Till innehåll på sidan

Underlättande av transporter vid mottagande av värdlandsstöd 

Skriftlig fråga 2022/23:713 av Mikael Larsson (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-25
Överlämnad
2023-05-25
Anmäld
2023-05-26
Svarsdatum
2023-05-31
Sista svarsdatum
2023-05-31
Besvarad
2023-05-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

När Sverige blir medlem i Nato kommer mottagande av värdlandsstöd att vara en avgörande fråga. 

Detta är något som kommer att påverka hela Sverige när vi både måste kunna ta emot och avlämna militärfordon till andra länder. 

Inom Sverige har Försvarsmakten i dag ett undantag för att kunna transportera större och tyngre militärfordon på det svenska vägnätet.

En viktig fråga framåt kommer att vara att ha ett bra samarbete med våra grannländer i Norden, så att Försvarsmakten och andra länders försvarsmakter kan transportera militärfordon över landsgränserna utan att behöva ansöka om speciella tillstånd som ska gälla under en viss period. Detta är viktigt för att underlätta för Sveriges mottagande av värdlandsstöd. 

Denna fråga är också viktig ur både ett EU-perspektiv och ett Natoperspektiv när Nato nu utvidgas i vår närhet. 

Min fråga till statsrådet Andreas Carlson är följande: 

 

Avser statsrådet att verka för att underlätta transporter vid mottagande av värdlandsstöd i Sverige? 

Svar på skriftlig fråga 2022/23:713 besvarad av Försvarsminister Pål Jonson (M)

Fö2023/01048 Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:713 av Mikael Larsson (C)
Underlättande av transporter vid mottagande av värdlandsstöd

Mikael Larsson har frågat infrastruktur- och bostadsministern
om ministern avser verka för att underlätta transporter vid mottagande av värdlandsstöd i Sverige.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan. Jag delar Mikael Larssons uppfattning om att frågorna om militär rörlighet är viktiga. Regeringen arbetar aktivt med dessa: dels nationellt, dels internationellt inom ramen för bl.a. det nordiska försvarssamarbetet Nordefco och EU. I juni står Sverige i egenskap av ordförandeland i EU värd för ett expertmöte om militär rörlighet.

Sverige deltar i det arbete med militär rörlighet som bedrivs i den Europeiska försvarsbyrån (EDA) och EU:s permanenta strukturerade samarbete (PESCO). Sverige har aktivt sökt medel från EU för finansiering av infrastrukturprojekt. Under 2022 uppgick utbetalningarna till Sverige från EU:s fond för ett sammanlänkat Europa (FSE) till 794 miljoner kronor. Ett exempel på en utbetalning är bidraget till Västlänken deletapp Centralen. Trafikverket och berörda departement åtnjuter ett nära samarbete i samordningen av Sveriges ansökningar till denna fond.

Därtill har regeringen beviljat s.k. årstillstånd som underlättar utländska militära enheters tillträde till och transitering genom svenskt territorium, t.ex. i samband med utbildnings- och övningsverksamhet. Beslutet innebär kortare tidsförhållanden och förenklade rutiner vid tillståndsgivning.

Det pågår således ett arbete med att utveckla den militära rörligheten och förmågan till att ge och ta emot militärt stöd samt att möjliggöra för utländska förbands transitering genom svenskt territorium. Rysslands fullskaliga krig mot Ukraina och Sveriges ansökan om medlemskap i Nato har ytterligare understrukit vikten av detta arbete.

Stockholm den 31 maj 2023

Pål Jonson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.