utfärdadt vid slutet af 1890 års riksdag

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

REGLEMENTE

FÖR

RIKSGÄLDS-KONTORET,

utfärdadt vid slutet af 1890 års riksdag.

«

i

In nehålls-förteckning.

Riksgäldskontorets föremål § 1.

» skulder §§ 2 och 3.

)> fordringar för utbetalda lån §§ 4—6.

» återstående utgifter till följd af beslut vid föregående riksdagar

§§ V—13.

» utbetalningar, anvisade vid innevarande riksdag, §§ 14 och 15.

Med statsregleringen gemenskap egande utgifter § 16.

På Riksgäldskontoret anvisade kreditiv §§ 17—20.

Från Riksgäldskontoret utgående riksdags- och revisionskostnader, aflöningar, förvaltningsutgifter

m. m. §§ 21—31.

Riksgäldskontorets inkomster och tillgångar §§ 32—43.

Redovisningen af de till Riksgäldskontoret ingående medel §§ 44—46.

Riksgäldskontorets styrelse §§ 47—55.

Fullmäktiges

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.