Till innehåll på sidan

utfärdadt vid slutet af 1890 års riksdag

Svensk författningssamling

REGLEMENTE

FÖR

RIKSGÄLDS-KONTORET,

utfärdadt vid slutet af 1890 års riksdag.

«

i

In nehålls-förteckning.

Riksgäldskontorets föremål § 1.

» skulder §§ 2 och 3.

)> fordringar för utbetalda lån §§ 4—6.

» återstående utgifter till följd af beslut vid föregående riksdagar

§§ V—13.

» utbetalningar, anvisade vid innevarande riksdag, §§ 14 och 15.

Med statsregleringen gemenskap egande utgifter § 16.

På Riksgäldskontoret anvisade kreditiv §§ 17—20.

Från Riksgäldskontoret utgående riksdags- och revisionskostnader, aflöningar, förvaltningsutgifter

m. m. §§ 21—31.

Riksgäldskontorets inkomster och tillgångar §§ 32—43.

Redovisningen af de till Riksgäldskontoret ingående medel §§ 44—46.

Riksgäldskontorets styrelse §§ 47—55.

Fullmäktiges