin Thorborg v till utrikesminister Laila Freivalds s EU-rapport om Israel Måndagen den 12 december stoppade ministerrådet publiceringen av en rapport om förhållandena i östra Jerusalem. Rapporten hade beställts av kommissionen och den visade sig vara mycket kritisk mot Israel,

  Inlämnad
  2005-12-16
  Besvarare
  Laila Freivalds (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 22 Kommunikationer

  Utgiftsområde 22 Kommunikationer

  Betänkande 2005/06:TU1

  Riksdagen sade ja till regeringens budgetförslag inom områdena transportpolitik och IT, elektronisk kommunikation och post. Riksdagen ser fram emot den transportpolitiska propositionen som regeringen avser lämna under riksmötet. Ramen till utgiftsområdet Kommunikationer är på 31,5 miljarder kronor. Den

  Behandlade dokument
  160
  Förslagspunkter
  11
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  86, 213 minuter
  Beredning
  2005-10-18
  Justering
  2005-11-24
  Debatt
  2005-12-05
  Beslut
  2005-12-07
 • med anledning av prop. 2005/06:34 Utökat svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan

  Motion 2005/06:U1 av Alice Åström m.fl. (v)

  1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den svenska ISAF-truppen i norra Afghanistan bör dras tillbaka då den sammanblandning av ISAF-truppen och stridande förband ur USA-alliansen som Vänsterpartiet befarade har inträffat. Riksdagen avslår regeringens

  Inlämnad
  2005-11-22
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2005/06:UFöU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2005/06:16 Skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel

  Motion 2005/06:T4 av Peter Pedersen m.fl. (v)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår beslutspunkt 1 i proposition 2005/06:16 Skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel. Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med förslag vad gäller skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel som tryggar att denna skyldighet är utformad på ett teknikneutralt

  Inlämnad
  2005-11-03
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2005/06:TU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Diskussion om EU:s framtid

  Diskussion om EU:s framtid

  Interpellation 2005/06:41 av Holm, Ulf (mp)

  den 13 oktober Interpellation 2005/06:41 av Ulf Holm mp till vice statsminister Bosse Ringholm s Diskussion om EU:s framtid Vid EU-toppmötet den 1617 juni 2005 beslutades att det skulle ske en paus i processen med att ratificera EU-konstitutionen. Anledningen till detta var att folkomröstningarna i både Frankrike

  Inlämnad
  2005-10-13
  Besvarare
  Bosse Ringholm (S)

Filter