Skavsta som Stockholms södra flygplats

Skriftlig fråga 2022/23:585 av Martina Johansson (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-04-20
Överlämnad
2023-04-21
Anmäld
2023-04-25
Svarsdatum
2023-05-03
Sista svarsdatum
2023-05-03
Besvarad
2023-05-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Det pågår ständiga diskussioner om Brommas vara eller icke vara som inrikesflygplats. Hur samverkan med Arlanda ske ut och hur Arlanda ska utvecklas. 

I dessa diskussioner har inte Skavsta flygplats i Nyköping någon självklar plats. Flygplatsen ligger strategiskt söder om Stockholm. När Ostlänken är klar kommer det att finnas ett stationsläge på platsen och kommer då att kunna avlasta både Arlanda och Bromma på ett ännu bättre sätt än i dag. 

Närheten till Stockholm finns redan i dag, och med det nya stationsläget kommer det att gå snabbt att ta sig till Stockholms central eller till Linköping. 

Luftrummet kan upplevas som stort och obegränsat, men så är det inte. Ovanför flygplatserna är det trångt, och mindre, långsamma plan behöver samsas med större och snabbare flyg. Precis som på ett järnvägsspår.

Som det ser ut i dag är det redan trångt ovanför Arlanda, och det finns inte plats för fler mindre plan, som oftast är de som används för inrikesflyg. 

Här behövs ett alternativ för att hela landet ska kunna leva och transportera sig. Här kan Skavsta bli en självklar samarbetspartner. 

Förutom att Skavsta har fördelar med den geografiska placeringen i regionen, med närhet både till Stockholm och Linköping, är flygplatsen en viktig del för beredskapen i landet.

Skavsta har redan i dag samarbete med kustbevakningen, polisen, tullen, brandflyget och försvaret. Det är viktigt att man kan ha flygplatsen öppen dygnet runt för att i en kris kunna ha just beredskap. Inom kort har man även på flygplatsen byggt ut ytterligare en landningsbana, som med ny och säker teknik bidrar till att den går att använda i alla väderförhållanden. 

Detta kommer att vara mycket viktigt framöver. Dels ur ett beredskapsperspektiv, dels för att vi om det är dåliga väderförhållanden ska kunna ta ned flygplan från luften så att människor kan resa vidare via tåg eller buss. 

Min fråga till statsrådet Andreas Carlson är:

 

Kommer statsrådet och regeringen att se över samarbetet mellan Swedavia och Skavsta för att säkerställa att fler flygplatser kan avlasta och samverka med Arlanda vid behov?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:585 besvarad av Statsrådet Andreas Carlson (KD)

LI2023/02333 Landsbygds- och infrastrukturdepartementet Infrastruktur- och bostadsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:585 av Martina Johansson (C)
Skavsta som Stockholms södra flygplats

Martina Johansson har frågat mig om jag och regeringen kommer att se över samarbetet mellan Swedavia och Skavsta för att säkerställa att fler flygplatser kan avlasta och samverka med Arlanda vid behov.

Swedavia AB har uppdraget att bedriva flygplatsverksamhet vid de tio flygplatser som ingår i det av regeringen beslutade nationella basutbudet av flygplatser. Swedavia AB har vidare i uppdrag att, inom ramen för affärsmässighet, aktivt medverka i utvecklingen av transportsektorn och bidra till att de av riksdagen beslutade transportpolitiska målen uppnås.

Swedavia AB lyder under samma lagstiftning som privatägda bolag, däribland aktiebolagslagen (2005:551). I aktiebolagslagen framgår hur ansvaret är uppdelat mellan ägare, styrelse och ledning. Det är bolagets styrelse och ledning som ansvarar för bolagets organisation och den löpande förvaltningen av bolagets operativa verksamhet. Vilka samarbeten som bolaget har med andra inom ramen för dess operativa verksamhet är en fråga för bolagets ledning och styrelse att hantera och är inte en ägarfråga. Det ska också noteras att bolaget har att beakta förbudet mot konkurrens-begränsande samarbeten enligt gällande lagstiftning.

Skavsta flygplats ingår inte i det nationella basutbudet. Flygplatsen är enligt ett regeringsuppdrag beredskapsflygplats sedan januari 2023 och har därmed en viktig roll att dygnet runt tillgodose olika behov av samhällsviktigt flyg, t.ex. ambulansflyg, räddningstjänst, kustbevakningsflyg, brandflyg och totalförsvar.

Avslutningsvis vill jag påminna om de två utredningsrapporter som för närvarande bereds inom Regeringskansliet och som berör flygplats-infrastrukturen både i Stockholmsområdet och i övriga landet, dels Arlandautredningen (Ds 2022:11), dels Flygplatsutredningen (Ds 2023:3). Jag avser att återkomma i dessa frågor.

Stockholm den 2 maj 2023

Andreas Carlson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.