Ivar Franzén (C)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
lantmästare
Född år
1932
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1979-09-30 – 1994-10-02

Finansutskottet

Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Skatteutskottet

Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01

Näringsutskottet

Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Bostadsutskottet

Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Riksbanksfullmäktige

Suppleant
1991-10-14 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1979- Suppleant i Trafikutskottet 79/80-81/82, Näringsutskottet 79/80-84/85 och 88/89-90/91, Civilutskottet 79/80 och Bostadsutskottet 83/84-93/94. Ledamot av Näringsutskottet 85/86-87/88, Finansutskottet 88/89-90/91 och Skatteutskottet 91/92-93/94. Suppleant i Riksbanksfullmäktige 91/92-93/94. Ledamot med uppdrag att följa verksamheten vid Procordia AB och Svenska Varv AB 85/86-87/88. - Ledamot av c-gruppens förtroenderåd 91-94.

Bostadsort

Kungsbacka

Utbildning

Lantbruksskola 51-52. Ladufogde vid Önnestads lantmannaskola 52-56. Lantmästareexamen 57. Inspektor vid Rossareds säteri (Hallands läns hushållningssällskaps försöksgård) i Fjärås 57-63. Jordbruksförvaltare vid Gåsevadholms och Kobergs godsförvaltning 63-74. Kommunalråd i Kungsbacka 74-78.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Vattenfall AB 92-. - Ledamot av styrelsen för Hallands läns centerpartidistrikt, ordförande 79-91.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av nämnden för frågor om kontroll av klyvbart material vid statens kärnkraftinspektion 79-91 och energirådet 85-87. Ledamot av styrelsen för styrelsen för Teknisk utveckling 81-84, Statens energiverk 83-91, Vattenfall AB 92-99. - Ledamot av delegationen med uppgift att behandla sysselsättningsproblemen i Göteborgsregionen 77-81, kommittén om Sveriges medlemskap i Interamerikanska utvecklingsbanken 79-82, energiskattekommittén 82, kommittén rörande förutsättningarna för låginblandning av motoralkoholer i drivmedel 85-86, kommittén för ökad användning av ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken 88-90 och biobränslekommissionen 91-92.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Fjärås kommunal/kommunfullmäktige 66-73. Ledamot av kommunalnämnden/kommunstyrelsen och dess arbetsutskott 63-73. Ledamot av centrala byggnadskommittén, ordförande 68-73. Ledamot av styrelsen för Eksta bostadsstiftelse, ordförande 65-. - Ledamot av Kungsbacka kommunfullmäktige 74-82. Ledamot av kommunstyrelsen, ordförande 74-79. - Ledamot av Göteborgsregionens kommunalförbunds politiska ledningsgrupp för energiplanering, ordförande 82-91. - Ledamot av Hallands läns landsting 71-88. Ledamot av landstingets förvaltningsutskott 71-79. Ledamot av styrelsen för stiftelsen Forsknings- och utvecklingssamverkan i Hallands län 89--91.

Föräldrar

Småbrukaren och glasblåsaren Fritiof William Emmé Emméren Franzén och Ellen Emelia Maria Johansson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Skogsskadekonton

  Motion 1993/94:Sk322 av Sven-Olof Petersson och Ivar Franzén (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk322 av Sven-Olof Petersson och Ivar Franzén c Skogsskadekonton De s k skogskontona fyller en viktig funktion. De ger den enskilde skogsägaren en rimlig möjlighet att fördela oregelbundna intäkter från skogsbruket över åren. Inte minst med tanke på den normalt långa omloppstiden i svenskt

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SkU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Utbildningen vid landstingsägda skolor

  Motion 1993/94:Ub311 av Stina Gustavsson och Ivar Franzén (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub311 av Stina Gustavsson och Ivar Franzén c Utbildning vid landstingsägda skolor På senare tid har valfrihet i skolan varit honnörsordet i utbildningspolitiken. Det gäller såväl eleverna som får ha sitt fria val som utbildningsanordnarna, dvs kommuner, fristående skolor eller stiftelser.

