Till innehåll på sidan

för Riksbankens styrelse och förvaltning, utfärdadt den 18 Maj 1897

Svensk författningssamling

Reglemente

för Riksbankens styrelse och förvaltning, utfärdadt den 18 Maj 1897.

Afdelning I.

Allmänna föreskrifter.

§ 1.

Riksbanken förblifver under Riksdagens garanti samt förvaltas af

dertill förordnade fullmäktige efter af Konungen och Riksdagen gemensamt

stiftad lag samt de särskilda föreskrifter, som äro meddelade i

detta reglemente.

(Jfr Regeringsformen § 72.)

§ 2-

Enligt Sveriges Rikes Ständers beslut och förordning om banken

af den 22 september 1668, har Sveriges riksbank till föremål för sin

verksamhet:

A. i egenskap af vexelbank:

att bibehålla det inländska myntet vid dess rätta och skäliga valör

samt hindra och förekomma främmande myntsorters obilliga och egenmägtiga

stegrande; .

(Jfr ingressen till nämnda Rikes