Villkoren för solenergi

Skriftlig fråga 2015/16:1119 av Johan Hultberg (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-14
Överlämnad
2016-04-15
Anmäld
2016-04-19
Svarsdatum
2016-04-27
Sista svarsdatum
2016-04-27
Besvarad
2016-04-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

 

Sedan 2006 finns i Sverige ett solcellsstöd. Vid införandet riktades stödet enbart till offentliga aktörer, men sedan 2009 är stödet öppet för alla aktörer att söka. Kostnaderna för solceller har på senare år snabbt sjunkit, och bland annat därför har intresset för att installera solceller snabbt ökat. Det snabbt sjunkande priset på solceller har gjort att solcellsstödet har kommit att bli alltmer ifrågasatt. Energimyndigheten, som är ansvarig myndighet, har föreslagit att stödet till villor och bostadsrättsföreningar bör slopas, och vissa branschföreträdare har framfört att stödet kan fasas ut givet att el från solceller sedan den 1 januari 2015 kan ge den enskilde rätt till skattereduktion för den överskottsel som en producent matar in till elnätet. Klara och långsiktiga besked om vilka villkor som kommer att gälla framöver är fundamentalt viktiga för solenergins fortsatta utbyggnad.

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet hur han och regeringen ser på framtiden för solcellsstödet och skattereduktionen för mikroproduktion av förnybar el. Hur länge kommer dessa båda system att gälla?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1119 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Dnr M2016/01076/Ee
M2016/01077/Ee

Miljö- och energidepartementet

Energiministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1117 av Johan Hultberg (M) Handläggningstiderna för solcellsstöd och fråga 2015/16:1119 av Johan Hultberg (M) Villkoren
för solenergi

Johan Hultberg har frågat mig dels hur lång kötid regeringen tycker är acceptabel för att stödet ska kunna anses som ett fungerande incitamentssystem, dels hur jag och regeringen ser på framtiden för solcellsstödet och skattereduktionen för mikroproduktion av förnybar el. Jag väljer att svara på båda frågorna på en gång.

Det finns sedan 2009 ett statligt stöd för att främja installation av solceller. Stödet syftar till att öka användningen av solcellssystem, öka antalet aktörer som hanterar sådana system i Sverige samt sänka systemkostnaderna.

Som en följd av bland annat fallande priser på solcellsanläggningar har antalet ansökningar blivit fler än tidigare beräknat vilket innebär att av-satta medel inte varit tillräckliga. De långa handläggningstiderna beror alltså främst på att det inte funnits tillräckliga resurser att bevilja ansök-ningar i den takt de kommit in.

För att stimulera utbyggnaden av solceller och för att korta handlägg-ningstiderna har regeringen nu satsat totalt 1 395 miljoner kronor på investeringsstöd till solceller under perioden 2016–2019. Med denna ökade resurstillförsel kommer de ansökningar som nu står i kö, och mer därtill, att kunna hanteras.

Investeringsstödet till solceller motiveras av att tekniken är gynnsam i ett klimatperspektiv men ännu inte kommersiellt konkurrenskraftig i jäm-förelse med på marknaden redan etablerade tekniker. Utvecklingen på området är dock snabb och kostnaderna för solcellssystem har minskat dramatiskt sedan 2009. Statens energimyndighet har regeringens uppdrag att följa upp utvecklingen och årligen lämna konkreta förslag till revi-dering av förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller.

Regeringen förväntar sig att prisutvecklingen blir sådan att investeringsstödet förr eller senare kan fasas ut. När detta kan ske går inte att förutse nu.

Det kan noteras att regeringen givit Statens energimyndighet i uppdrag att analysera hur solel ska kunna bidra till att Sverige ska ha 100 procent förnybar energi och att föreslå en strategi för hur användningen av solel ska kunna öka i Sverige. Uppdraget ska redovisas senast den 17 oktober 2016.

Vad gäller skattereduktionen för mikroproduktion av förnybar el finns inga planer eller beslut om att denna skulle upphöra.

Stockholm den 27 april 2016

Ibrahim Baylan

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.