Vattendelegationers lekmannarepresentation

Skriftlig fråga 2022/23:850 av Per-Arne Håkansson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-07-07
Överlämnad
2023-07-09
Besvarad
2023-07-20
Svarsdatum
2023-07-20
Sista svarsdatum
2023-07-24
Anmäld
2023-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

 

Varje vattendistrikt har en beslutande vattendelegation. Det är vattenmyndighetens kansli som föreslår vilka miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner som ska gälla, och vattendelegationen beslutar. Alla beslut följer de lagar och vägledningar som finns för svensk vattenförvaltning, så att Sverige följer EU:s vattendirektiv.

I vattendelegationerna finns såväl lekmän som sakkunniga och experter representerade. Den regionala, kommunala och därmed demokratiska förankringen är en viktig förutsättning för att skapa engagemang och insyn i de frågor som hanteras.

Det har i uppgifter till undertecknad framhållits att nomineringar och mandat ännu inte är klara avseende förtroendevalda lekmän för den nya mandatperioden i Södra Östersjöns vattendelegation.

I svar på skriftlig fråga som ställts tidigare i riksdagen framhålls att regeringen bereder frågan om att utse fler delegater. I de dialoger jag haft med berörda kommunala företrädare har det framkommit att det alltjämt finns frågeställningar som innebär att besked i frågan inte kommit om nomineringar av lekmannarepresentanter:

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Romina Pourmokhtari:

 

Kommer initiativ att tas för att tillsätta vattendelegationer med representation från såväl expertis, som redan till stor del är utsedda, som förtroendevalda lekmannarepresentanter?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:850 besvarad av Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)


Svar på fråga 2022/23:850 av Per-Arne Håkansson (S)
Vattendelegationers lekmannarepresentation

Per-Arne Håkansson har frågat mig om initiativ kommer att tas för att tillsätta vattendelegationer med representation från såväl expertis, som redan till stor del är utsedda, som förtroendevalda lekmannarepresentanter.

Jag kan informera Per-Arne Håkansson att regeringen beslutade om förordnanden till vattendelegationerna vid sitt sammanträde den 29 juni i år. Urvalet av personer för förordnandena skedde i enlighet med de förslag som Sveriges kommuner och regioner lämnat till regeringen. Tre ledamöter förordnades per vattendistrikt för perioden 1 juli 2023 till 31 december 2025.

Jag ser nu fram mot att vattendelegationernas viktiga arbete fortsätter att ge goda resultat även under kommande period.

Stockholm den 24 juli 2023

Romina Pourmokhtari

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.