Till innehåll på sidan

Utredning av internationella adoptioner

Svar på skriftlig fråga 2018/19:574 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX


S2019/

02008/FST S2019/02009/FST

S2019/02010/F

ST

Socialdepartementet

Socialministern

Till riksdagen


Svar på frågorna 2018/19:574 Utredning av internationella adoptioner, 2018/19:577 Internationella adoptioner, samt 2018/19:578 Initiativ efter utredning av internationella adoptioner. Samtliga av Martina Johansson (C)

Martina Johansson har frågat mig hur svenska myndigheter bidrar till utredningen i Chile av internationella adoptioner som genomfördes under 1970–90-talen, och vilka initiativ jag och regeringen kommer att ta efter att utredningen är genomförd för att de som bor i Sverige ska få klarhet i vad som hänt. Martina Johansson har även frågat vad jag och regeringen ämnar göra för att säkerställa att internationella adoptioner sker frivilligt för alla inblandade parter.

Jag tar det som rapporterats från Chile på allra största allvar. Det är mycket beklagligt för alla parter som kan beröras, och det är viktigt att få klarhet i frågan. Staten måste så långt som möjligt garantera att varje adoption sker på ett lagligt och etiskt sätt. Sedan det som misstänkts skett i Chile under 1970–90-talen har andra regler och internationella konventioner trätt i kraft som syftar till att säkra att adoptioner sker på ett tryggt och lagligt sätt. 1997 ratificerade Sverige 1993 års Haagkonvention om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner. Grundläggande i konventionen är att staterna har ansvar för att barnets bästa beaktas i varje del av adoptionsprocessen. Konventionen ska genom vissa garantier mellan de anslutna staterna bl.a. förhindra bortförande eller handel med barn i samband med internationella adoptioner. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) är svensk centralmyndighet i konventionens mening, och ansvarar bland annat för auktorisation och tillsyn av de adoptionsförmedlande organisationerna.

MFoF besökte Chile förra året för att inleda en dialog med landets motsvarande centralmyndighet SENAME, samt för ett möte med brottsutredaren. MFoF jobbar för att adopterade i Sverige och anhöriga i Chile ska få så mycket information som möjligt om ursprung. SENAME har ett särskilt program för ursprungssökning med anledning av misstankarna om oegentligheter. Adopterade från Chile kan vända sig till SENAME för att få hjälp att söka sitt ursprung. MFoF har vidarebefordrat handlingar till Chile för de som så önskat. Vidare har MFoF informerat utredarens grupp om hur det svenska systemet fungerar, exempelvis gällande förfrågan om att ta del av handlingar här i Sverige. Enligt uppgift från utredaren i Chile kommer utredningen att ta minst två år till. Regeringen kommer att fortsätta följa brottsutredningens utveckling, och utifrån dess resultat bedöma eventuella åtgärder.

Stockholm den 8 maj 2019

Lena Hallengren

Skriftlig fråga 2018/19:574 av Martina Johansson (C) (Besvarad 2019-04-25)

Fråga 2018/19:574 Utredning av internationella adoptioner

av Martina Johansson (C)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Under 70- och 80-talen adopterades många barn till Sverige från andra länder. För några år sedan kom kunskapen fram att alla adoptioner inte skett på ett korrekt sätt. Föräldrarna i de adopterande länderna var inte alltid medvetna om att deras barn adopterades till en annan familj.

Sedan en tid tillbaka pågår en stor utredning i Chile för att fastställa om det pågick några oegentligheter i samband med adoptioner därifrån till bland annat Sverige.

Ofta behövs kunskaper från fler när utredningar ska göras för att det ska bli en så helhetstänkande bild som möjligt.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Hur bidrar svenska myndigheter till utredningen i Chile?

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.