Till innehåll på sidan

Uppföljningssystem för samordningsförbunden

Skriftlig fråga 2022/23:564 av Martina Johansson (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-04-17
Överlämnad
2023-04-18
Anmäld
2023-04-19
Svarsdatum
2023-04-26
Sista svarsdatum
2023-04-26
Besvarad
2023-04-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anna Tenje (M)

 

Många som har en komplex problematik, ibland både fysiskt och psykiskt, hamnar i långa sjukskrivningsperioder och behöver stöd och hjälp från olika aktörer för att åter nå arbetsmarknaden. Ofta är det samverkan mellan olika myndigheter som brister, och samordningsförbunden i Sverige kan vara en överbyggande sammanslutning. Överbyggnaden var det som var skälet till att de bildades för ganska många år sedan.

De långa sjukfallen ökar, och för dem som inte har en arbetsgivare behövs en samordning så att även dessa personer får stöd och hjälp att återkomma till arbetsmarknaden. Av det skälet behöver samordningsförbunden finnas i hela landet samtidigt som styrningen och uppföljningen av verksamheten behöver förtydligas och förbättras.

En viktig del för både styrning och uppföljning är att vi har ett rapporteringssystem som gör att vi kan ta ut statistik och följa hur det går för olika personer under och efter att de varit med i samordningsförbundens verksamheter. Utan det kan vi inte bygga beslut på verklighetsbaserad kunskap.

Det system som har funnits för att kunna rapportera hur det har gått för olika individer har administrerats av Försäkringskassan men har nu upphört. Det gör att det inte finns något system för just det vi behöver för att kunna styra och följa upp samordningsförbundens arbete. Det är ett viktigt arbete, men det behöver kunna följas upp för att kunna utvecklas. 

Jag vill med anledning av ovanstående fråga statsrådet Anna Tenje:

 

Vad kommer statsrådet och regeringen att göra för att det ska finnas ett uppföljningssystem för samordningsförbunden för att kunna följa upp verksamheten?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:564 besvarad av Statsrådet Anna Tenje (M)


Svar på fråga 2022/23:564 av Martina Johansson (C)
Uppföljningssystem för samordningsförbunden

Martina Johansson har frågat mig vad jag och regeringen kommer att göra för att det ska finnas ett uppföljningssystem för samordningsförbunden för att kunna följa upp verksamheten.

Samordningsförbunden är viktiga för att genom samordnade rehabiliteringsinsatser stödja människor att uppnå arbetsförmåga och egenförsörjning. Det är samtidigt angeläget att få kunskap om resultaten av samordningsförbundens insatser.

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har nyligen slutredovisat sin utvärdering av samordningsförbundens verksamhet på individnivå. ISF:s utvärdering visar att det samordnade stödet har positiva effekter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Utvärderingen visar även att det är svårt att mäta effekter av samordnade insatser. ISF lyfter särskilt att det behövs mer effektutvärderingar av det samordnade stödet och det är en slutsats som jag delar.

Utöver ISF:s utvärdering har det funnits ett uppföljningssystem som har använts av samordningsförbunden för att följa upp resultaten för de individer som deltar i samordningsförbundsfinansierade insatser. Det har sedan årsskiftet ersatts av ett nytt uppföljningssystem. I arbetet med att utveckla det nya uppföljningssystemet har Försäkringskassan konstaterat att det finns oklarheter kring det rättsliga stödet för att utbyta personuppgifter mellan myndigheterna. Därför har Försäkringskassan beslutat att tills vidare driftsätta endast de delar av det nya uppföljningssystemet som inte innehåller personuppgifter. Det påverkar samordningsförbundens förutsättningar att följa upp insatser på individnivå.

Det är bra att Försäkringskassan har uppmärksammat detta. Behovet av att följa upp samordningsförbundens insatser får inte ske på bekostnad av det rättsliga skydd som behöver finnas för den enskilde. Enligt uppgift utreder Försäkringskassan för närvarande de rättsliga förutsättningarna för att kunna utbyta personuppgifter inför sitt ställningstagande om att göra en framställning till regeringen i frågan.

Stockholm den 26 april 2023

Anna Tenje

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.