Till innehåll på sidan

Pans och Pandas

Svar på skriftlig fråga 2022/23:671 besvarad av Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX

Svar på fråga 2022/23:671 av Martina Johansson (C)
Pans och Pandas

Martina Johansson har frågat mig vilka initiativ jag kommer att ta för att omhändertagandet av barn och unga som har drabbats av Pans och Pandas ska bli bättre.

Socialstyrelsen har i sin redovisning av ett regeringsuppdrag konstaterat att symtombilden för postcovidpatienter är närliggande andra postinfektiösa syndrom så som Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome (PANS/PANDAS) med flera. Av andra myndighetsrapporter framgår att mer kunskap och en större samsyn om sjukdomen behövs.

Regeringen beslutade den 20 april 2023 om två uppdrag som ska stärka och sprida kunskapen om diagnostik, vård och rehabilitering av personer som drabbats av postinfektiösa tillstånd.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering fick ett uppdrag att genomföra en kunskapssammanställning inom området postcovid och andra postinfektiösa tillstånd. I uppdraget ingår även att identifiera behoven av ytterligare vetenskaplig kunskap inom området.

Vidare fick Socialstyrelsen ett uppdrag att ta fram ett nationellt kunskapsstöd för postcovid och andra postinfektiösa tillstånd. Myndigheten har inom ramen för tidigare uppdrag inkluderat bland annat trötthetssyndrom (ME/CFS), postintensivvårdsyndrom och Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome (PANS/PANDAS) i postinfektiösa syndrom. Inom ramen för nuvarande uppdrag ska Socialstyrelsen främja samverkan och stödja kunskapsspridning om postcovid och andra postinfektiösa tillstånd samt dokumentera erfarenheter från andra internationella aktörer på området. Myndigheterna avgör själva vad som ska inbegripas i postinfektiösa tillstånd i dessa uppdrag.

Stockholm den 24 maj 2023

Acko Ankarberg Johansson

Skriftlig fråga 2022/23:671 av Martina Johansson (C) (Besvarad 2023-05-15)

Fråga 2022/23:671 Pans och Pandas

av Martina Johansson (C)

till Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)

 

Pans och Pandas är sjukdomar som bland annat drabbar barn, och forskningen har inte funnit klarhet i vad som är orsaken. Det kan bero på svår infektionssjukdom, men det kan också bero på psykisk ohälsa, alternativt en kombination av båda. Det finns även misstankar om att barn och unga som fått covid kan drabbas av liknande symptom.

Oavsett vilket säger läkarvetenskapen att det krävs både fysiska och psykiska undersökningar för att fastställa orsaken, och det är inte alltid man kan fastställa grundorsaken till sjukdomstillståndet.

Det vi vet är att de barn och unga som drabbas av detta mår dåligt och omhändertagandet fungerar inte. Familjerna mår dåligt när de inte kan ge sin närstående stöd och hjälp att klara sin vardag och här finns som sagt mycket mer att önska.

Min fråga till statsrådet Acko Ankarberg Johnsson är:

 

Vilka initiativ kommer statsrådet att ta för att omhändertagandet av dessa barn och unga ska bli bättre?

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.