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Lokalisering av vindkraftverk

  Motion 1993/94:Bo505 av Ivar Franzén (c) och Harry Staaf (kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo505 av Ivar Franzén och Harry Staaf c, kds Lokalisering av vindkraftverk Riksdagen har lagt fast att ett av energipolitikens mål är att trygga tillgången på el och annan energi på villkor som är konkurrenskraftiga gentemot omvärlden. Utgångspunkten är att produktion och användning skall

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:BoU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Investeringsbidrag vid ombyggnad av flerbostadshus

  Motion 1993/94:Bo249 av Ivar Franzén (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo249 av Ivar Franzén c Investeringsbidrag vid ombyggnad av flerbostadshus Arbetsmarknadsverket kommer inte under innevarande budgetår att klara av att nå de planerade volymerna avseende sysselsättningsskapande åtgärder. Det är därför angeläget att snabbt vidtaga kompletterande åtgärder

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:BoU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Biobränslebaserad elproduktion

  Motion 1993/94:N422 av Ivar Franzén och Kjell Ericsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:N422 av Ivar Franzén och Kjell Ericsson c Biobränslebaserad elproduktion I allt större delar av Norrlands och Svealands inland är transportkostnaden för massaved ut till de i allmänhet kustbelägna skogsindustrierna så hög att lönsamheten i att avverka massaved blir mycket svag och i många

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:NU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kärnkraftens avveckling m.m.

  Motion 1993/94:N418 av Lennart Daléus m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:N418 av Lennart Daléus m.fl. c Kärnkraftens avveckling m.m. Sammanfattning Riksdagens intentioner avseende kärnkraftens avveckling bör tydliggöras i lagstiftning. Kärntekniklagen bör ändras så att tillstånd att driva en kärnreaktor kan återkallas om detta är ett led i genomförandet av

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1993/94:LU35 1993/94:NU17
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Havsmiljön i Skagerrak och Kattegatt

  Motion 1993/94:Jo623 av Elving Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo623 av Elving Andersson m.fl. c Havsmiljön i Skagerrak och Kattegatt Inledning Miljösituationen i Skagerrak och Kattegatt är mycket allvarlig. Döda havsbottnar, giftiga algblomningar övergödning, miljögifter i sedimentprov och syrebrist är exempel på detta. Nya hot mot den marina miljön

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1993/94:JoU30
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:48 Handlingsoffentlighet hos kommunala företag

  Motion 1993/94:K5 av Ivar Franzén (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:K5 av Ivar Franzén c med anledning av prop. 1993/94:48 Handlingsoffentlighet hos kommunala företag De kommunala bostadsföretagen står idag inför en ny situation. Tidigare svensk bostadspolitik har under senare tid kraftigt förändrats. Flera särregler som gällt för kommunala bostadsföretag,

  Inlämnad
  1993-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:8 Höjd garanterad ränta 1994-1996 för hus med statliga bostadssubventioner enligt äldre bestämmelser

  Motion 1993/94:Bo1 av Ivar Franzén (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo1 av Ivar Franzén c med anledning av prop. 1993/94:8 Höjd garanterad ränta 1994-1996 för hus med statliga bostadssubventioner enligt äldre bestämmelser Det stora underskottet i staten finanser kräver att alla realistiska möjligheter att minska statens kostnader utnyttjas. Samtidigt är

  Inlämnad
  1993-10-20
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:BoU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1992/93:Sk56 av Ivar Franzén (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:Sk56 av Ivar Franzén c Med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition I kompletteringspropositionen 1992/93:150 bil 6 redovisas förslag till skattereduktion för reparationskostnader m m för bostadshus.

  Inlämnad
  1993-05-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:SkU36
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:242 Minskad statlig reglering av kommunernas ansvar för boendefrågor

  Motion 1992/93:Bo52 av Ivar Franzén (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:Bo52 av Ivar Franzén c med anledning av prop. 1992/93:242 Minskad statlig reglering av kommunernas ansvar för boendefrågor De kommunala bostadsstiftelserna drabbas orättvist av förslagen i prop. 1992/93:242. Bland SABOs medlemsföretag finns idag 140 stiftelser med totalt ca 222 000 bostäder.

  Inlämnad
  1993-04-21
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1992/93:BoU19
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Flyttning av TV 2 till Göteborg, m.m.

