Stärkt stöd för hbtq+ inom skolan

Skriftlig fråga 2022/23:886 av Niklas Sigvardsson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-08-01
Överlämnad
2023-08-01
Besvarad
2023-08-15
Sista svarsdatum
2023-08-15
Svarsdatum
2023-08-15
Anmäld
2023-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Lotta Edholm (L)

 

Under Stockholm Pride (i år den 31 juli–6 augusti) får hbtq+-frågorna större fokus än övrig tid på året. Något som verkligen behövs. För runt om i världen ser vi hur dessa individers rättigheter försämras och i vissa fall helt tas bort. Det handlar inte bara om social och psykisk otrygghet, utan också om att dödsstraff återigen diskuteras i flera länder.

Regeringen själv sitter enbart på mandat till följd av att Sverigedemokraterna, som är det parti som oftast pratar om att försämra dessa individers rättigheter, stöder den. Därför är det ytterst viktigt att regeringen inom alla sina ansvarsområden visar stöd och agerar för att stärka hbtq+:s rättigheter. 

Vi socialdemokrater har själva under vår regeringstid lyft dessa frågor inom skolan, som är en plats där många tyvärr kan utsättas för mobbning och utsatthet på grund av sin sexuella läggning. Vi har själva lagt förslag om att göra större utbildningsinsatser för att all personal inom skolans verksamhet ska få bättre möjlighet att stödja, hjälpa och bemöta dessa individer på ett bättre sätt.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Lotta Edholm:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att göra skolan till en ännu tryggare plats för individer som ser sig själva som hbtq+?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:886 besvarad av Statsrådet Lotta Edholm (L)

U2023/ 02312 Utbildningsdepartementet Skolministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:886 av Niklas Sigvardsson (S)
Stärkt stöd för hbtq+ inom skolan

Niklas Sigvardsson har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att göra skolan till en ännu tryggare plats för individer som ser sig själva som hbtq+.

Inledningsvis vill jag understryka att hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter är en mycket angelägen fråga för regeringen. I Sverige ska man ha all rätt att vara den man är och också att älska den man vill. Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter, som gäller som svensk lag, har barn rätt till skydd mot diskriminering och våld. Förbud mot diskriminering på grund av sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck regleras i diskrimineringslagen (2008:567). Alla utbildningsanordnare ska även arbeta förbyggande och främjande för lika rättigheter och möjligheter oavsett bl.a. sexuell läggning och könsöverskridande identitet eller uttryck. Diskrimineringsombudsmannen har tillsyn över att lagen följs. Skolan har även enligt skollagen (2010:800) en skyldighet att främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.

Regeringen genomför en rad olika åtgärder med fokus på hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter. Det handlar bland annat om insatser för att skapa fler mötesplatser för unga hbtqi-personer, att motverka våld i nära relationer och att öka kunskapen om hbtqi-personers hälsa och levnadsvillkor.

Regeringens hbtqi-handlingsplan och hbtqi-strategi är en central utgångspunkt i arbetet för att främja lika rättigheter och förbättra hbtqi-personers situation i Sverige. För att fullfölja pågående insatser inom ramen för planen och för att möjliggöra nya insatser tillförde regeringen 10 miljoner kronor i budgetpropositionen för 2023.

Statens skolverk är en av flera hbtqi-strategiska myndigheter med uppdrag att inom sitt verksamhetsområde främja hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter. Skolverket fick den 15 juni 2023 förstärkta medel för sitt systematiska arbete med att motverka hedersrelaterat våld och förtryck, vilket omfattar hbtqi-personer.

Statens skolinspektion fick också den 29 juni 2023 ett nytt uppdrag av regeringen att mot bakgrund av de reviderade läroplanerna granska skolornas arbete med det nya kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer, inklusive arbetet med att förebygga och bemöta intolerans, förtryck och våld, till exempel rasism, homo- och transfobi samt hedersrelaterat våld och förtryck. Uppdraget omfattar både grund- och gymnasieskolan och ska redovisas senast den 1 april 2025.

Jag vill slutligen understryka att inget barn eller elev i skolan ska utsättas för diskriminering eller kränkande behandling. Intolerans ska förebyggas och bemötas med kunskap och aktiva insatser. Ett av regeringens mål är att det ska råda nolltolerans mot alla former av mobbning och kränkningar i skolan.

Stockholm den 15 augusti 2023

Lotta Edholm

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.