  Motion 1992/93:Kr307 av Rune Thorén och Ivar Franzén (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:Kr307 av Rune Thorén och Ivar Franzén c Flyttning av TV 2 till Göteborg, m.m. För två år sedan motionerade vi om att TV 2 borde flyttas till Göteborg. Tyvärr blev så inte fallet. Koncentrationen till Stockholm av TV-media är total, trots att det ute i landet finns mycket kunnande av TV-

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:KrU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Avskaffande av RBF-stödet

  Motion 1992/93:Bo247 av Ivar Franzén (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:Bo247 av Ivar Franzén c Avskaffande av RBF-stödet I motion 1992/93:Bo203 hemställs att avskaffandet av RBF-stödet skall senareläggas och samordnas med övergång till konventionell beskattning för de allmännyttiga bostadsföretagen. Utöver vad som framhållits i nämnda motion om RBF- stödets

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1992/93:BoU10
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Räntebidrag och finanskrisen

  Motion 1992/93:Bo241 av Ivar Franzén (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:Bo241 av Ivar Franzén c Räntebidrag och finanskrisen Det finns flera goda skäl för att minska subventionerna till boendet. Belastningen på statsbudgeten behöver minska. Subventionerna har sannolikt medverkat till att höja byggkostnaderna, även om detta motsägs av att byggkostnaderna

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:BoU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Satsning på kloka framtidsinvesteringar

  Motion 1992/93:Bo206 av Ivar Franzén (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:Bo206 av Ivar Franzén c Satsning på kloka framtidsinvesteringar Vi måste öka sysselsättningen i Sverige. Den höga arbetslösheten håller på att föröda såväl den enskildes som landets ekonomi. I första hand måste vi satsa på kloka och samhällsekonomiskt lönsamma framtidsinvesteringar. Järnvägar,

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:BoU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Avskaffande av RBF-stödet

  Motion 1992/93:Bo203 av Ivar Franzén (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:Bo203 av Ivar Franzén c Avskaffande av RBF-stödet I sig riktiga åtgärder kan om de genomförs vid fel tidpunkt och på felaktigt sätt få mycket negativa effekter. Det är inte någon tvekan om att det s k RBF-stödet vid lämplig tidpunkt bör avvecklas. Dels är det ett byråkratiskt system,

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:BoU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Regional utveckling i Halland

  Motion 1992/93:A462 av Ivar Franzén (c) och Harry Staaf (kds)

  Motion till riksdagen 1992/93:A462 av Ivar Franzén och Harry Staaf c, kds Regional utveckling i Halland Hallands län har befolkningsmässigt haft en kraftig ökning sedan andra världskriget. Sedan 1950 har länets befolkning ökat med över 50 Endast Uppsala län har haft en större befolkningsökning. Befolkningsökningen

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Jordbruket i Halland

  Motion 1992/93:Jo250 av Ivar Franzén (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:Jo250 av Ivar Franzén c Jordbruket i Halland Jordbruket i Halland är med sina ca 5.000 företag, 120.000 ha åker och omfattande djurproduktion en mycket viktig del av det halländska näringslivet och har stor betydelse för ekonomi och sysselsättning även utanför det egentliga jordbruket.

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1992/93:JoU13
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Svenskt lucernmjöl m.m.

  Motion 1992/93:Jo243 av Ivar Franzén (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:Jo243 av Ivar Franzén c Svenskt lucernmjöl m.m. I budgetpropositionen föreslås att införselavgiften för proteinfoder helt avskaffas. Det är en riktig åtgärd och innebär en anpassning till de förutsättningar som gäller inom EG. För de svenska grönfodertorkarna som producerar ca 10.000

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:JoU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Teater Halland

  Motion 1992/93:Kr226 av Ivar Franzén (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:Kr226 av Ivar Franzén c Teater Halland Hallands län har alltid betraktas som ett litet län, men är i dag vad gäller folkmängd ett medellän med drygt 261.000 invånare och är därmed större än t ex Södermanland. Anslagsmässigt blir Halland ofta missgynnat kanske beroende på att Halland fortfarande

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:KrU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter